SAL7496, Act: R°88.1-V°88.1 (130 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°88.1-V°88.1  
Act
Date: 1604-10-11
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-27 by Joop van der Horst
Item care jan carels zone wijlen/
peeters, heeft ten erfve uuijtgegeven aen/
goenis leurent zone wijlen henrij/
die insgelijcx bekinde van den zelven/
ten erffve aenveert te hebben respective/
voer hun hunne erfven ende naeco(m)melingen/
een erfve daer nu bij den uuijtgever een/
huijsken es opgetimmert metten hoffken/
ende alle andere zijne toebehoirten,/
gestaen tot loven in de begijnestraete/
bij den arium, regenooten willem hollemans/
eertijden ende nu jan jacops ter eenre/
jan sergijsels ter ii[re], die dijle ter iii[re],/
ende die voirs(chrev)e straete ter iiii[re] zijden,/
in der vuegen die voirs(chreven) uuijtgever die/
zelve goeden vercregen heeft tegens henrij,/
du fraisne voer schepenen van loven/
den xix[en] februarii anno 1604 in tertia,/
om die zelve goeden erffel(ijck) te houden/
ende te besitten op den commer daer/
te voerens uuijtgaende, te weten/
sheeren chijns aenden hertoch van/
brabant, twee rijnsguld(ens) x st(uijver)s/
erffel(ijck) aen den voirs(chreven) henrij du fraisne,/
ende voirts meer op eene voirtaene/
rente van acht rijnsguld(ens) te xx st(uijver)s/
tstuck ende thien gelijcke stuijvers/
loopende munte jairlijcx sint/
andriesemisse te betaelen, waeraff/
den iersten termijn verschijnen sal,/
sint andriesemisse anno xvi[c] ende/
vijff, ende zoe vervolgens los ende/
vrije van alle lasten ende impositien/
in cambio te leveren in futurum/
assecutum et sub his satis, et/
waras ut supra, gelovende die/
voirs(chreven)e goenis die voirs(chreven)e twee
//
rinsguld(ens) thien stuijvers erffel(ijck)/
aen den voirs(chreven) du fraisne zoe in tijts/
personelijck te betaelen dat die voirs(chrev)e/
uuijtgevere zijne goeden, erfven oft/
naecommelingen daervoer personelijck/
verbonden staende nijet en sullen wordden/
gemolesteert, ende die voirs(chrev)e gereserveerde/
rente van acht rinsguld(ens) ende x st(uijver)s/
aen den voirs(chreven) uuijtgever jairlijcx personel(ijck)/
te betaelen, daervoer verbinden(de) zijnen/
persoon ende goeden, in forma, met/
condemnatie conditie dat die voirs(chrev)e/
erffnemer van de voirs(chrev)e gereserveerde/
rente van acht rinsguld(ens) ende thien/
stuijvers, alle jaer sal schuldich zijn eenen/
carolus gulden aff te leggen, elcken/
gulden met sestien gelijcke guldens/
ende dat in plaetse van onderpandt/
ende t'zelve doende en sal van sulcken/
aff te leggen gulden geen verloop derven/
betaelen, ende als die quijtinge gebeuren/
sal, dat die possesseurs van den gronde/
die pontpenn(ingen) alleen sullen moeten/
betaelen, coram liebrechts rivieren/
octobris xi 1604.
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1613-01-16
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-27 by Joop van der Horst
de quitan(tie)/
van dese acht/
rijnsguld(ens)/
e(nde) x st(uijver)s erffel(ijck)/
habetur xvi[a]/
januarii 1613/
in 3[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick