SAL7496, Act: R°98.2-V°98.1 (143 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°98.2-V°98.1  
Act
Date: 1604-10-20
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-25 by Joop van der Horst
Item die voirs(chreven) m(eeste)r nicolaes goossens,/
heeft opgedraegen met behoirlijcke/
verthijdenisse eene erffrente van/
drije mudden corens ende sesse
//
rijnsguldens erffel(ijck) daermen alsnu/
mits der reductie voer betaelt twelff/
mudden guldens ende thien stuijvers, als/
hij is hebbende ende treckende op/
willem bastaerts zone wijlen jans/
ende catharina raijemaeckers zijne/
huijsvrouwe ende haere goeden, naer/
uuijtwijsen den brieven daeraff zijnde/
van der daete junii ix[a] anno xv[c]/
lxiii in media, expos(ito), impos(itus)/
jan van den putte in den name ende/
tot behoefve peeters van den putte/
zijns soens behouden van catharina/
raijmaeckers, et waras voer eene/
goede rente bij hem niet vercocht noch/
veralieneert, ut satis ut tantum/
gevende de voirs(chreven) m(eeste)r nicolaes goossens/
den voirs(chreven) jan(ne) vanden putte over de/
originele briefven daeraff zijnde,/
met alle ende eeneniegel(ijcke) geloeften/
daerinne begrepen, mitsgaders het/
rechte van mainmise, vonnisse e(nde)/
decreet der schepenen van loven/
daerover, ende daer op gegeven e(nde)/
geslegen, metten achterstellen van/
vierentwintich jaeren, daer aff/
het lesten is gevallen in junio/
lestleden, om die selve te hebben/
ende gebruijcken zoe ende sulcx/
als hij opdragere alle de deselve/
was hebbende, t'zijnen behoeffve/
ende tot behoefve ende oirboir,/
coram borcht vorst, octobris/
xx[a] 1604
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick