SAL7496, Act: R°99.2-R°100.1 (145 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°99.2-R°100.1  
Act
Date: 1604-10-25
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-25 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt der schepen(en)/
van loven(e), gestaen hendrick van/
bierbeke, zoe voer hem zelven als/
in den name ende voer jo(ffrouw)[e] marie/
loenijs zijne huijsvrouwe, heeft/
ten erff uuijtgegeven voer hem, zijne/
erven ende naecommelingen jannen/
dillen ende digna van der maelen/
gehuijsschen, die bekenden ten erffchijnse/
genomen te hebben, voer hen hunlieden/
erven ende naecomelingen, zeckere/
erven metten muren daerop staende/
ende andere sijne toebehoirten, eertijts/
een schuere ende caetspel geweest
//
hebbende gelegen alhier in de/
rameijstraete ravestraete regenooten/
d'erffgenaemen steven claes ter eenre,/
robeert wagemans ter iire, ende/
peeter bollaerts ter iiire sijden, in der/
vuegen de voirs(chreven) hendrick dezelve/
erve van de heeren der distributie/
van de cappelaenen van s(in)[te] peeters/
alhier vercregen heeft op den xxiiien/
augusti 1595 in tertia, erffel(ijck)/
te houden ende besitten op de co(m)meren/
ende lasten daer te voeren uuijtgaen(de)/
Te weten omtrent eenen braspenninck/
oft vier stuijvers, terminis, ende/
voirtsmeer op tweentwintich/
rijnsguld(ens) tot xx st(uijvers) tstuck loopend(e)/
munte jairlijcx vallende te/
kerssemisse, daeraff den iersten/
valdach sal wesen te kerssemisse/
1605, erffel(ijck) in toecommende tijden/
t'elcker reijse als schult met/
rechte verwonnen Et satis/
obligerende, submitterende ende/
renuntieren(de) in forma et waras/
als boven, met conditie dat de/
voirs(chreven) jan dillen op de voirs(chrev)e/
erve sal binnen een jaer naestcomen(de)/
een huijs doen timmeren, ende/
daerenboven niet en sal mogen eenige/
materialen van de voirs(chreven) erve/
amoveren, oft doen amoveren noch/
eenichssints deterioreren, dan de/
zelve emploijeren totten voirs(chrev)en/
huijse, des es merckelijck
//
ondersproecken dat jan dillen dese/
rente sal mogen affleggen alst hem/
believen sal, t'elcker reijse een/
vierendeel der voirs(chrev)e rente/
elcken penninck daeraff met/
achtien gelijcke penningen ende met/
volle rente, ende alsdan de/
pontpenningen alleen te dragen ende/
betaelen, behalven dat binnen twee/
jaeren naestcommende den erffnemer/
schuldich ende gehouden sal sijn gelijck/
hij geloeft bij desen aff te leggen een/
vierendeel van de voirs(chrev)e rente,/
noch geloven de voirs(chrev)e erffnemeren/
indivisim jairl(ijcx) de voirs(chrev)e rente/
ten termijnen voirs(chreven) wel ende/
loffel(ijck) te betaelen, obligerende/
submitteren(de) ende renuntierende/
in forma, coram borcht/
liebrechts, octobris xxv 1604
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick