SAL7496, Act: V°97.3-R°98.1 (142 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°97.3-R°98.1  
Act
Date: 1604-10-20
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-26 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheyt des meijers/
ende schepenen van loven(e) naerbeschreven
//
gestaen jan van den putte zone wijlen/
nicolaes, ende heeft opgedraegen/
met behoirl(ijcke) verthijdenisse eene rente/
van vierenentwintich guldens, die de/
voirs(chreven) jan op der stadt van soudtleeuwe/
is treckende met schepene brieven der/
zelver stadt, van der daete xx[a]/
decembris anno xv[c] lxxiiii ond(er)teekent/
van der avort, gesegelt met eenen/
uuijthangende(n) gruenen wasschen segele/
der selver stadt, te quijten[e] den penn(inc)/
sestien[e], exposito, impositus m(eeste)r nicolaes/
goossens, sone wijlen heer ende m(eeste)rs/
carels, met allen ende iegelijcken/
achterstellen derselver rente, tot noch/
toe gevallen, volgende der affrekeninge/
daeraff gemaeckt, augusti quarta/
xv[c] lxxix, mitsgaders die ghene/
die daernaer gevallen sijn, et/
waras als voer, bij hem niet belast/
noch veralieneert, ghevende den/
zelven m(eeste)ren nicolaesen ghoossens/
over ten selven rechte d'originele/
briefven daeraff zijnde, met allen/
ende eeneniegel(ijcke) geloeften daer inne/
begrepen ende gecomprehendeert, om de/
zelve te hebben ende te gebruijcken/
ten selven rechte gelijck hij opdragere/
dezelve te voirens was hebbende,/
et satis et tantum, coram borcht/
vorst, octobris xx[a] 1604
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick