SAL7610, Act: R°107.2-V°110.1 (62 of 195)
Search Act
previous | next
Act R°107.2-V°110.1  
Act
Date: 1727-10-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-07-05 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere/
lieutenants meijer e(nde) schepenen/
van loven nae te noemen ge/
staen den officiael festraets om/
de naervolghende acte notariael/
alhier wettelijck te vernuwen/
e(nde) te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde volgens/
die procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght/
Op heden desen sevensten augusti/
xvii[c] sevenentwintigh voor mij/
not(ari)s bijden souverijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven/
residere(nde) present die getuijgen naergenompt
//
compareerde jaeques bormans pachter/
tot pellenbergh verclaert gelicht/
e(nde) ontfangen te hebben vanden/
eerw(eerdighen) heere nicolaus de marche/
regent vande pedagogie het vercken/
binnen dese stadt e(nde) universitijt/
van loven de somme van drij/
hondert guldens wisselgelt den schel/
linck tot sesse stuijvers e(nde) soo naer/
advenant van andere specien die/
nende voor obligatie ter saecke/
van welcke somme den compa/
rant geloeft te gelden e(nde) te/
betaelen ten behouve vande voors(chreven)/
pedagogie present den voors(chreven) heere/
president regent e(nde) accepterende eene/
erffelijcke rente van vijfthien gul/
dens t jaers den penninck xx te/
gestaen met twelff guldens den/
penninck xxv mits betaelende/
drij maenden naer den valdagh cours/
nemende date deser e(nde) jaerelijckx te/
verscheijnen op gelijcken dagh binnen/
dese stadt inde voors(chreven) pedagogie
//
te leveren los e(nde) liber van alle/
lasten e(nde) exactien t sij x[e] xx[e] min/
dere ofte meedere penningen beden/
subsidien contributien oft andere/
impositien niettegenstaende eenighe/
placcaerten ter contrarien waer/
aen den comparant is gederogerende/
mits desen e(nde) soo voorts van jaere/
te jaere in courant gelt als schult/
met recht verwonnen tot die ef/
fective quijtinghe toe die altoos/
sal mogen geschieden t eender/
reijse het cappitael in wisselgelt/
als voor met volle rente e(nde)/
costen daer van dependerende/
obligeerende tot assurantie van dijen/
sijnen persoon e(nde) goederen meubelen/
e(nde) immeubelen present e(nde) toecomende/
e(nde) naementlijck sekere twee huijsen/
hofkens e(nde) appendentien van dijen/
alhier gestaen e(nde) gelegen binnen/
loven neffens malcanderen e(nde) op/
eene erffve inde diesterschestraete/
regenoten de selve straete van/
vooren ter eendere adriaen rentors/
nu sijne wed(uw)[e] ter tweedere den
//
keijenbergh van achter ter derdere/
het naerbeschreven huijs ter vierdere/
seijden bijden comparant vercre/
gen tegens de heere proviseurs der/
fondatie dillen inde voorschreven/
pedagogie voor heeren meijer deser/
voorschreve stadt den viiii viii 8ber/
1726 in prima niet belast als met/
eene cappitaele rente van hondert/
vijftigh guldens wisselgelt ten/
penninck xx daerop gereserveert/
ingevolge de voorschreve goedenisse/
Item seker ander huijs e(nde) appendentien/
naest de voorgaende gestaen daeraen/
regenoten [vacat] ter eendere/
den voors(chreven) keijenbergh van achter/
ter ii[e] jo(ffrouw)[e] de wed(uw)[e] vanden heere/
doctoir huens ter derdere e(nde) de voors(chreven)/
diesterschestraete van vooren ter/
iii[e] sijden bij hem comparant/
vercregen als genomineerd en/
cooper door francis noble innegesetenen/
deser stadt tegens s(eigneu)[r] joannes franciscus/
supplij borger e(nde) coopman der stadt/
brussele als momboir van sijnen
//
crancksinighe suster ingevolghe/
de acte van de .natie?/
e(nde) surrogatie op heden voor den/
onderges(chreven) not(ari)s gepasseert vrij e(nde)/
onbelast goet ende waertoe dese/
penningen sijn gelicht consen/
terende daer over inde behoorelijcke/
affectatie bij beleijde decreet/
ende onderwerff decreet dijer ende/
daer toe de goedenisse van het/
voors(chreven) lesten huijs te sullen/
doen doen met gelofte van voor/
der genoch doeninghe ten con/
tentemente vanden voors(chreven)/
heere regent ende desen oock/
te doen approberen door sijne huijs/
vrouwe elisabeth stroobants bij/
gelijcke solidaire obligatie ende/
verbintenisse als boven gar/
randere(nde) de voors(chreven) panden op den/
voet als hier boven sonder voor/
dere commeren nochte lasten/
ten waere cleijnen s heeren/
cheijns ingevalle constituere(nde)/
alvolgens allen thoonders deser ofte/
dobbel authenticq om te compareren
//
voor den souvereijnen raede van/
brabant heeren meijer e(nde) schepenen/
deser stadt oft elders des behoore(nde)/
om aldaer te consenteren inde/
condemnatie voluntair als mede/
inde voors(chreven) affectatie ten behou/
ve vande fondatie van jouffrouw/
braeckhes inde voors(chreven) pedagogie/
voorts comende de penninghe/
uijt de verloopen eender rente/
van drijenviertigh guldens xv/
stuijvers de selve fondatie compe/
terende ten laste der stadt/
thienen gereduceert den penninck/
xxv volgens acte voor den on/
dergeschreven not(ari)s gepasseert ten/
jaere 1725 Aldus gedaen ten tijde/
voors(chreven) ter presentie van fran/
ciscus guilielmus thibaut ende/
van francis noble getuijgen hier/
toe aensocht sijnde d originele/
minute deser becleet met den/
behoorelijcken segel Onderteeckent/
met het marcq van jaques borremans/
in forme van een cruijs niet conne(nde)/
schrijven n de marche met het
//
mercq van francois noble niet/
connende schrijven t g thibaut/
Leeger stont me p(rese)nte signatum/
j a durii not(ari)s/
D ondergeschreve elisabeth stroobants/
huijsvrouw van jaques borremans/
lectuere gehadt hebbende vande/
bovenstaende acte verclaert/
de selve in alle haere clausulen/
e(nde) articulen te approberen e(nde) te/
lauderen haer verbindende tot/
assurantie tot assurantie der rente/
daer bijgeruert persoon e(nde) goederen/
in forma met solidaire obligatie/
van daer aen altoos te voldoen/
ten dijen eijnde renuntiere(nde)/
aen het beneficie auth(enticq) s(eigneu)[r] qua/
mulier daer van onderricht sijnde/
met consent e(nde) constitutie als/
bij de selve acte Actum loven/
den xxii[e] september 1727 ter presentie/
van d heer philippus josephus/
d awans e(nde) van s(eigneu)[r] lambertus/
de banterle getuijgen onderteeckent/
elisabeth stroobants p(hilippus) j(osephus) d awans/
l(ambertus) de banterle et a me notario
//
Onderstont quod attestor signatum/
j a durii not(ari)s aldus vernuwt e(nde)/
herkent de voors(chreven) acte notariael/
bijden voornompden geconstitu/
eerden in alle e(nde) iegewelcke haere/
poincten clausulen e(nde) articulen/
coram jo(cke)[r] gilbert joseph van grave/
heere van bainrieu e(nde) leijens/
et s(eigneu)[r] cornelis de berges hac xviii 8bris/
1727
Contributorskristiaan magnus , Hadewijch Masure , kristiaan magnus , Hadewijch Masure
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1 [in de marge V°107]
Date: 1755-02-27
LanguageNederlands

Transcription

2019-07-05 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij acte/
ghepasseert voor/
den not(ari)s eijcbreimans/
in date 23 feb(rua)rii/
1755 dat de teghen/
staende rente/
door rombaut jacobus/
e(nde) hend(ricus) borremans/
gebroeders is gequeten/
met de verloopen/
der selve quare/
vacat hac 27/
feb(ruarii) 1755/
j j goffart off(iciae)[l]
Contributorskristiaan magnus , Hadewijch Masure , kristiaan magnus , Hadewijch Masure
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-10 by Jos Jonckheer