SAL7610, Act: R°291.1-V°292.1 (147 of 195)
Search Act
previous | next
Act R°291.1-V°292.1  
Act
Date: 1728-04-03

Transcription

2017-09-20 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt des heeren/
meijers e(nde) schepenen van loven naer te/
noemen gestaen den officiael van ranst/
omde naervolgende acte notariael/
alhier wettelijck te vernuwen e(nde) te/
herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde volgens die pro/
curatie daerinne geinsereert heeft dat/
gedaen als volght Op heden desen/
16[e] meert xvii[c] achtentwintigh com/
parere(nde) voor mij openbaer not(ari)s bijden/
souvereijnen raede van brabant ge/
admitteert te loven residere(nde) ende inde/
presentie der getuijgen naergenompt/
philippus van aerschot e(nde) sara wau/
ters wettighe gehuijsschen e(nde) innege/
setenen van wackerseel welcke com/
paranten hebben verclaert wel ende/
deughdelijck vercoght gecedeert e(nde) ge/
transporteert te hebben soo sij doen/
bij desen aen e(nde) ten behouve van/
m(eeste)[r] franciscus ludovicus festraets not(ari)s/
e(nde) officiael binnen dese stadt e(nde) jouffrauw/
maria theresia massart gehuijsschen e(nde)/
innegesetenen deser voors(chreven) stadt hier/
present e(nde) hetgene naerbes(chreven) in coop/
acceptere(nde) seker onderhalff daghmael/
hoeijwas der juste maete onbegrepen hellight/
winninghe gelegen onder de baronnije/
van rotselaer int helster broeck regenoten
//
In tegenwoordighijt des heeren/
meijers e(nde) schepenen van loven naer/
te noemen gestaen den officiael van/
ranst omde naervolgende acte no/
tariael alhier wettelijck te vernuwen/
e(nde) te herkennen
/
de erffgenaemen andries de coster/
ter i[e] peeter lauwers ter ii[e] de reviere/
de demer ter iii[e] e(nde) d erffgenaemen/
barbara van hoven ter iiii[e] seijden e(nde)/
dat voor e(nde) omme de somme van/
seventigh guldens courant gelt/
den schellinck a seven stuijvers ende/
alle andere soo mindere als meerdere/
munte naer avenant gerekent boven/
alnoch eene somme van vijff gul/
dens courant voor het maecken van/
sekere scheijdinghe e(nde) deijlinghe/
ten behouve vande transportanten/
te doen copijen et(ce)t(er)[a] te weten/
voor het paert e(nde) deel der transportan/
ten gelijck oock ten regarde der va/
catie bij dito festraets gedaen binnen/
rotselaer om naer de voors(chreven) plecke/
hoeijwas t inquitteren welcke somme/
van seventigh guldens courant de/
transportanten alsnu uijt handen/
der acceptanten bekennen ontfangen/
te hebben dienende dese voor volle/
e(nde) absolute quittantie sonder van andere
//
te moeten doceren waranderende/
sij transportanten de voors(chreven) ses/
vierendeelen hoeijwas voor vreij eijgen/
e(nde) onbelast ende hen te compe/
teren uijt den hoofde van wijlen/
jooris van aerschot e(nde) joanna jans/
sens henne auders respective waeren/
als sij leefden ende hen ten deele/
gevalle volgens scheijdinghe ende/
deijlinghe tegens henne consorten/
gedaen voor schepenen van rotselaer/
voors(chreven) onderteeckent jan theijs e(nde)/
peeter fobelets als schepenen alhier/
in originali gesien hier voor ende/
over alles waerschap e(nde) gurrant belo/
vende verclaere(nde) sij transportanten/
tot de voors(chreven) sesse vierendeelen hoeijwas/
der maete onbegrepen geen paert nochte/
deel meer te hebben nochte te behouden/
in eeniger manieren surrogere(nde) de accep/
tanten in henne plaetse e(nde) stede eodem/
jure mits welcke verclaeren partijen/
contractanten mits desen van wederseijts/
onwederoepelijck te constitueren een ieder/
thoonder deser ten eijnde van vernuwin/
ghe soo voor den souvereijnen raede van/
brabant heeren meijer e(nde) schepenen ende/
alomme elders e(nde) aldaer tot volbrengen/
e(nde) achtervolgen van hetgene voors(chreven) is te/
consenteren van alsnu voor alsdan in
//
gewillighe condemnatie ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse alles sonder voorgaende da/
gement onder obligatie submissie ende/
renuntiatie in forma actum binnen/
loven ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van s(eigneu)[r] georgius henricus stas ende/
niclaes de groot als getuijgen aensoght/
de minute deser becleet met segel/
volgens reglement e(nde) onderteeckent/
met het marcq in forme van een/
cruijs van philippus van aerschot/
sara wauters f(ranciscus) l(udovicus) festraets j(an) t(heijs) massart/
g(eorgius) h(enricus) stas met het mercq in forme/
als voor van nicolaes de groot lee/
ger stont testor signatum j b col/
son de colsels not(ari)s 1728/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent de/
voors(chreven) acte notariael bijden voornomp/
den geconstitueerden in alle ende/
iegewelcke haere poincten clausulen/
e(nde) articulen den welcken dijen volgens/
ter maenisse des heere meijers ende/
wijsdomme der naerbeschreven heeren/
schepenen heeft opgedragen met be/
hoorelijcke verteijgenisse de ses vieren/
deelen min oft meer hoeijwas inde voors(chreven)/
acte notariael breeder geinsereert e(nde)/
regenoten gespecificeert e(nde) daer uijt/
bij ordonnantie van rechte ontgoeijt e(nde)/
onterft sijnde soo wort daerinne behoorelijck/
gegoeijt gevest e(nde) geerft den officiael essinck/
present acceptere(nde) inden naeme e(nde) ten behouve/
van m(eeste)[r] franciscus ludovicus festraets e(nde) jo(ffrouw)[e]/
jo(ann)[a] theresia massart gehuijsschen et satis et waras/
pro ut latius in dicto procuratorio coram j(onke)[r] petrus/
de herckenrode heere van roost e(nde) s(eigneu)[r] cornelis de berges hac/
3[a] aprilis 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-17 by Jos Jonckheer