SAL7610, Act: V°42.2-R°46.1 (25 of 195)
Search Act
previous | next
Act V°42.2-R°46.1  
Act
Date: 1727-08-20

Transcription

 by 
In tegenwoordigheijt des heeren meijers/
ende schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den officiael essinck om de/
naervolgende acte notariael alhier te/
v(er)nieuwen ende herkennen als thoonder/
vanden selven geconstitueert sijnde bij
//
die procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght proces/
ende geschil geventileert hebbe(nde) voor/
die eerw(eerdighe) heeren schepenen der stadt/
loven tusschen martinus elisabeth e(nde)/
maria rabbe respective broeder e(nde)/
susters mitsg(ade)rs erffgenaemen van wijlen/
annea crabbe wed(uw)[e] van tirianus/
elskens suppl(iant)e ter eenre e(nde) anna/
maria aubeet in hauwelijck [gehadt] hebbende/
s(eigneu)[r] franciscus anthonius van eerenfelt/
ende alsnu onlancx getrouwt met hubertus/
paschier geins(inueer)d[en] ter andere sijden voor ende/
ter saecke eender somme van hondert eenen/
dertigh guldens thien stuijvers wisselgelt/
maeckende in couranten gelde hondert/
drijenvijfftigh guldens acht stuijvers twee/
oorden dewelcke de voors(chreven) anna aubeet/
met wijlen haeren voors(chreven) eersten man opden/
6[e] julii 1720 hadden gelicht uijt handen/
van wijlen de voors(chreven) anna crabbe a/
vijff guldens par hondert soo hadden de/
voors(chreven) supplianten requeste gepresenteert/
aendie voors(chreven) eerw(eerdighen) heeren schepenen/
van opden 23[e] september 1726 ende/
in fine dijer geconcludeert ten eijnde die/
voors(chreven) heeren schepenen souden gelieven/
gedient te wesen van aende voors(chreven) anna
//
maria aubeet te ordonneren ende des/
noodt de selve te condemneren van promptel(ijck)/
e(nde) sonder uijtstel te moeten restitueren/
aende supplianten de voorgeroerde somme/
van een hondert eenendertigh guldens thien/
stuijvers wisselgelt metten interest van/
dijen salten a tempore more iudicialis/
ofte wel daer voor te bekennen eene/
jaerelijcksche rente e(nde) tot asseurantie/
dijer te noemen ende te stellen goede e(nde)/
suffisante hijpotheque met costen e(nde)/
waer inne soo verre was geprocedeert/
dat bij vonnisse der voornoempde heeren/
schepenen in date 23[e] januarii 1724/
dat decretere(nde) de penen daer bij gecom/
mineert de voors(chreven) geins(inueerd)[en] sijn v(er)steken/
geworden van antwoort e(nde) voorders recht/
gedaen ten principaelen is hun geordon/
neert van promptelijck ende sonder/
uijtstel te moeten restitueren aende/
supplianten de voors(chreven) somme van hondert/
eenen dertigh guldens thien stuijvers/
wisselgelt metten interest van dijen/
salten a tempore more iudicialis/
oft wel daer voor te bekennen eene/
jaerelijcksche rente ende tot asseurantie/
dijer te noemen ende te stellen goede/
e(nde) suffisante hijpoteque de voors(chreven)/
geinsinueerden daer inne mede inde/
gecondemneert et(ceter)[a] ende om aen welcken
//
vonnisse te voldoen ten principaelen/
soo ist dat op heden elfsten februarii/
1727 voor mij notaris bij den souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot/
loven residere(nde) present die getuijghen/
naergenoempt sijn gecompareert den/
voors(chreven) hubertus passchier ende anna/
maria aubeet gehuijsschen dewelcken hebben/
verclaert gelijck sij doen bij desen te gelden/
ende te betaelen voor de voors(chreven) somme/
van hondert drijenvijfftigh gul(den)s acht/
stuijvers twee oorden courant geldt/
eene jaerelijcksche rente van acht gul(den)s/
ten behoeve vande voors(chreven) supplianten Den/
voornoemden martinus elisabeth ende/
maria crabbe alhier present e(nde) acceptere(nde)/
de voors(chreven) jaerelijcksche rente van acht/
guldens courant cours nemende date/
deser e(nde) waer van voor sulx het eerste/
jaer van betaelinge vallen e(nde) v(er)scheijnen/
sal op gelijcken dagh des jaers 1728/
in deser stadts wissele te betaelen in/
couranten gelde als boven op elcke/
respective valdage cours hebbe(nde) e(nde) soo/
voorts van jaere te jaere als schult/
met recht v(er)wonnen los ende liber van/
alle lasten e(nde) exactien t sij x[e] xx[e]/
mindere ofte meerdere penn(inghen) contributien
//
ofte andere dijergelijcke impositien/
niettegenstae(nde) eenige placcaerten ter/
contrarie waer aen de comparanten sijn/
derogerende bij desen e(nde) soo voorts tot die/
effective quijtinge toe die altoos sal/
mogen geschieden in twee reijsen met sessen/
seventigh guldens vierthien stuijvers/
smaels in couranten gelde e(nde) verloopen/
a rate als boven mette costen daer van/
procederende alles sonder prejuditie vande/
proces costen obligerende tot asseurantie/
van allent gene voors(chreven) is de voors(chreven) comp(aran)ten/
hunne respective persoonen ende goederen/
meubelen e(nde) immeubelen present ende/
toecomende met gelofte vande selve/
rente wel ende loffelijck te betaelen/
t elcken valdaghe mitsg(aede)rs de selve/
rente ter manisse ende contentemente/
der acceptanten te besetten op goeden suijveren/
e(nde) suffisanten hijpoteque op pene dat/
saulte dijer den voors(chreven) vonisse sal stadt/
grijpen e(nde) sijn volcomen effect sorteren/
sonder de minste alteratie dese nietegenst(aende)/
mitsgaeders is alhier mede comparere(nde)/
elisabetha aubeet bejaerde dochter der/
comparante moije dewelcke heeft verclaert/
onder renuntiatie aende beneficus naerbe(schreven)/
haer in solidum te stellen borge e(nde)/
cautionaresse als principael ende te
//
stellen e(nde) te obligeren voor onderpandt/
e(nde) hijpotheque tot asseurantie vande/
voors(chreven) capitaele rente ende interest/
dijer haer huijs appendentien e(nde) dependentien/
van dijen alhier gestaen ontrent de/
visch brugge inde borchstraete rege/
noten de selve straete van vooren ter/
eenre de deijle van achter ter tweedre/
het huijs genoempt de drije handtschoenen/
ter derdere ende het huijs genoempt het/
hondeken ter vierdere seijden Consentere(nde)/
alvolgens in d affectatie over het/
voors(chreven) huijs bij beleijde decreet ende/
herdecreet der heeren schepenen deser/
stadt assignerende tot dijen tot verhael/
deser rente de huere vant voors(chreven) huijs/
den huerlinck daer mede mits desen/
belastende onder de quittantie der/
rentheffers ofte huns actie hebbende/
renontierende tot dijen eijnde de voors(chreven)/
borge ende cautionaresse aen het beneficie/
authenticq si qua mulier cor(am) ad/
senat(us) consult(i) velleiam mede aende/
geve van ordinis divisionis et excuss(sionis)/
naer sij bij mij notario vande effecten/
der selve is onderricht e(nde) gecertioreert/
geweest met onwederoepelijcke/
constitutie op ieder thoonder deser/
ofte copije authentiecque dijer om te
//
compareren voor den souverijnen raede/
van brabant heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven als alomme elders ten/
ke(n)n(i)se der rentheffers om den inhoudt/
deser aldaer soo tot laste des rentgelders/
als desselffs borge ende cautionaresse te/
laeten v(er)nieuwen ende te consenteren inde/
condemnatie volontair als mede inde/
voors(chreven) affectatie over het voors(chreven) huijs/
bij beleijde der decreet e(nde) herdecreet als/
boven sonder voorgaende daegement niette/
genstae(nde) eenighe suranneringe Aldus/
gedaen ende gepasseert binnen loven ten tijde/
voors(chreven) ter presentie van m(eeste)[r] bartholomeus/
vanden berghen ende van jan bap(tis)[t] quinot/
getuijgen hier toe aensocht e(nde) hebe den die/
minute originele deser becleet met behoorelijcke/
segel Onderteeckent hubertus passchier/
anna maria aubeet elisabeth aubeet/
met het marcq van martinus crabbe bij/
forme van een cruijs met het marcq van/
elisabeth crabbe bij forme van een cruijs/
met het marck van maria crabbe bij/
forme van een cruijs bartholomeus vanden/
bergen j(an) b(aptis)t quinot 1727 ende van mij/
notaris Onderstont quod attestor e(nde) was/
onderteeckent ant(honius) fisco not(ariu)s pub(licu)s 1727/
Aldus v(er)nieuwt e(nde) herkent den bovenstae(nde)/
act notariael in alle e(nde) igewelcke
//
haere poincten ende clausulen door/
den voornoempden geconstitueerden coram/
m(ijn)heer philip louis baron van schore/
e(nde) s(eigneu)[r] joannes van arenbergh hac 21 aug(usti)/
1727
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-03 by Jos Jonckheer