SAL7610, Act: V°66.2-V°68.1 (38 of 195)
Search Act
previous | next
Act V°66.2-V°68.1  
Act
Date: 1727-09-16

Transcription

 by 
In tegenwoordigheijt des heeren meijers/
e(nde) schepenen van loven naergenoempt is/
gecompareert den officiael van ranst omde/
naervolge(nde) acte notariael te v(er)nieuwen ende/
herkennen als thoonder van de selve gecon/
stitueert sijnde bij die procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen als volght Op/
heden desen 15[e] septembris 1727 voor mij/
notaris bij den souverijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven residere(nde)
//
present die getuijghen naergenoempt/
comparerende jacobus vanden bosch inne/
gesetenen van lubbeeck denwelcken heeft/
v(er)claert ontfangen te hebben uijt handen/
van maria vervoert wed(uw)[e] wijlen michiel/
van asbroeck innegesetene vande conincx/
loije onder loven de somme van sestigh/
guldens courant gelt den schellinck a/
seven stuijvers ende soo van alle andere/
specien naer advenant dienende dese desaengae(nde)/
voor quitt(anti)[e] ter saecke van welcke somme/
den voors(chreven) comparant gelooft te gelden/
ende te betaelen aende voors(chreven) maria v(er)voert/
alhier present ende accepterende eene/
jaerelijckxsche rente van drije guldens/
inne te gaen datum deser ende alsoo te/
v(er)schijnen voor het ierste jaer van/
betaelinge op gelijcken dagh vant jaer/
1728 ende soo voorts van jaere tot/
jaere los ende vrij van alle lasten/
ende exactien t sij x[e] xx[e] mindere ofte/
meerdere penninghen impositien ofte andere/
dijer gelijcke exactien innegestelt ende/
naermaels inne te stellen niet tegenstae(nde)/
placcaerten ter contrarie aende welcke/
den rentgelder is derogerende bij desen/
ende dat vervolgentlijck tot de quijtinghe/
toe die altoos sal moghen geschieden/
als den rentgelder gelieven sal met
//
gelijcke somme ende volle rente e(nde) costen/
daer van procederende obligerende tot/
asseurantie soo vande capitaele somme/
als interest dijer sijnen persoon ende/
goederen meubelen e(nde) immeubelen present/
ende toecomende waer ende tot wat/
plaetse de selve soude mogen wesen/
Consenterende daer over in affectatie/
ende naementlijck gebruijcke(nde) het testa/
ment van wijlen cath(arin)[a] de becker/
sijne eerste huijsvr(ouw)e was gepasseert/
voor den eerw(eerdighen) heere p bertomville/
vicarius in lubbeeck ende sekere/
getuijghen opden 23[e] april lestleden alhier/
bij copije authentiecq bij den vicarius/
geteeckent gesien ende gebleken de hellicht/
van drije dachmaelen lants geleghen/
onder lubbeeck voors(chreven) regenoten de/
vellekens straete ter i[e] mijn heer/
crabbeels ter ii[e] ende anthoen tim/
mermans ter iii[e] zijden sijnde het selve/
goet vrije ende onbelast gelovende daer/
[voor] guarrand consenterende daer over in/
affectatie bij transportavit et reddidit/
goedenisse et(ceter)[a] tot asseurantie vande voors(chreven)/
rente ende verloopen v(er)claerende het/
voors(chreven) goet gecompeteert te hebben/
aen wijlen sijne huijsvr(ouw)e bij scheijdinghe/
ende deijlinghe gepasseert voor den/
notaris davidts op den 8[e] februarii 1717
//
ende te sijn onbelast als voor constituere(nde)/
ten effecte voors(chreven) onwederoepelijck een ieder/
thoonder deser ofte dobbel dijer om te/
compareren voor den souverijnen raede/
van brabant heeren meijer ende/
schepenen van loven die van lubbeeck/
voors(chreven) ende alomme elders daer des behooren/
sal om den inhoudt deser aldaer te/
laeten vernieuwen ende te consenteren/
in condemnatie voluntair mitsg(aede)rs/
in affectatie als voor sonder voorgae(nde)/
daeghement niettegenstaende eenighe sur/
aneringhe Aldus gedaen ten tijde/
voors(chreven) ter presentie van s(eigneu)[r] gaspar le/
tellier ende van s(eigneu)[r] hendrick coopmans/
getuijghen hier toe v(er)socht die minute/
deser becleet met behoorelijcken segel/
was onderteeckent bij den voors(chreven) comp(ara)nt/
e(nde) acceptante beneffens mij notaris Onder/
stont quod attestor ende was onderteeckent/
j(an) c(arel) fizenne not(ari)s 1727 Aldus/
v(er)nieuwt ende herkent bij den/
voornoempden geconstitueerden de voors(chreven)/
acte notariael in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten ende clausulen denwelcken/
dijen volgens ter manisse des heeren meijers/
e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepenen/
heeft op gedraeghen de hellicht vande/
voors(chreven) drije dachmaelen lants/
inde voors(chreven) acte breeder v(er)melt ende
//
daer uijt bij ordonnantie van rechten/
behoorelijck ontgoijt ende onterft sijnde/
soo wort daer inne gegoijt ende geerft/
den procureur fizenne alhier present e(nde)/
accepterende ten behoeve van maria v(er)voert/
et per monitionem reddidit op den last den/
voors(chreven) rente van drije guldens sjaers/
et satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio coram jon(ke)[r] albert francois/
van winghe e(nde) heer ende m(eeste)r hiacintus/
jacobus schouten schepenen hac 16[e]/
septembris 1727
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-03 by Jos Jonckheer