SAL7611, Act: R°170.2-R°172.1 (66 of 230)
Search Act
previous | next
Act R°170.2-R°172.1  
Act

Transcription

2019-01-30 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
president schepenen in d absentie des/
heeren meijers e(nde) schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den officiael/
festraets omde naervolgende acte/
notariael alhier te vernieuwen ende/
te herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daerinne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden 22[e] 9ber 1728/
voor mij notaris bijden souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present die getuijghen/
naergenoempt comparerende guilliam/
wauters ende catharina hendricx/
gehuijsschen ende innegesetenen van opvelp/
dewelcke hebben verclaert gecedeert
//
e(nde) getransporteert te hebben aen ende/
ten behoeve van joahim sales inne/
gesetenen van leefdael alhier present/
ende accepterende soo voor hem als voor/
sijne tegenwoordighe huijsvrouwe seker/
blockxken lants soo ende gelijck het/
selve gelegen is onder leefdael voors(chreven)/
regenoten de capelle van s(in)[te] veronica/
ter eenre d erffgenaemen caels ter ii[e]/
dom petrus dewaersegger ter derdere/
de certstraet ter vierdere zijden belast/
aenden heere costerius met twee hondert/
guldens wisselgelt waervoor wort/
betaelt eene jaerelijckxsche rente/
van thien guldens aenden voors(chreven) d heer/
costerius ende ingevalle van andere/
ofte voordere lasten de selve sullen/
staen ten laste des voors(chreven) acceptants/
behoudelijck de verloopen dijer die sullen/
staen tot laste der voors(chreven) comparanten/
tot inden meij naestcomende gheschiede(nde)/
dit transport voor de voors(chreven) lasten hier/
boven vermelt welcke lasten den/
voors(chreven) acceptant dusdanighlijck/
sal moeten betaelen dat de voors(chreven)/
comparanten daer over noijnt en worden/
gemolesteert ontlastende de selve vande/
voors(chreven) lasten t sij personnele ofte/
reele daertoe verobligerende sijnen
//
persoon ende goederen in forma mits/
welck ende mits effectuerende t gene/
voors(chreven) is de voors(chreven) comparanten v(er)claeren/
hun tot het voors(chreven) goet geen recht/
nogh actie meer te hebben noghte te/
reserveren dan het selve geheelijck te/
hebben getransporteert ten behoeve/
als voor surrogerende dijenvolgens/
den voors(chreven) acceptant in hunne plaetse/
ende stede met het selve recht op/
conditie noghtans dat den voorschreven/
acceptant gehouden sal wesen op het/
goet voorschreven te bouwen een huijs/
van drij gebeenten tusschen datum deser/
e(nde) s(in)[t] jansmisse naestcomende ende dat/
van hert hout om daeraen te v(er)haelen/
hun gebreck ofte guarrand ingevalle/
de voors(chreven) comparanten wirden gemo/
lesteert over de voors(chreven) cappitaele/
rente van twee hondert guldens/
wisselgelt ende andere lasten ende dat/
onder obligatie van sijnen persoon e(nde)/
goederen als voor constituerende ten/
effecte van dijen onwederoepelijck/
een ieder thoonder deser ofte dobbel/
dijer om te compareren voor den/
souverijnen raede van brabant heeren/
meijer ende schepenen van loven
//
oft elders daer des behooren sal om/
den inhoudt deser aldaer te laeten/
vernieuwen ende te consenteren in/
condemnatie volontair mitsgaders/
in ontgoedenisse ende goedenisse sonder/
voorgae(nde) daeghement niettegenstae(nde)/
eenighe surranneringe Aldus gedaen/
ten tijde voorschreven ter presentie van/
s(eigneu)[r] guilliam stroobants ende van s(eigneu)[r]/
jan vander elst getuijghen hiertoe/
versocht sijnde de minute originele/
deser becleet met haeren behoorelijcken/
segel onderteeckent gillam wauters/
met het merck van catharina hendrickx/
met het merck van joachim sales/
gillam stroobants jan vander hulst/
e(nde) van mij notaris Onderstont quod/
attestor signatum j(an) c(arel) fizenne/
not(ari)s 1728 Aldus vernieuwt ende/
herkent door den voornoempden gecon/
stitueerden die voors(chreven) acte notariael/
in alle e(nde) igewelcke haere poincten/
e(nde) clausulen denwelcken dijenvolgens/
ter manisse des voors(chreven) heeren president/
schepenen e(nde) wijsdomme der/
naerbes(chreven) heeren schepenen heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke ver/
thijdenisse het block lants inden
//
voors(chreven) contracte geinsereert e(nde)/
in sijne regenoten onder leefdael/
gespecificeert e(nde) daeruijt bij ord(onnant)[ie]/
van rechten behoorelijck ontgoijt e(nde)/
onterft sijnde soo wort daerinne/
behoorelijck gegoijt e(nde) geerft joachim/
sales present alhier den procureur/
fizenne e(nde) ten behoeve vanden voors(chreven)/
joachim sales e(nde) desselffs huijvrauwe/
accepterende et satis et waras prout/
latius in dicto procuratorio coram jon(ke)[r]/
petrus de herckenrode heere van roost/
e(nde) s(eigneu)[r] joannes van arenbergh hac/
27[a] 9bris 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-01-10 by The Administrator