SAL7611, Act: R°232.2-R°234.1 (90 of 230)
Search Act
previous | next
Act R°232.2-R°234.1  
Act

Transcription

2019-01-30 by pieter-jan lahaye
In de tegenwoordigheijt des heere/
president schepenen in d absentie des/
heere meijers ende schepenen van loven/
naergenoempt gestaen den off(iciae)[l] van ranst/
omde naervolge(nde) acte notariael alhier/
te vernieuwen ende te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert sijnde/
bij die procuratie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Op heden desen/
elfsten januarii 1729 comparerende voor/
mij openbaer notaris geadmitteert bij/
sijne maj(estij)[ts] souverijnen raede van brabant/
tot loven residerende e(nde) inde presentie vande/
getuijghen naergenoempt guilliam gordts/
e(nde) maria hollandts gehuijsschen e(nde) ingesetenen/
vande baronije van herent dewelcke bekennen/
vercocht gecedeert e(nde) getransporteert te
//
hebben soo e(nde) gelijck sij vercoopen cederen e(nde)/
transporteren mits desen aen hendrick/
stroobants ende anna verswijveren inschelijcx/
gehuijsschen alhier present ende in coop/
accepterende te weten een daghmael lants/
gelegen onder herent voors(chreven) regenoten hermanus/
gauffiau ter eendere belsenaeckenstraete/
ter tweedre peeter elckens ter derdere/
sijden aen d acceptanten genoeghsaem bekent/
om ende voor de somme van twee hondert/
twintigh guldens courant gelt te weten/
den schellinck tot seven stuijvers e(nde) den/
ducaton tot dreij guldens thien stuijvers/
e(nde) alle andere specien naeradvenant gerekent/
warrandere(nde) het voors(chreven) daghmael voor vreij/
e(nde) onbelast e(nde) eijghen goet e(nde) ingevalle hier/
naermaels bevonden wirden eenighen last/
ofte commer op het voors(chreven) goet uijt te gaen/
soo geloven sij guarrand naeradvenant/
die constitutie brieven daervan sijnde e(nde)/
mits die voors(chreven) acceptanten niet en sijn/
bij penninghen soo geloven die voors(chreven)/
acceptanten voor die voors(chreven) somme van/
tweehondert twintigh gul(den)s jaerelijcx/
te betaelen de somme van elff guldens/
courant gelt den penn(ing) twintigh/
welcke rente haeren cours is aenneme(nde)/
op datum heden voors(chreven) waervan het/
eerste jaer van betaelinghe vallen ende
//
verschijnen sal den elffsten januarii 1730/
e(nde) soo voorts van jaere tot jaere tot/
de respective quijtinge toe die altijdts/
sal moghen geschieden als het die accep/
tanten gelieven sullen ende met volle/
rente los e(nde) vreij van alle lasten soo van/
x[e] xx[e] meerdere ofte mindere penn(inghen)/
van wat nature die soude moghen wesen/
geloevende alle jaeren die voors(chreven) rente/
loffelijck e(nde) deughdelijck te sullen betaelen/
als schult met recht verwonnen alles/
onder obligatie van hunne respective per/
soonen e(nde) goederen meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecomende met submissie e(nde)/
renuntiatie als naer reghte en(de) om die/
voors(chreven) transportanten nogh naerder te/
versekeren over hunne capitaele somme/
e(nde) verloopen dijer hebben sij het voors(chreven)/
daghmael opgedraeghen ende voor speciael/
hijpotecque gestelt met geloefte vandaar/
op te stellen een loffelijk huijs waerover/
van nu aftaen sij consenterende in het/
slaen van beleijde e(nde) maenisse decret e(nde)/
herdecret der heeren schepenen van loven/
daerop te volgen sonder voorgae(nde) dagement/
consenterende vande gelijcken die voors(chreven)/
tweede comparanten inde ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse als in communi forma con/
stituerende voorts partijnen hinc inde
//
onwederoepelijck een ieder thoonder deser/
n n ofte copije autentique der selver/
om te compareren soo voor den souverijnen/
raede van brabant heere meijer e(nde) schepenen/
van loven de weth van herent ende alle/
omme elders daer het van noode soude/
moghen wesen om den inhoudt deser te/
vernieuwen e(nde) te herkennen consentere(nde)/
den gebreckelijcken inde condemnatie/
voluntair sonder voorgae(nde) daghement/
mede is geconditioneert als dat de/
transportanten sullen genieten die passagie/
naer de kercke op het voors(chreven) block/
ende van gelijcken hunne naercomelingen/
sonder eenighe andere promittentes/
ratum et gratum aldus gedaen e(nde)/
gepasseert binnen loven ten daeghe mae(nde)/
e(nde) jaere voors(chreven) ter presentie van s(eigneu)[r]/
jan berckmans ende petrus muldermans/
getuijghen ten desen aensoght d originele/
minute deser becleet met sijnen behoo/
relijcken segel signatum het marcq van/
een cruijs de handtmerck van guilliam/
gordts het marcq van een cruijs de/
hantmerck van maria hollants hen/
drick stroobants jan berckmans peeter/
muldermans mij present quod attestor e(nde)/
was onderteeckent b(aptista) franssens not(ari)s
//
Aldus v(er)nieuwt e(nde) herkent door den/
voornoempden geconstitueerden de/
voors(chreven) acte notariael in alle ende/
igewelcke poincten e(nde) clausulen/
denwelcken dijenvolgens ter mainisse/
des heeren president schepenen in/
d absentie des heere meijers ende/
wijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke/
verthijdenisse het daghmael inde/
voors(chreven) acte breeder vermelt ende daer/
uijt bij ordonnantie van reghten behoo/
relijck ongoeijt e(nde) onterft sijnde soo/
worden daerinne gegoijt e(nde) geerft/
hendrick stroobants ende anna vers/
wijveren gehuijsschen alhier present/
den procureur franssens ende de selve/
t hunnen behoeve accepterende et/
satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio e(nde) voorts opde lasten vande/
rente van elff guldens sjaers stellen/
van een huijs op het voors(chreven) lant e(nde) den/
ganck totte kercke et(ceter)[a] coram eijsdem/
eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-01-10 by The Administrator