SAL7611, Act: R°281.2-V°282.1 (106 of 230)
Search Act
previous | next
Act R°281.2-V°282.1  
Act

Transcription

2019-01-30 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren meijers/
e(nde) schepenen van loven naer te noemen/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst omde naervolge(nde)/
acte notariael alhier te vernieuwen e(nde)/
herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen als/
volght Op heden desen derden februarii/
1729 comparere(nde) voor mij openbaer not(ari)s/
geadmitteert bij sijne maj(estij)[ts] souverijnen/
raede van brabant tot loven residerende/
e(nde) inde presentie vandie getuijghen naer/
genoempt peeter desi jan desi joanna/
maria desi michiel gion als man ende/
momboir van catharina desi kinderen/
cornelis desi dewelcke hebben verclaert/
vercoght gecedeert e(nde) getransporteert te/
hebben soo e(nde) gelijck sij vercoopen cederen/
e(nde) transporteren mits desen aen s(eigneu)[r] petrus/
franciscus lindekens ende anna maria/
goddons gehuijsschen alhier present ende/
in coop accepterende te weten ses vierendee/
len lants ende twintigh roeden alhier/
gelegen onder roosbeeck regenoten d heer
//
laurens ter i[e] nu philip vanden plas/
den heere van roosbeeck ter ii[e] e(nde) iii[e]/
e(nde) den heere philippi ter vierdere seijden/
aen d acceptanten genoghsaem bekent/
welcke vercoopinghe geschiet ieder voor/
een vierde paert vande voors(chreven) ses vierendeelen/
lants ende 20 roeden [ter somme van twintigh gul(den)s courant gelt] van welcke v(er)coopinghe/
die voors(chreven) transportanten van over eenighen/
tijdt bekennen voldaen te sijn dienende/
dese voor volle quittantie sonder andere/
te moeten doceren ende ten vollen te sijn/
voorgenoght waranderende het voors(chreven) goet/
te wesen vreij e(nde) onbelast behoudelijck/
s heeren scheijns aen het clooster van/
vileers e(nde) ingevalle hier naer bevonden/
wierde eenige voordere lasten op uijt te gaen/
soo geloven sij garrand naeradvenant die/
constitutie brieven daer van sijnde in/
solidum verclaerende tot het voors(chreven) goet/
geen actie ofte recht meer te hebben direc/
telijck ofte indirectelijck consentere(nde) ieder/
voor hun paert ende deel inde ontgoedenisse/
goedenisse voor alle heeren hoven competent/
daer het d acceptanten gelieven sullen/
alles onder obligatie van hunne respective/
persoonen e(nde) goederen meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecome(nde) met submissie e(nde) renontiatie/
als naer reghte constituerende voorts/
onwederoepelijck een ieder thoonder deser/
n n ofte copije autentique der selver/
om te compareren soo voor den souverijnen/
raede van brabant heere meijer e(nde) schepenen
//
van loven e(nde) alomme elders daer het/
van noode soude moghen omden inhoudt/
deser te vernieuwen e(nde) te herkennen/
consenterende den gebreckelijcken indie/
condemnatie voluntair sonder voorgaende/
dagement promittentes ratum et gratum/
Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen roosbeeck/
ten daeghe maende e(nde) jaere voors(chreven) ter/
presentie van melchior jochmans ende/
aert huts getuijghen ten desen aensocht die/
minute deser geschreven op behoorelijcken/
segel onderteeckent bij de voors(chreven) comparan/
ten e(nde) acceptanten beneffens mij notaris/
Onderstont quod attestor e(nde) was onderteeckent/
b(aptista) franssens not(ari)s/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die voors(chreven)/
acte notariael in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten e(nde) clausulen denwelcken/
dijenvolgens ter manisse des voors(chreven) heeren/
meijers e(nde) schepenen van loven naer te/
noemen
wijsdomme der naerbes(chreven)/
heeren schepenen heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse de sesse vieren/
deelen e(nde) twintigh roeden lants gelegen/
onder roosbeeck breeder inde voors(chreven)/
acte notariael vermelt e(nde) in hunne/
regenoten gespecificeert e(nde) daer uijt bij/
ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck ontgoijt e(nde)/
onterft sijnde soo is daer inne behoorelijck/
gegoijt e(nde) geerft den procureur franssens/
alhier present e(nde) acceptere(nde) inden naem
//
e(nde) ten behoeve van petrus franciscus/
lindekens e(nde) anna maria goddons et/
satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-01-10 by The Administrator