SAL7611, Act: R°39.2-V°41.1 (16 of 230)
Search Act
previous | next
Act R°39.2-V°41.1  
Act

Transcription

2021-06-10 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt des heeren meijers/
ende schepenen van loven naer te/
noemen gestaen den not(ari)s ende officiael/
festraets omde naervolghende acte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen e(nde) te her-/
kennen als thoonder vande selve geconsti-/
tueert sijnde volgens die procuratie/
daerinne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden den eenendertigh-/
sten meert 1700 achtentwintigh compa-/
reerde voor mij onderges(chreven) not(ari)s tot aerschot/
residerende ende inde presentie vande/
getuijgen naer te noemen anna van/
roost lest wed(uw)[e] van wijlen jan ver-/
straeten met haer geassisteert arnold ver-/
straete haeren sone, alhier present den/
welcken hem is sterckmaeckende voor sijne/
minderjaerighe als meedere susters ende
//
broeders oock voor sijne moeder, bekent/
opgelight ende ontfangen te hebben/
uijt hande van s(eigneu)[r] guillielmus ver-/
loeij eene somme van vier hondert/
guldens courant gelt, te weten/
den schellinck tot seven stuijvers, ende/
d'andere specien naeradvenant te/
rekenen waervoor sij comparante/
aenden voors(chreven) s(eigneu)[r] guilliam verloeij jae-/
relijckx gelaest te gelden ende te/
betaelen eene rente van sesthien/
guldens jaerelijckx a rate van vier/
par cent, los en vrij van alle lasten/
soo van x xx penningen als alle/
andere die van wegens het hoff/
sullen worden geimponeert sonder/
te moeten corten, vallende de/
selve rente jaerelijckx den eenender-/
tighsten meert, waervan den/
31 meert 1700 negenentwintigh/
den iersten valdagh wesen sal/
ende soo voorts van jaere tot jaere/
tot de reele quijtinghe toe die/
sal moeten geschieden t'eender/
reijse altijt met van briven pont-/
penningen, mainmise in cas van/
beseth, Gelovende de jaerelijckxsche/
betaelinghe wel ende loffelijck/
te doen t'elcken verscheijnenden ter-/
mijn binnen aerschot als schult met
//
recht verwonnen, waervoorens ver-/
obligerende sij ierste comparante/
haere respective persoonen e(nde) goederen/
soo meubilier als immeubileir pre-/
sent ende toecomende, ende sig-/
nantelijck tot hijpotecque der selver/
rente is opdragende ierst sesse/
daghmaelen lants genompt den/
crommen wiel, gelegen onder werch-/
ter regenoten guilliam de worte-/
leer noort, hendrick verstraeten/
oost, de deijle in twee andere seijden/
Waranderende de voors(chreven) ses daghmae-/
len lants voor vreij goet dan encke-/
lijckx op vijff stuijvers jaerelijckx/
aenden h. geest van werchter, ende/
nu voortaen opde voors(chreven) rente van/
sesthien guldens jaerelijckx als den/
voors(chreven) s(eigneur) guilliam verloeij daerop los/
e(nde) vrij is behoudende, Ende inge-/
valle eentighe van haer andere kin-/
deren tegens dese lichtinghe der/
voors(chreven) somme iet quaeme te seggen/
mits de voors(chreven) sesse daghmaelen lants/
hiervoorens gespecificeert sijn ge-/
devolveert, soo is den voors(chreven) arnol-/
dus verstraeten tot desen mede com-/
parerende die hem voor de voors(chreven)/
somme als sijne moeder hiervoorens/
heeft gelicht als stellende borghe ende/
cautionaris principael, waervoorens/
insgelijck is verobligere(nde) sijnen persoon
//
ende goederen, present e(nde) toecome(nde)/
onder renuntiatie prout in forma/
e(nde) naementlijck tot onderpant ende/
hijpotecque der voors(chreven) somme van/
vier hondert guldens is hij comparant/
opdragende, ende affecterende sijn/
kintsgedeelte als hem is competere(nde)/
soo van vaederlijcke als moederlijcke/
seijde, alreede gedevolveert, ende in/
toecomende te vercrijgen, constituere(nde)/
ten dijen effecte onwederroepelijck mits/
desen den [vacat] ende alle thoonders/
deser om hetgene voors(chreven) is te vernuwen/
ende te herkennen soo inden souvereijnen/
raede van brabant loven, aerschot,/
werchter ofte alomme elders daer/
het van noode wesen sal te geschied(en)/
om in cas van egeene precise vol-/
doeninghe dese acte tot laste vande/
voors(chreven) ierste comparante als haere/
borghe te doen ende te laeten/
duijmen ende verclaeren executo-/
riael in forma met costen sonder/
voorgaende dagement, mede om te/
gaen ende te compareren voor hoff/
e(nde) heer competent, om de voors(chreven)/
sesse daghmaelen lants voor de voors(chreven)/
rente wettelijck te realiseren ende/
te affecteren, mede consenterende/
in het maecken van beleijde van
//
mainmise mede in het decreet ende/
herdecreet vanden heere meijer e(nde)/
schepenen der stadt loven daerover/
te geven tot volcome vastighijt/
ende affectatie der selver rente sonder/
voorgaende dagement, obligando/
submittendo ac renuntiando pro ut in/
forma, Ende naementlijck renuntie-/
rende de voors(chreven) ierste comparante/
van het privilegie senat(us) cons(ul)t(us)/
velliani et autenti si qua mulier et(ceter)[a]/
ende naementlijck den tweeden com-/
parant renuntierende vande ex-/
ceptie divisionis ordinis seu excussionis/
waervan te saemen door mij onderges(chreven)/
not(ari)s sijn onderricht, Hier waeren over/
martinus vander beken ende jacobus/
vander beken getuijgen tot desen aensocht/
ende gebeden, ende is de originele mi-/
nute deser becleet met segel competent/
ende bij de respective comparanten/
ende getuijgen beneffens mij notaris/
behoorelijck onderteeckent, Onderstont concor-/
dantiam huius cum originali attestor sig-/
natum e. vander beken not(ariu)s, Aldus ver-/
nieuwt ende herkent de voors(chreven) acte/
notariael bijden voors(chreven) geconstitueerden/
in alle e(nde) iegewelcke haere poincten/
clausulen ende articulen den welcken
//
dijenvolgens ter manisse des heere meijers/
e(nde) wijsdomme der naerbeschreven heeren/
schepenen heeft opgedragen met behoo-/
relijcke verteijgenisse de sesse daghmaelen/
lants met het kintsgedeelte als wettigen/
onderpant inde voors(chreven) acte notariael/
breeder geinsereert, e(nde) regenoten ge-/
specificeert Ende daeruijt bij ordon-/
nantie [van rechte] ontgoeijt ende onterft sijnde/
soo wort daerinne behoorelijck ge-/
goeijt geveest, ende geerft den officiael/
heselaers hier present accepterende/
inden naeme ende ten behouve van/
s(eigneu)[r] guillielmus verloeij [et per monitiomen eadem bona reddidit] opden last eender/
rente van sesthien guldens t'jaers/
Et satis et waras pro ut latius in/
dicto procuratorio coram jo(nke)[r] gilbert/
joseph van grave heere van bainrieu/
et leijens et s(eigneu)[r] joannes van arenbergh/
hac xxx julii 1728
ContributorsKristiaan Magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-01-10 by The Administrator