SAL7611, Act: R°403.1-R°405.1 (155 of 230)
Search Act
previous | next
Act R°403.1-R°405.1  
Act
Date: 1729-06-18

Transcription

2018-11-07 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
president schepenen in d absentie des/
heeren meijers e(nde) schepenen van loven/
naergenoempt gestaen den off(iciae)[l] van ranst/
omde naervolge(nde) acte notariael alhier/
te vernieuwen ende herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde bij die procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen als/
volght/
Op heden desen 18[e] junii 1729 comparere(nde)/
voor mij openbaer notaris geadmitteert/
bij sijne maj(estij)[ts] souverijnen raede/
van brabant tot loven residerende/
e(nde) inde presentie van die getuijghen/
naergenoempt s(eigneu)[r] petrus de roriss/
e(nde) jo(ffrouw)[e] isabella nielens gehuijsschen/
dewelcke bekennen mits desen/
reelijck in aengetelde penninghen/
ontfangen te hebben uijt de handen/
van renier chemdelon jonckman/
de somme van vier hondert guldens/
couranten gelde als conincx/
munte den schellinck tot seven/
stuijvers e(nde) alle andere specien/
naeradvenant gerekent dienende
//
dese voor quittantie voor welcke/
somme die voors(chreven) gehuijsschen geloven/
te gelden e(nde) te betaelen eene erffelijcke/
rente van twintigh guldens sjaers/
couranten gelde volgens den respectiven/
valdagh e(nde) in cas van preciese betae/
linghe ofte uijtterlijcken sesse/
weecken naer datum sullen gestaen/
met sesthien guldens t jaers los/
e(nde) vrij van alle lasten soo van thien/
twintighste meerdere ofte mindere/
penningen innegestelt e(nde) hier naermaels/
alnoch inne te stellen niettegenstae(nde)/
sijne maj(estij)[ts] placcaert ter contrarie/
derogerende aen de selve mits desen/
welcke rente haeren cours is/
aennemende op dato heden voors(chreven)/
waer van het ierste jaer van/
betaelinge vallen ende verscheijnen/
sal den achthienden junii van den/
toecome(nde) jaere 1730 ende soo/
voorts van jaere tot jaere tot de/
respective quijtinge toe die altijdt/
sal mogen geschieden als het die/
voors(chreven) rentheffers gelieven sullen/
met gelijcke voors(chreven) somme e(nde)/
volle rente gelove(nde) alle jaeren
//
de voors(chreven) rente loffelijck ende/
deughdelijck te sullen betaelen binnen/
dese stadts wissele onder obligatie/
van hunne respective persoonen e(nde)/
goederen meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecome(nde) met submissie e(nde)/
renuntiatie als naer reghte e(nde) om/
voors(chreven) rentheffer noch naerder te/
verseeckeren over sijne capitaele/
somme e(nde) verloopen dijer soo/
hebben sij daervoorens opgedraeghen/
e(nde) voor speciaele hijpotecque gestelt/
hunnen woonhuijse alhier gestaen/
e(nde) gelegen inde schiepstraet genoempt/
den grooten cruijwaegen regenoten s(eigneu)[r]/
jans oliepot ter eenre de slaghtstraet/
van achter ter tweedre den cleijnen/
craeijwagen ter derdere e(nde) de/
straete van voor ter vierdere/
belast met eenige chijnsen als/
oock met duijsent guldens aen s(eigneu)[r]/
bruggemans e(nde) ses hondert guldens/
aende groote collegie sonder meer/
waranderende het voors(chreven) huijs niet/
voorders te wesen belast als voors(chreven)/
is consenterende hier over int/
slaen van beleijde decreet ende
//
herdecreet der heeren schepenen/
van loven daerop te volgen sonder/
voorgae(nde) daegement constituerende/
ten effecte dijer onwederoepelijck/
een ieder thoonder deser n n ofte/
copije autentique der selver om te/
compareren soo voor den souverijnen/
raede van brabant heeren meijer/
e(nde) schepenen van loven e(nde) alomme/
elders daer het van noode soude/
mogen wesen om den inhoudt deser/
te vernieuwen e(nde) te herkennen/
consentere(nde) den gebreckelijcken inde/
condemnatie voluntair sonder/
voorgae(nde) dagement gelove(nde) verbinde(nde)/
e(nde) renuntierende als naer reghte Aldus gedaen/
e(nde) gepasseert binnen loven ten daeghe maende/
e(nde) jaer voors(chreven) ter presentie van joannes/
bapt(ist)[a] geerardus franssens e(nde) s(eigneu)[r] jan spessens/
getuijghen ten dese aensocht die minute/
originele deser becleet met behoorelijcken/
segel onderteeckent peeter de roriss/
isabella nielens e(nde) van mij notaris Onder/
stont quod attestor signatum b(aptista) franssens/
not(ariu)s/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door den
//
voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael in alle e(nde)/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
coram jon(ke)[r] willelmus van bemmel/
e(nde) heer e(nde) m(eeste)[r] hiacintus jacobus schou/
ten schepenen hac 18 junii 1729/
Welcken volgens heeft den heere president/
schepenen jon(ke)[r] albert francois van/
winghe in absentie als inde prohemie/
deser nomine officii naer voorgaende/
wijsdomme der voors(chreven) heeren schepenen/
geleijdt den off(iciae)[l] essinck inden naem/
e(nde) ten behoeve van renier chemdelon/
in den naem e(nde) tot alle e(nde) igewelcke/
goederen der voors(chreven) verobligeerde e(nde)/
naementlijck tot den huijse genoempt/
den grooten cruijwagen in sijne rege/
noten inden voors(chreven) acte breeder v(er)melt/
om te comen tot vastigheijt ende/
jaerelijcxe bet(aeling)[e] der rente inde/
meergenoempde acte eensgelijcx/
breeder v(er)melt coram eijdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-01-10 by The Administrator