SAL7611, Act: R°405.2-R°409.1 (156 of 230)
Search Act
previous | next
Act R°405.2-R°409.1  
Act

Transcription

2018-11-07 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des h(e)[re] meijers/
ende schepenen van loven naer te
//
noemen ghestaen den officiael essinck/
om die naervolghende acte notariael/
alhier te vernieuwen ende t herken/
nen als thoonder vande selve ghecon/
stitueert sijnde bij die procuratie daer/
inne geinsereert heeft t selve gedaen/
als volght Alsoo questie ende geschiel/
stont te gerijsen tusschen jo(nke)[r] jacobus/
ferdinandus de cupere ende jouff(rouw)[e] ma/
ria magdalena de cupere ter eendere ende/
de vrouwe priorinne ende conventualen/
van het clooster de wittevrouwen binnen/
loven ter andere seijden over ende ter/
saecken van eenige goederen tot binckum/
gelegen weghens het voors(chreven) clooster uuijtge/
wonnen bij mainmise inden jaere 1681/
voor achterstellen van twee besondere renten/
d eerste van achthien guldens vijffthien st(uijver)s/
sjaers bij wijlen jo(nke)[r] jaecques de cupere/
ende vrouwe leonora casier gehuijsschen/
waeren bekent ten behoeve van jouff(rouw)[e] ca/
tharina ende louise de paep mede van joan/
na servrancx respective beggeijntjens ende/
de tweede van vijfftigh guldens jaerelijcx
//
bij de voors(chreven) gehuijsschen bekent ten/
proffijte van het voors(chreven) clooster ende/
dat de goederen waeren innegecocht/
tot proffijte van het voors(chreven) clooster soo/
verre dat het selve daer inne was ge/
goeijt volghens d acte van goedenisse/
ghepasseert voor heeren meijer ende/
schepenen van loven den derden april/
van het voors(chreven) jaer 1681 in tertia pre/
tenderende den voors(chreven) jo(nke)[r] jacobus fer/
dinandus de cupere ende jouff(rouw)[e] maria/
magdalena de cupere dien niet tegen/
staende dat sij gefondeert waeren om/
de voorschr(even) evictie te purgeren door/
dien sij sustineerden dat het voors(chreven) clooster/
nijet en mochte gegoijt worden con/
form de bleijde incompsten ende oock/
de costumen der voorschreven stadt ende/
dat de voors(chreven) goedenisse alsoo niet en/
was subsisterende ende de voors(chreven) vrou/
we priorinne ende conventualen ter/
contrarie mits den laps van vijffen/
viertich jaeren soo sijn op heden den derden/
julii 1726 gecompareert voor mij open/
baer notaris bij sijne majestijts souve/
rainen raede van brabant geadmitteert
//
tot loven residerende present die ge/
tuijghen naer ghenoempt de voors(chreven) par/
tijen de welcke verclaerden te hebben/
getransporteert ende geacoordeert op de/
manieren naervolghende Ierst dat de/
vrouwe priorinne ende conventualen/
mits desen de voors(chreven) jo(nke)[r] jacobus ferdi/
nandus de cupere ende jouff(rouw)[e] maria/
magdalena de cupere kintskinderen/
van wijlen jo(nke)[r] jaecques de cupere ende/
vrouwe leonora casier verclaeren te/
admitteren tot purgement der voorschr(even)/
gevinceerde goederen in d acte van evic/
tie ende goedenisse gespecificeert de/
welcke hun mits desen wort overgelevert/
cederende ende surrogerende de selve in/
allen het recht ende actie dewelcke aen het/
voors(chreven) clooster soude connen ofte moghen/
competeren sonder eenich guarrant in/
welckers consideratie soo geloven de/
voorschr(even) joncker jacobus ferdinandus/
de cupere ende jouffrouwe maria mag/
dalena de cupere acceptanten tusschen/
heden ende een maent op te leggen ende te/
betaelen ten behoeve van het voorschreven
//
clooster eene capitaele somme van/
vijffthien hondert ende vijfftich guldens/
wissel gelt den pattacon teghens twee/
guldens en acht stuijvers ende andere spe/
cien naeradvenant gerekent soo tot/
quijtinghe der voors(chreven) twee renten als/
betaelinghe der verloopen costen van/
evictie als andere deboursementen ten/
opsichte vande voors(chreven) evictie ghedaen/
verclaerende de voorschr(even) vrouwe/
priorinne ende conventualen aenden/
voors(chreven) jo(nke)[r] jacobus ferdinandus de cu/
pere ende jouff(rouw)[e] maria magdalena/
de cupere oock te cederen ende transpor/
teren de selve present ende accepteren/
de allen de achterstellen van huere mits/
dat sij oock de openstaende lasten sullen/
betaelen gelijck sij geloven te sullen doen/
soo van chijnsen als andere t sij pub/
licque ofte particuliere lasten hoe/
daenigh die souden moghen wesen gee/
ne uuijt gesondert nochte gereserveert/
mits welcke soo verclaerden de voors(cheven)/
vrouwe priorinne ende conventualen/
aen het gene voors(chreven) staet geen voorder/
recht nochte actie meer te hebben nochte
//
te reserveren maer d acceptanten te/
hebben ghestelt in hunne plaetse stede/
ende gerechtigheijt sonder eenich guar/
randt als boven gelovende partijen/
naer hetgene voors(chreven) staet hun punctuelijck/
te sullen reguleren onder solidaire obli/
gatie van hunne respective persoonen ende/
goederen met submissie ende renuntiatie/
als naer rechten met onwederroepelijcke con/
stitutie op ieder thoonder deser ofte des/
selffs copije authenticq om te compareren/
inden souverainen raede van brabant/
voor heeren meijer ende schepenen van loven/
ende alomme om dese aldaer te doen voor/
heeren meijer ende schepenen van loven/
ende alomme om dese aldaer te doen/
ende laeten vernieuwen ende herkennen/
mede te consenteren voor soo veele noo/
digh inde ontgoedenisse ende goedenisse/
als oock inde condemnatie voluntair/
alles sonder voorgaende daghement gelo/
vende verbindende ende renuntierende/
in forma Aldus ghedaen ten daeghe voorschr(even)/
ter presentie vanden eerw(eerdigen) heere rumol/
dus van kiel priester ende licentiaet inde
//
heijlighe godtheijt et(ce)t(er)a ende heer ende/
m(eeste)r deodatus goes advocaet fiscal et(ce)t(er)[a]/
getuijghen hier toe aensocht sijnde de/
minute deser becleedt met sijnen behoore/
lijcken segel onderteeckent m c ver/
reijcken priorinne elisabeth loos procu/
ratersse geertruijt van rosmaer sup/
priorinne anna malvo theresia ge/
rardi elisabeth de gaes catharina kort/
houdt anna maria bollens j(acobus) f(erdinandus) de cu/
pere m(aria) m(agdalena) de cupere r(umoldus) van kiel d(eodatus)/
goes ende van mij notario quod attestor/
ende was onderteeckent e haelgoet/
not(ari)s Aldus vernieuwt ende herkent/
die voorschreve acte notariael in alle ende/
ieghewelcke haere poincten ende clausu/
len bij den voornoempden gheconstitueer/
den den welcken dijenvolghens ter manisse/
des heere meijers ende wijsdomme der/
naerbeschreve heeren schepenen heeft opge/
draeghen met behoorelijcke vertijdenisse/
die geevinceerde goederen in d acte van/
evictie ende goedenisse gespecificeert waer/
van hier naer volght die specificatie ende/
daer uuijt ontgoijt ende onteerfft sijnde soo/
soo wordt daerinne met alle solemniteij/
ten van rechte daer toe gherequireert/
gegoijt ende geeerfft den officiael van ranst
//
alhier present ende die selve acceptere(nde)/
inden naem ende ten behoeve van jo(nke)[r] jaco/
bus ferdinandus de cupere ende jouff(rouw)[e]/
maria vander vorst gehuijsschen mitsgaeders/
jouff(rouw)[e] maria magdalena de cupere et/
satis et waras pro ut latius in dicto pro/
curatorio coram jo(nke)[r] albert francois/
van winghe ende heer ende m(eeste)r hiacintus/
jacobus schouten hac xx junii 1729/
Hier naer volght die speci/
ficatie der goederen waer/
van inde voors(chreven) goedenisse/
Ierst seker pachthoff met alle sijne toebe/
hoorten soo landen bempden weijden als bos/
schen groot t saemen ontrent vierthien boen/
deren geleghen tot binckum daer pachter op/
is jan madots/
Item tweelff boenderen soo landen als/
bempden onder de heerlijckheijt van binc/
kum te weten twee parceelen van on/
trent twelff dachmaelen soo landt als/
bempt geheeten de vrunte
//
Item een boender landts geleghen aen/
het velt teghen over den draeijboom van/
jan cluppers huijs/
Item ses dachmaelen bempts geheeten de cleuershaeghe/
Item een halff boender daer beneffens/
geleghen geheeten rendedriesch met/
noch een dachmael bosch aen een geleghen/
teghen over de groote rende/
Item een halff boender landts geleghen op/
den hulst
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-01-10 by The Administrator