SAL7611, Act: V°178.2-V°182.1 (72 of 230)
Search Act
previous | next
Act V°178.2-V°182.1  
Act

Transcription

2019-11-24 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt van jo(nke)[r]/
albert francois van winghe/
mits d absentie des heere meijers/
e(nde) schepenen van loven naerbes(chreven)/
gestaen den not(ari)s e(nde) officiael/
festraets omde naervolghende/
acte notariael alhier wettelijck/
te vernuwen e(nde) te herkennen/
als thoonder vande selve gecon/
stitueert sijnde volgens die pro/
curatietie daerinne geinsereert
//
heeft dat gedaen als volght/
Op heden vierden xbris 1728 compa/
rerende voor mij openbaer not(ari)s/
bijden souvereijnen raede van/
brabant geadmitteert te loven/
residere(nde) present die getuijgen/
naergenompt s(eigneu)[r] egidius denique/
notarius regius et appostolicus/
binnen dese stadt loven residere(nde)/
welcken comparant heeft mits/
desen verclaert wel e(nde) deughdelijck/
vercoght gecedeert e(nde) getranspor/
teert te hebben aen e(nde) den be/
houve van s(eigneu)[r] guillielmus matthij/
m(eeste)r specier cremer et(ce)t(er)a van sijnen/
stiel binnen dese stadt hier pre/
sent ende hetgene naerbeschreven/
in coop acceptere(nde) dats te weten/
eene rente van sesse guldens/
t jaers den penninck xvi spre/
kende tot laste voor desen van/
ancelme pierre sone wijlen jans/
e(nde) margarita alaerts gehuijsschen/
waeren daernaer tot laste/
van jean jaquemin tot opvelp
//
ende alsnu tot laste van/
francois wellens als getrouwt/
hebbende catharina jacquemin/
cum suis soo hij transportant/
alhier is verclaere(nde) altijt val/
lende prima aprilis tot dijen/
verclaert hij transportant/
alnoch ontfangen te hebben/
uijt handen als voor sesse/
guldens courant voor een jaer/
verloops der voors(chreven) rente waer/
mede voldaen is tot prima/
aprilis 1728 inclus welcke/
voors(chreven) sesse guldens met ontrent/
de vijff maenden tot date/
deser verschenen den transpor/
tant ten behouve vanden/
acceptant insgelijckx is cedere(nde)/
bij desen beset e(nde) bepant op/
huijs e(nde) hoff bloeck et(ceter)a met alnoch/
twee andere panden alle gelegen/
onder opvelp breeder begrepen/
inde constitutie briven daervan/
sijnde gepasseert voor meijer/
e(nde) schepenen van loven in date
//
prima aprilis 1647 in tertia/
verclaere(nde) hij transportant/
tot de voors(chreven) rente van/
ses guldens t jaers geen paert/
nochte deel meer te hebben/
gelijck oock niet tot de voors(chreven)/
verloopen dan ten volle/
te wesen vergenocht e(nde) content/
surrogere(nde) alvolgens den voors(chreven)/
acceptant in sijne plaetse e(nde)/
stede met hetselve recht wa/
randere(nde) de selve voor vreije eij/
gen e(nde) onbelast e(nde) hem te/
competeren volgens acte daer/
van sijnde gepasseert voor/
den not(ari)s p van vossum in/
date 13 9bris xvii[c] tweelff ge/
sien e(nde) gebleken hiervoor waer/
schap e(nde) guarrant gelovende/
te weten voor de penningen/
bij hem hiervoorens ontfangen/
sonder meer constituerende/
een ieder thoonder deser ten/
eijnde van vernuwinghe/
soo voor den souvereijnen raede/
van brabant heeren meijer
//
e(nde) schepenen van loven ende/
alomme elders e(nde) aldaer tot vol/
brengen van hetgene/
voors(chreven) is te consenteren in/
gewillighe condemnatie/
parate e(nde) reele executie/
ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
sonder dagement onder obligatie/
submissie e(nde) renuntiatie in/
forma Actum binnen loven/
ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van s(eigneu)[r] joannes baptista sanen/
e(nde) s(eigneu)[r] egidius de clercq thiolo/
ganten binnen dese univer/
sitijt loven getuijgen aensocht/
onderteeckent aegidius denique/
gilliam matthij Onderstont/
de post eodem heeft den voors(chreven)/
aegidius denique aenden voors(chreven)/
guilliam matthij present acceptere(nde)/
alnoch verclaert gecedeert ende/
getransporteert te hebben/
soo hij doet bij desen eene rente/
van vier guldens t jaers den/
penninck sesthien sprekende alsnu
//
tot laste van bastin pierre/
als getrouwt hebbende agnes/
pierre innegesetenen van/
opvelp beseth e(nde) bepant op/
een huijs e(nde) hoff met de toe/
behoorten groot in sijn be/
grijp een daghmael onder/
opvelp regenoten hendrick/
alaerts ter eendere cornelis alaerts/
ter ii[e] t gemijn broeck ter iii[e]/
margarite del thor ter iiii[e] seijde/
Item alnoch een huijs e(nde) hoff van/
egerueert alles breeder begrepen/
inde goedenisse daervan sijnde/
gepasseert voor meijer e(nde) schepenen/
van loven in date sesden/
april 1648 in 3[a] e(nde) waernaer/
wort gerefereert e(nde) alhier/
gehouden wort voor geinsereert/
altijt vallende den iersten/
martii geschiedende dit trans/
poort soo voor het cappitael/
als openstaende verloopen om/
e(nde) voor de somme van sestigh/
guldens eens permisse wisselgelt
//
welcke somme den transpor/
tant uijt handen vanden/
acceptant alsnu kent ont/
fangen te hebben dienende/
dese voor volle e(nde) absolute/
quittantie surrogere(nde) alvol/
gens den acceptant in sijne/
plaetse e(nde) stede met het/
selve recht sonder daeraen/
geen de minste actie ofte/
pretentie meer te hebben ofte/
te behouden warandere(nde)/
de voors(chreven) rente opden selven/
voet e(nde) guarrant als hier/
vooren ten regarde vanden/
rente van sesse guldens/
t jaers is geseght e(nde) met/
gelijcke constitutie als vooren/
Actum ut supra coram eis/
dem testibus de minute deser/
becleet met segel volgens/
reglement onderteeckent/
aegidius denique gilliam matthij/
et a me not(ari)o Onderstont quod/
attestor signatum f(ranciscus) l(udovicu)s festraets
//
not(ariu)s pub(licu)s 1728 Aldus ver/
nieuwt e(nde) herkent de voors(chreven)/
acte notariael in alle ende/
iegewelcke haere poincten/
clausulen e(nde) articulen bijden/
voornompden geconstitueerden/
denwelcken dijenvolgens/
ter maenisse van jo(nke)[r] albert/
francois van winghe mits/
d absentie des heere meijers/
als voor heeft opgedragen/
met behoorelijcke verteijge/
nisse de voors(chreven) twee rentiers/
d eene van sesse guldens ende/
d ander van vier guldens allen/
t jaers inde voors(chreven) acte nota/
riael breeder geinsereert ende/
distinctelijck gespecificeert/
e(nde) daeruijt bij ordonnantie/
van rechte ontgoijt ende/
onterft sijnde soo wort daer/
inne behoorelijck gegoeijt ge/
vest e(nde) geerft met alle solem/
nitijten van rechte gerequi/
reert den officiael van ranst
//
hier present e(nde) accepterende/
inden naeme e(nde) ten behouve/
van guilliam matthij m(eeste)r/
specier et(ceter)a binnen dese stadt/
et satis et waras pro ut/
latius in dicto procuratorio/
coram jo(nke)[r] wilhelmus van/
bemmel et s(eigneu)[r] cornelis de/
berges hac xviii xbris 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-01-10 by The Administrator