SAL7611, Act: V°284.2-R°287.1 (108 of 230)
Search Act
previous | next
Act V°284.2-R°287.1  
Act

Transcription

2020-09-24 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt van jo(nke)[r] al-/
bert francois van winghe, mits d'/
absentie des heere meijers e(nde) sche-/
penen van loven naerbeschreven/
gestaen den not(ari)s ende officiael/
festraets omde naervolgende acte/
notariael alhier wettelijck te ver-/
nuwen ende te herkennen, als thoon-/
der vande selve geconstitueert/
sijnde volgens die procuratie/
daerinne geinsereert heeft dat/
gedaen als volght. Op heden/
lesten (decem)bris 1728 comparerende/
voor mij openbaer not(ari)s bijden sou-/
vereijnen raede van brabant ge-/
admitteert, te loven residerende/
present die getuijgen naergenompt/
peeter mannaerts in houwelijck met/
magdalena wauters gehuijsschen/
innegesetenen van duijnsborgh/
welcken comparant heeft mits desen/
verclaert t'sijnen contentemente/
alnogh wel e(nde) deughdelijck ontfangen
//
te hebben uijt handen van maria/
vander maelen wed(uw)[e] wijlen jan/
goetseels de somme van hondert/
guldens courant gelt gelovende/
daervoor te betaelen eene rente/
van vier guldens thien stuijvers/
t'jaers, dogh in cas van prompte/
betaelinghe, oft uijtterlijck twee/
maenden naer den valdagh, soo sal/
den selven gestaen mits jaerelijckx/
betaelende vier guldens, los ende/
vrij van alle lasten, soo reele/
personele als mixte, eenighe/
ma(jestij)t[s] placcaerten edicten oft ordon-/
nantien innegestelt ende naermaels/
inne te stellen ter contrarie deselve/
derogerende bij desen, hier present/
den eerw(eerdige) heere joannes goetseels/
e(nde) dese rente ten behouve vande/
voors(chreve) maria vander maelen sijne/
schoonmoedere alsoo accepterende/
welcke rente voor den iersten/
jaere sal comen te verscheijnen/
den elffsten feb(ruarii) xvii[c] negenentwin-/
tigh e(nde) soo voorts van jaere te/
jaere tot de quijtinghe toe/
die sal moeten geschieden t'eender/
reijse in munte als voor, ende/
met volle rente, dogh altijt als/
het den voors(chreve) rentgeldere gelieven/
sal gelovende dese rente alle jaeren
//
wel e(nde) loffelijck te sullen betaelen/
in handen des rentheffersse oft/
haers actie hebbende, onder obli-/
gatie van sijnen persoon ende/
goederen, meubelen e(nde) immeubelen/
present ende toecomende, e(nde)/
naementlijck daervoor specialijck/
verobligerende seker sijn sesde/
paert in huijs e(nde) hoff mette/
landen daeraen gelegen saemen/
groot sesse daghmaelen der maete/
onbegrepen, gestaen e(nde) gelegen/
onder duijnsborgh voors(chreve), regenoten/
martinus schoonejans ter eendere/
d'erffg(enaem)en andries coesemans/
ter ii[e] e(nde) derdere de straete van/
voor ter vierdere seijde, e(nde) voorts/
generaelijck alle e(nde) iegewelcke sijne/
paerten e(nde) deelen inde goederen/
breeder gespecificeert in sekere/
acte notariael bij mij onderges(chreve)/
not(ari)s gepasseert, e(nde) sekere getuijgen/
in date elffsten feb(ruarii) xvii[c] sesentwin-/
tigh, e(nde) opgevolghde goedenisse/
voor heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven in date vierthinden/
eiusdem anni et mensis, welcke/
panden alhier worden gehouden
//
voor geinsereert e(nde) gerepeteert/
e(nde) hem te competeren tegens/
sijne consoorten uyt den hoofde/
van wijlen sijnen vaeder jan/
mommaerts, e(nde) waervan de tochte/
is competere(nde) aen joanna stuc-/
kens sijne moeder alsnu in houwelijck/
met anthoen de coster, allenelijck/
belast alle de voors(chreve) panden/
met eene rente van vijfthien/
guldens t'jaers in cas daerop be-/
vonden wort, ende het recht vanden/
gronde sonder meer, hier voor/
waerschap e(nde) guarrant gelovende/
e(nde) altijt genogh te doen in cas/
van eentigh gebreck, e(nde) nu voor-/
taen met dese gestipuleerde rente/
boven alnogh eene andere rente/
van vijff guldens t'jaers, inge-/
volghe de voorberoepene acte/
e(nde) goedenisse daerop gevolght, welcke/
twee respective renten de voors(chreve)/
jo(ffrouw)[e] maria vander maelen daerop/
is houdende, hier toe constituere(nde)/
een ieder thoonder deser ten eijnde/
van vernuwinghe soo voor den/
souvereijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen van/
loven, e(nde) alomme elders, consenterende/
aldaer inde gewillighe condemna-/
tie, parate e(nde) reele executie, mitsgaeders
//
consenteert den rentgeldere in/
het slaen van mainmise decreet/
e(nde) herdecreet van dijen oft opdraght/
naer gelifte des rentheffersse alles/
sonder voorgaende dagement, onder/
submissie, e(nde) renuntiatie in forma./
Actum binnen loven ten tijde/
voors(chreve) ter presentie van s(ieu)r/
jacobus vander heijden, e(nde) georgius/
henricus stas als getuijgen aensocht/
de minute deser becleet met segel/
volgens reglement, onderteeckent/
peeter mommaerts joannes goetseels/
et à me notario onder stont/
mij present als not(ari)s signatum/
f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(licu)s 1728/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent de/
voors(chreve) acte notariael bij den/
voornompden geconstitueerden/
in alle e(nde) iegewelcke haere/
poincten clausulen e(nde) articulen/
den welcken dijenvolgens van/
jo(nke)[r] albert francois van winghe/
mits d'absentie des heere meijers/
e(nde) wijsdomme der naer beschreve/
heeren schepenen, heeft opgedra-/
gen met behoorelijcke verteijgenisse/
de goederen inde voors(chreve) acte
//
notariael breeder geinsereert,/
geciteert, e(nde) regenoten gespecificeert/
e(nde) daeruijt bij ordonnantie/
van rechte ontgoijt, e(nde) onterft/
sijnde, soo wort daerinne behoo-/
relijck gegoijt, gevest e(nde) geerft/
den officiael van ranst hier/
preset accepterende inden/
naeme e(nde) ten behouve van maria/
vander maelen, wed(uw)[e] wijlen jan/
goetseels et per monitionem eodem/
bona reddidit op den last der/
rente van vier guldens thien/
stuijvers t'jaers, inde voors(chreve)/
acte notariael insgelijckx breeder/
geinsereert, et satis et waras/
pro ut latius in dicto procuratorio/
coram jo(nke)[r] albert francois van/
winghe et s(ieu)r joannes van/
arenbergh hac xxi[e] feb(ruarii) 1729/
j. van besten/
1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2020-09-24 by pieter-jan lahaye
Is geblecken/
bij quittantie/
de date 22[e]/
maii 1742 onder(teecken)[t]/
philippus van/
hamme sijnde/
becleet met/
segel van ses/
stuijvers dat/
dese tegen-/
staende rente/
is gequeten/
voor peeter/
mannaerts/
e(nde) magdalena/
wauters ge-/
huijssche quare/
sic vacat/
hac prima/
junii 1742
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator