SAL7611, Act: V°306.2-R°309.1 (117 of 230)
Search Act
previous | next
Act V°306.2-R°309.1  
Act

Transcription

2018-07-09 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt des heere/
meijers ende schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den not(ari)s/
e(nde) officiael festraets om de naervol/
gende acte notariael alhier wettelijck/
te vernuwen e(nde) te herkennen/
als thoonder vande selve geconstitu/
eert sijnde volgens die procuratie/
daerinne geinsereert heeft dat ge/
daen als volght Op heden desen lesten/
februarii xvii[c] negenentwintigh/
comparere(nde) voor mij openbaer/
not(ari)s bijden souvereijnen raede van/
brabant geadmitteert te loven/
residerende present die getuijgen/
naergenompt jan mertens ende/
catharina vande zande wettighe/
gehuijsschen e(nde) innegesetenen van/
lubbeeck welcke comparanten hebben
//
mits desen verclaert saemen ende/
elck een van hen int particulier/
wel e(nde) deughdelijck vercoght gecedeert/
e(nde) getransporteert te hebben aen/
e(nde) ten behouve van peeter van/
gorp e(nde) catharina gorts insgelijckx/
wettighe gehuisschen ende inne/
gesetenen van wackerzeel hier/
bijde present e(nde) hetgene naerbes(chreven)/
in coop accepterende drij daghmaelen/
lants gelegen onder thildonck/
op cleijn taelderijevelt regenoten/
het collegie van standonck te/
voorens het seminaris van mechelen/
ter i[e] de representanten adriaen/
booms ter tweedere den voetwegh/
van loven op mechelen ter iii[e]/
e(nde) de wed(uw)[e] hauwijck ter iiii[e] seijden/
geschiedende desen afcoop voor/
e(nde) omme de somme van twee/
hondert vijftigh guldens courant/
gelt boven den last eender rente/
van hondert vijftigh guldens/
cappitaels ten behouve vande kercke/
van wackezeel op het selve/
goet uijtgaende welcke rente/
de acceptanten mits desen sijn/
nemende t hennen laste dus sullen/
de verloopen door de transportanten/
betaelt e(nde) geeffent worden tot den
//
negenentwintighsten januarii lest/
leden sonder langer welcke voors(chreven)/
somme van twee hondert vijftigh/
guldens courant de transportanten/
alsnu uijt handen der acceptanten/
bekennen ontfangen te hebben/
dienende dese voor volle ende/
absolute quittantie waranderende/
sij transportanten het voors(chreven) goet/
niet voorders te wesen belast/
als met de voors(chreven) rente ende/
boven dijen met drij moelevaeten/
haever t jaers aenden authaer/
van s(in)t[e] elisabeth tot overeijssche/
welcken last insgelijckx door de accep/
tanten sal worden gedragen e(nde)/
hen te competeren uijt den/
hoofde van gillis vande zande/
e(nde) cecilia vande put hens transpor/
tanten respective auders waeren/
alles blijckende uijt den goedenis/
brieff daervan sijnde gepasseert/
voor heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven in date secunda/
9bris 1700 in secunda onderteeckent/
p j van berchem gesien e(nde) gebleken/
hier voor waerschap e(nde) guarrant/
gelovende verclaerende tot de/
voors(chreven) drij daghmaelen lants geen paert
//
nochte deel meer te hebben ofte/
te behouden surrogerende de accep/
tanten in henne plaetse ende/
stede met hetselve recht con/
stituere(nde) voorts onwederoepelijck/
een ieder thoonder deser ten eijnde/
van vernuwinghe soo voor den/
souverijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven e(nde) alomme elders/
consentere(nde) aldaer in gewillighe/
condemnatie ontgoedenisse ende/
goedenisse sonder voorgaende/
dagement onder obligatie submissie/
e(nde) renuntiatie in forma actum/
binnen loven ten tijde voorschreven/
ter presentie van georgius/
henricus stas e(nde) aert huts als ge/
tuijgen aensocht de minute deser/
becleet met segel volgens regle/
ment onderteeckent jan mertens/
met het mercq in forme van een/
cruijs van catharina vande zande/
verclaere(nde) nitten connen schrijven/
met het marcq in forme als voor/
van peeter van gorp verclaerende/
als voor ende met het mercq/
in forme van een cruijs van catha/
rina gorts g(eorgius) h(enricus) stas et a me notario
//
Onderstont quod attestor signatum/
f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(licu)s 1729/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent de/
voors(chreven) acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle e(nde) iegewelcke haere poincten/
clausulen e(nde) articulen denwelcken/
dijen volgens ter maenisse des heere/
meijers e(nde) wijsdomme der naerbeschreve/
heeren schepen heeft opgedra/
gen met behoorelijcke verteijgenis/
se drij daghmaelen lants inde/
voors(chreven) acte notariael breeder geinse/
reert e(nde) regenoten gespecificeert/
e(nde) daeruijt bij ordonnantie van/
rechte ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo/
wort daerinne behoorelijck gegoijt/
gevest e(nde) geerft den officiael van/
rants present accepterende inden/
naeme e(nde) ten behouve van peeter/
van gorp ende catharina gorts/
gehuijsschen .../
.../
... alles/
op de lasten inde voors(chreven) acte no/
tariael insgelijckx breeder geinsereert/
et satis et waras pro ut latius in/
dicto procuratorio coram jo(nke)[r] gilbert
//
joseph van grave heere van/
bainrieu et leijens et s(eigneu)[r] cornelius/
de berges hac ix meert 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-01-10 by The Administrator