SAL7612, Act: R°119.2-R°122.1 (58 of 157)
Search Act
previous | next
Act R°119.2-R°122.1  
Act
Date: 1729-11-23

Transcription

2016-12-11 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt des heeren/
meijers ende schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den/
not(ari)s ende officiael festraets om
//
omde naervolgende acte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen/
ende te herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert/
sijnde volgens die procuratie/
daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen als volght Op heden/
desen achsten 9bris 1729 compa/
rerende voor mij openbaer/
not(ari)s bijden souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert/
te loven residerende ende/
inde presentie der getuijgen/
naergenompt jan van/
emelen ende hendrick van/
emelen gebroeders ende bijde/
innegesetenen der banderije/
van rotselaer Welcke com/
paranten hebben verclaert/
saemenderhandt wel ende/
deughdelijck vercoght gecedeert/
ende getransporteert te hebben/
soo ende gelijck sij vercoopen/
cederen ende transporteren/
mits desen aen ende ten behouve/
van anthoen de meijer ende
//
catharina anthonis gehuijsschen/
ende innegesetenen van bexem/
onder rotselaer voors(chreven) hier/
present ende het gene naer/
bess(chreven) in coop accepterende/
seker huijs hoff schuere met de/
stallinghe appendentie ende/
dependentie van dijen gelegen/
te bexem onder rotselaer/
groot ontrent een halff dagh/
mael regenoten jan de/
pelsmaeckers erffgenaemen/
ter i[e] ende tweedere ende/
adriaen de reuter ter iii[e]/
seijde soo ende gelijck het/
selve door de acceptanten/
bewoont wort geschiedende/
desen afcoop voor ende omme/
de somme van drij hondert/
vijffentwintigh guldens cou/
rant den pattacon a twee/
guldens en sesthien stuijvers/
en alle andere soo mindere/
als meedere minute naeradve/
nant Welcke somme sij trans/
portanten alsnu uijt handen
//
vande acceptanten kennen/
ontfangen te hebben dienende/
desen voor volle quittantie/
sonder van andere te moeten/
doceren waranderende sij/
transportanten het selven/
huijs ende erffve appendentie/
ende dependentie van dijen/
voor vrij eijgen onbelast/
e(nde) onbecheijnst ende hen te/
competeren uijt den hoofde van/
wijlen jan van emelen/
ende anneken adams henne anders waeren volgens goede/
nisse gepasseert voor wethou/
deren van rotselaer in date/
iersten 8bris xvi[c] negenenne/
gentigh onderteeckent w r strae/
ten sub? alhier gesien ende/
gebleken ende aende acceptanten/
overgegeven hier voor waer/
schap ende guarrant gelovende/
mits desen verclaerende alvol/
gens tot den voors(chreven) huijse oft/
erffve geen paert nochte deel meer
//
te hebben nochte te behouden/
directelijck nochte indirectelijck/
surrogerende acceptanten in/
henne plaetse e(nde) stede met het/
selve recht hier toe consti/
tuerende sij transportanten onwe/
deroepelijck mits desen een ieder/
thoonder deser ten eijnde van/
vernieuwinghe soo voor den souve/
reijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen van/
loven rotselaer e(nde) alomme elders/
e(nde) aldaer tot volbrengen van/
het gene voors(chreven) is te consente/
ren in gewillighe condemnatie/
ontgoedenisse e(nde) goedenisse sonder/
dagement onder obligatie sub/
missie ende renuntiatie in/
forma Actum binnen loven/
ten tijde voors(chreven) ter presentie/
voor s(eigneu)[r] joannes de kinder ende/
gorgoinus saelmaeckers als getuij/
gen hier toe specialijck geroepen/
e(nde) gebeden e(nde) was de minute/
desen geschreven op segel volgens/
reglement bij de transportanten
//
ende acceptanten met hen/
handt schrift ende in forme/
van een cruijs bij eentighe/
verclaert hebbende niet te connen/
schrijven onderteeckent et/
a me notario Onderstont quod/
attestor ende was onderteec/
kent f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(licu)s/
1729 aldus vernieuwt ende/
herkent de voors(chreven) acte nota/
riael bijden voornompden/
geconstitueerden in alle ende/
igewelcke haere poincten/
clausulen ende articulen/
den welcken dijen volgens ter [maenisse des heere meijers]/
ende wijsdomme der naerbeschreve/
heeren schepenen heeft opgedra/
gen met behoorelijcke ver/
teijgenisse het huijs inde/
voors(chreven) acte notariael breeder/
geinsereert e(nde) regenoten ge/
specificeert e(nde) daer uijt bij ordon/
nantie van rechte ontgoijt/
e(nde) onterfft sijnde soo wort daerinne/
behoorelijck gegoijt gevest ende/
geerft den officiael van ranst
//
present e(nde) accepterende inden naeme/
ende ten behouve van anthoen/
de meijer ende catharina/
anthonis gehuijsschen Et satis/
et waras pro ut latius in dicto/
procuratorio coram heer ende/
m(eeste)r jacobus hiachintus schouten/
et s(eigneu)[r] cornelis de berges hac 23[e]/
9bris 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-27 by Inge Moris