SAL7612, Act: R°131.2-V°133.1 (63 of 157)
Search Act
previous | next
Act R°131.2-V°133.1  
Act
Date: 1729-12-09

Transcription

2020-01-11 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
meijers ende schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den off(iciae)[l]/
van ranst omde naervolgende acte/
notariael alhier te vernieuwen e(nde)/
herkennen als thoonder bij de selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat/
gedaen als volght Op heden desen/
vijfden december 1729 compareerde/
voor mij notaris bij den souverijnen
//
raede van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present die getuijghen/
naer te noemen peeter medot innege/
setenen van s(in)[t] jooris winghe denwelcken/
met permissie van sijne huijsvrauw/
maria van de borne e(nde) ondergelofte/
van t gene naerbes(chreven) door sijne/
huijsvrauwe met haere signatuer te/
sullen doen lauderen ende approberen/
heeft verclaert vercocht gecedeert e(nde)/
getransporteert te hebben soo hij doet/
bij desen aen jan roseels e(nde) elisabeth/
mertens gehuijsschen e(nde) innegesetenen/
van cortrijck alhier present ende/
in coop accepterende/
Ierst een daghmael hoijwasch gelegen/
onder cortrijck in den voorsten bempt/
regenoten de droogebeke oost de/
kercke van cortrijck suijt e(nde) west/
e(nde) d erfgenaemen lefebvre noort/
Item noch dreij vierendeelen .../
aldaer gelegen inde verrebempden/
inden middelsten reen regenoten/
mevrauw van paddeschoot oost ende/
west sijnde excel(ent)[ie] den heere princce/
van rubempre noort alle aende/
acceptanten genoch bekent Welck
//
transport is geschiet om ende voor/
de somme van dreijensestigh guldens/
courant gelt den schellinck gerekent a/
seven stuijvers ende alle andere minute/
naeradvenant dats te weten het/
voors(chreven) daghmael a dreijenviertigh/
guldens courant ende de voors(chreven) dreij/
vierendeelen a twintigh guldens boven/
eene clijne chijns van een oort ende/
q(u)[inten] aenden heere princce van rubempre/
sonder meer ende met gelofte van/
guarrand ingevalle daer naermaels/
op eenige der voors(chreven) goederen chijnsen/
ofte andere lasten als voors(chreven) bevonden/
wierden ende alvolgens soo verclaeren/
de comparanten soo [saen sij over de coopsomme sullen voldaen sijn] totte voors(chreven) goederen/
geene actie ofte pretensie meer te/
hebben nochte te reserveren dan de/
acceptanten te surrogeren in hunne/
plaetse ende stede metten selfsten/
rechte e(nde) met consent in ontgoedenisse/
ende goedenisse voor heer ende hoff/
competent gelovende de acceptanten/
soo saen de voors(chreven) maria vandeborne/
dese sal comen te onderteeckenen over/
de voors(chreven) gestipuleerde somme te/
sullen voldoen ende sal dese alsoo
//
dan dienen voor quittantie sonder/
van andere te moeten doceren consti/
tuere(nde) ten effecte van dijen onwede/
roepelijck een ieder thoonder deser/
ofte dobbel dijer om te compareren/
voor den souverijnen raede van/
brabant heeren meijer ende schepenen/
van loven die van cortrijck ende/
alomme elders daer des gelieven/
sal om den inhoudt deser aldaer/
te vernieuwen ende slaen in condem/
natie voluntair mede om te geschieden/
ontgoedenisse en goedenisse als voors(chreven)/
sonder voorgaende dagement niette/
genstaende die surranneringe gelove(nde)/
verbinde(de) e(nde) renuntierende in forma/
Aldus gedaen binnen loven ten tijde/
voors(chreven) ter presentie van peeter janssens/
ende van peeter jeune als getuijghen/
hier toe aensocht die minute deser/
becleet met behoorelijcken segel Onder/
teeckent met het marck van peeter/
medot bij forme van een cruijs jan/
rauseels peeter janssens met het marck/
van peeter jeune .../
Onderstont mij present notaris e(nde)
//
e(nde) was onderteeckent g van ranst 1729/
leegerstont de onderges(chreven) lectuere/
gehadt hebbende van den bovenstae(nde)/
contracte verclaert t selve in/
alle poincten te lauderen approberen/
e(nde) verleenen voor quittantie desen/
9[e] xber 1729 Onderteeckent met/
het marck van maria van deborne/
bij forme van een cruijs onderstont/
dese gecollationeert ...tegens sijn/
origineel is bevonden t accorderen/
e(nde) was ondeteeckent g van ranst/
not(ari)s 1729/
Aldus vernieuwt ende herkent door/
den voornoempden geconstitueerden/
die voors(chreven) acte notariael in alle/
ende igewelcke haere poincten/
clausulen ende ar(ticu)len denwelcken/
dijen volgens ter manisse des voors(chreven)/
heeren meijers ende wijsdomme der/
naerbes(chreven) heeren schepenen heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke/
verthijdenisse de twee plecken/
hoijwasch inden voors(chreven) contracte/
vermelt e(nde) in hunne regenoten
//
gespecificeert ende daer uijt bij ord(onnanti)[e]/
van rechten behoorelijck ontgoijt e(nde)/
onterft sijnde soo sijn daer inne be/
hoorelijck gegoijt ende geerft joannes/
rauseels ende elisabeth mertens/
gehuijschen ende innegesetenen van/
cortrijck present alhier den off(iciae)[l]/
essinck ende ten behoeve vande voors(chreven)/
gehuijsschen accepterende Et satis et/
waras prout latius in dicto procu/
ratorio coram jon(cke)[r] gilbert joseph/
van grave heere van bajenrieu laijens/
et(ceter)[a] ende s(eigneu)[r] joannes van arenbergh/
schepenen desen negensten december/
1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-27 by Inge Moris