SAL7612, Act: R°26.2-R°27.1 (13 of 157)
Search Act
previous | next
Act R°26.2-R°27.1  
Act
Date: 1729-07-16

Transcription

 by 
In tegenwoordigheijt des heeren meijers/
e(nde) schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst denwelcken/
uijt crachte e(nde) naer vermogen va(nde) sekere/
publiecquen conditien gehouden door den/
notaris j m janssens binnen beerthem/
ter instantie van anthoen dewinter/
in hauwelijck hebbe(nde) catharina stroobants/
jan stroobants e(nde) van elisabeth stroobants/
wed(uw)[e] wijlen joannes everaerts e(nde) voorts/
uijt crachte vande onwederoepelijcke/
procuratie bijde voors(chreven) conditien totte/
ontgoedenisse e(nde) goedenisse bijde voors(chreven)/
transportanten gegeven e(nde) alhier bij
//
copije autentiecq gesien e(nde) gebleken heeft/
den voors(chreven) geconstitueerden mits d ord(onnanti)[e]/
van rechten opgedraeghen met behoorelijcke/
verthijdenisse in handen des voors(chreven) heeren/
meijers sekere huijsinge hoff schueren/
stallingen brauwcamme bijganck ende/
voorganck met de boomen daerop stae(nde)/
appendentien e(nde) dependentien van dijen/
gestaen e(nde) gelegen binnen den dorpe van/
beerthem eertijdts genoempt het bourgoindts/
cruijs regenoten het paus collegie ter/
eenre ingel van billoen ter tweedre/
jan ronsmans ter derdere d erffgenaemen/
rombaut neefs ter vierdere e(nde) den wegh/
naer leefdael ter vijfdere sijden soo e(nde)/
gelijck de selve bij uijtganck der brande(nde)/
keirse [op den 30e junii 1729] sijn gebleven aen guilliam van/
bever om e(nde) voor de somme van sesthien/
hondert vijftigh guldens wisselgelt boven/
twintigh gestelde hoogen thien stomme/
hooghen stuijvergelt notaris loon et(ceter)[a]/
als breeder inde voors(chreven) conditien van/
v(er)coopinghe e(nde) dusvolgens ter manisse/
des voors(chreven) heeren meijers e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen die/
voors(chreven) transportanten uijt de voors(chreven)/
goederen behoorelijck ontgoijt e(nde) onterft/
sijnde soo is inde ... selve met alle
//
solemniteijten van rechten daer toe/
gerequireert sijnde behoorelijck gegoijt/
e(nde) geerft [den voors(chreven)] guilliam van bever voors(chreven)/
present alhier den officiael goffart e(nde)/
ten behoeve van hem van bever acceptere(nde)/
et satis et waras prout latius in dicto/
procuratario coram jon(cke)[r] albert francois/
van winghe e(nde) heer e(nde) m(eeste)[r] hiacintus jacobus/
schouten schepenen hac 16[a] julii 1729
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-08-25 by Dieter Peeters