SAL7612, Act: R°42.1-V°44.1 (20 of 157)
Search Act
previous | next
Act R°42.1-V°44.1  
Act
Date: 1729-08-09

Transcription

2016-12-18 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
schepenen der stadt loven naer te/
noemen gestaen den notaris ende/
officiael festraets omde naervolgende/
acte notariael alhier wettelijck/
te vernuwen e(nde) te herkennen als thoon/
der vande selve geconstitueert/
sijnde volgens die procuratie daer/
inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Alsoo de eerw(eerdighen) heeren/
proviseurs e(nde) president vande/
fondatien vincentius e(nde) heijlwigis/
berthijns geincorporeert int colle/
gie van atrecht binnen de stadt/
e(nde) universitijt loven sijn genoodtsaeckt/
geweest uijt crachte van ander/
werve gedecreteerde briven van main/
mise door faute van betaelinghe/
der verloopen eender rente van/
twintigh guldens wisselgelt t jaers/
ten penninck xx te evinceren diver/
sche parceelen ende sesde paerten/
van goederen onder den dorpe van/
thilt gelegen uijt wijsens de con/
ditien daer over gehouden bij den/
officiael festraets den lesten sitdagh/
in date xxiii maii xvii[c] negentwin/
tigh e(nde) dat tot laste van lambrecht
//
smidts ende maria schoonsetters gehuijs/
schen ende innegesetenen van thilt/
voors(chreven) ende want den geheelen/
boni voortsgecomen uijt de voors(chreven)/
evictie alleenelijck is beloopende/
ter somme van twee hondert sesen/
viertigh guldens vijff stuijvers drij/
oorden wisselgelt e(nde) dat het cappitael/
sijnde vier hondert guldens wisselgelt/
met de verloopen e(nde) costen saemen be/
dragen in wisselgelt ter somme/
van sesse hondert elff guldens sesse/
stuijvers twee oorden volgens rekenin/
ghe op hodie aende voors(chreven) gehuijsschen/
gedaen Soo blijckt dat de selve soo/
aende voors(chreven) fondatien als aen het/
voors(chreven) collegie van atrecht fina/
lijck schuldigh ende ten achteren/
blijven ter somme van drij hondert/
vijffensestigh guldens twee oorden/
munte in wisselgelt als voor ende/
want het aen de meergemelde ge/
huijsschen tot hier toe onmogelijck/
is als sij verclaerden om aen dese/
somme te voldoen soo ist dat op heden/
desen iersten augustii xvii[c] negenen/
twintigh comparerende voor mij
//
openbaer notaris bijden souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert/
te loven residerende ende inde/
presentie der getuijgen naergenompt/
lambrecht smets e(nde) maria schoonsetters/
gehuijsschen voors(chreven) de welcke hebben/
verclaert soo sij verclaeren mits bij/
desen ten behouve vande voors(chreven)/
fondatien e(nde) collegie van atrecht/
te gelden ende te betaelen naer/
rate van hennen respectiven mali/
te gelden ende te betaelen eene/
rente van achthien guldens [vijff stuijv(ers)] t jaers/
ten penninck xxtigh naer betaele(nde)/
op den precisen valdagh oft ses/
weken daer naer soo sullen sij ge/
huijsschen gestaen te betaelen a/
rate den penninck xxvtigh ende/
alsoo met vierthien guldens vier/
thien stuijvers t jaers cours nemende/
date deser ende sal voor den iersten/
jaere comen te verscheijnen den/
iersten augusti xvii[c] dertigh e(nde) soo/
voorts van jaer te jaere tot die/
quijtinghe toe te geschieden t eender/
reijse in munte als voor ende/
met volle rente als het de rentgel/
deren gelieven sal gelovende de selve
//
alle jaeren binnen het voors(chreven) col/
legie wel e(nde) loffelijck te sullen be/
taelen onder obligatie van henne/
respective persoonen e(nde) goederen meu/
belen ende immeubelen present/
e(nde) toecomende ende naementlijck/
daer voor specialijck verobligerende/
seker huijs e(nde) boomgaert met de/
boomen daer op staende groot een/
daghmael der maete onbegrepen/
gestaen e(nde) gelegen onder den dorpe/
van s(in)[te] mertens oft onse l(ieve) v(rouw) thilt/
regenoten de kercke aldaer ten/
i[e] niclaes bergh weest e(nde) zuijt/
e(nde) het kerck hoff der voors(chreven) kercke/
ter iiii[e] seijde bij de comparanten/
te weten den grondt ter erffven/
aenveert tegens het clooster van/
s(in)[te] niclaes bergh binnen de stadt/
van aerschot op eene rente van/
drij guldens thien stuijvers ende vier/
stuijvers twee oorden cheijns t jaers/
sonder meer het selven huijs e(nde) erffve/
daerop warandere(nde) voor de meerest/
waerschap e(nde) guarrant gelovende/
e(nde) sullen sij comparanten alle jaeren/
moeten thoonen de quittantie van/
voldoeninghe van dese voorschreve
//
rente van drij guldens thien stuij/
vers gelijck oock die vanden voors(chreven)/
cheijns van vier stuijvers twee/
oorden t jaers consenterende/
daerover gelijck oock over alle/
henne meubiliaire effecten vligende/
erffven et(ce)t(er)[a] int slaen van main/
mise decreet e(nde) herdecreet van/
dijen hier toe constituerende/
een ieder thoonder deser ten eijnde/
van vernuwinghe soo voor den/
souvereijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen van/
loven thilt ende alomme elders/
e(nde) aldaer tot volbrengen van/
het gene voors(chreven) te consenteren/
in gewillighe condemnatie para/
te ende reele executie mitsgaeders/
int slaen van mainmise decreet/
e(nde) herdecreet van dijen als voor/
sonder voorgaende dagement de/
suranneringhe niet tegenstaende/
onder submissie ende renuntiatie/
in forma den seer eerw(eirdighen) heere/
hermannus damen doctoor regent/
inde h(eilige) godtheijt et(ce)t(er)[a] e(nde) als president/
vant voors(chreven) collegie van atrecht/
op aggriatie der heeren proviseurs/
vant selve collegie alhier present
//
ende dese rente alsoo accepterende/
Actum binnen loven ten tijde voors(chreven)/
ter presentie van den eerw(eirdighen) hee/
re franciscus hillegeer procurator/
vant voors(chreven) collegie e(nde) judocus/
swinnen getuijgen aensocht de/
minute deser becleet met segel/
volgens reglement e(nde) onderteeckent/
lambrecht smets met het marcq/
in forme van een cruijs van/
maria schoonsetters hermannus/
damen als president vant colle/
gie van atrecht f(ranciscus) hillegheer/
procurator judocus swinnen et/
a me notario Onderstondt quod/
attestor signatum f(ranciscus) l(udovicus) festraets/
not(ariu)s pub(licu)s 1729 Aldus vernieuwt/
e(nde) herkent de voors(chreven) acte notariael/
in alle e(nde) iegewelcke haere/
poincten clausulen e(nde) articulen/
bijden voornompden geconsti/
tueerden consentere(nde) als inde/
selve coram jo(ncke)[r] albert fran/
cois van winghe et s(eigneu)[r] cornelis/
de berges hac ix augusti 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-08-25 by Dieter Peeters