SAL7612, Act: V°312.2-V°314.1 (132 of 157)
Search Act
previous | next
Act V°312.2-V°314.1  
Act
Date: 1730-05-05

Transcription

2020-05-16 by pieter-jan lahaye
Allen die gene die dese tegenwoordighe/
letteren sullen sien ofte hooren lesen saluijt/
wij jon(cke)[r] albert francois van winghe jon(cke)[r]/
willelmus van bemmel s(eigneu)[r] joannes van/
arenbergh e(nde) s(eigneu)[r] cornelis de berges alle/
schepenen der stadt loven doen condt/
met kennisse der waerheijt dat alsoo/
d heer joannes joachim demuller met/
schepene brieven deser stadt verbonden/
e(nde) verobligeert staet aen jacobus peeters/
als erfgenaem van emerence joanna/
brans in eene somme van twee
//
hondert tweenegentich guldens sesthien/
stuijvers courant breeder uijt wijsens/
de constitutie brieven daer van sijnde/
de date 18 april 1726 in prima naer/
vermogen vande welcke e(nde) om te comen/
tot asseurantie e(nde) betaelinge der selve/
somme is den off(iciae)[l] essinck inden naem/
e(nde) ten behoeve vanden voors(chreven) peeters/
eodem behoorelijck geleijdt geweest door/
den heere president schepenen in absentie/
des heeren meijers deser [stadt] tot alle e(nde)/
igewelcke goederen inde voors(chreven) constitutie/
brieven vermelt sijnde het beleijde opden/
18[e] april 1726 oock gedecreteert e(nde)/
geworden e(nde) verclaert executoriael daer/
toe oock geconcludeert geweest sijnde/
vermits den voluntairen consente des/
voors(chreven) dheer muller daer toe gedraeghen/
e(nde) want den selven in faulte was blijve(nde)/
van aenden voors(chreven) peeters de selve/
somme te voldoen is den selven ge/
noodtsaeckt geweest den voors(chreven)/
d heer muller ... bij edicte ter/
puijen e(nde) den off(iciae)[l] halgoet als desselffs/
curateur e(nde) den eerw(eerdighen) heere van limborgh/
beneffens den heere doctor e(nde) proffessor/
primarius rega te doen daegen bij/
relaesen op segel door den dienaer/
peeter renson ut retulit om het voorges(chreven)
//
beleijde anderwerff te comen sien decreteren/
e(nde) verclaeren executoriael e(nde) mits hender/
nen comparitie nochte oppositie soo is/
het selve beleijde opden 11[e] meert 1730/
anderwerff gedecreteert geworden ende/
verclaert executoriael daer toe alvorens/
geconcludeert sijnde e(nde) is alvolgens naer/
vermogen van dijen geprocedeert tot ver/
coopinge van dreij paerten in selveren/
huijse gestaen alhier binnen loven inde/
parijsstraete regenoten de selve straete ter/
eenre de capelle van den h(eilighen) s(in)t eloij/
ter tweedre [vacat]/
bij twee distincte sitdaeghen gehouden/
inde herberghe de dreij deuren gestaen/
opden hoeck van de cortstraet naer behoo/
relijcke affictie van billjetten [proclamatie e(nde)] met desig/
natie van dagh e(nde) uere proclamatien et(ceter)[a]/
soo dat de voors(creven) dreij paerten inden/
voors(chreven) huijse appendentien e(nde) dependentien eijk/
opden 28[e] meert 1730 ten uijtganck der/
brandende keirse sijn vercocht e(nde) gebleven/
als hooghsten e(nde) eersten lesten verdierder/
aen den voors(chreven) heere doctor e(nde) professor/
primarius rega om ende voor de somme/
van vier hondert dreijenseventigh gul(den)[s]/
wisselgelt achtervolgens conditien Den/
welcken instantelijck verclaerde deser
//
in coop gedaen te hebben voor e(nde) ten behoeve/
van de minderjarighe kinderen vanden/
voors(chreven) d heer joannes joachim demuller/
verweckt uijt den schoode van wijlen/
vr(ouw)[e] [vacat] bries ingevolge de conditien/
daer over gehouden door den off(iciae)l guilliam/
van ranst allen D welck alsoo gedaen/
sijnde sijn de voors(chreven) d heer muller den/
off(iciae)l halgoet den eerw(eerdighen) heere van limborgh/
e(nde) heere rega [respective [...] bij edicte e(nde) relaesen] gedaeght geworden door den/
voors(chreven) dienaer peeter renson ut retulit/
ten eijnde om over de voors(chreven) vercoopinge/
te comen hooren interponeren den decrete/
van goedenisse e(nde) gemerckt die voors(chreven)/
geexecuteerde niet en sijn gecompareert nochte/
hen daer tegens geopponeert e(nde) dus vol/
gens wegens den executant versocht/
sijnde dat soude worden voorts geprocedeert/
tot d interpositie vanden voors(chreven) decrete/
van goedenisse doen condt e(nde) te weten/
dat wij schepenen voornoemt wel e(nde)/
int lange oversien hebbe(nde) die voors(chreven)/
schepene brieven decreet onderwerff/
decreet conditien van vercoop e(nde) allent/
gene daer uijt e(nde) naer is gevolght/
procederen(de) alsoo tot d interpositie van/
onsen voors(chreven) decrete hebben wij schepenen/
voors(chreven) ter manisse des heere meijers/
deser stadt daer overstaende van wegens
//
den keijser e(nde) coninck als hertoghe van/
brabant van sijn recht van naerderschap/
renuntiere(nde) bij onser vonnisse geauteriseert/
e(nde) auteriseren bij desen de voors(chreven) vercoo/
pinge e(nde) allent gene daer uijt e(nde) naer/
is gevolght mede die voors(chreven) ged(.)[e] ende/
executeerde e(nde) alle andere eenich recht/
pretenderen(de) van deser stadthuijse voorts/
geroepen sijnde e(nde) niemant comparere(nde)/
deffaut e(nde) contumacie geven(de) e(nde) voort/
proffijt van dien de selve van alsulcken/
recht actie e(nde) gerechtigheijt totte voors(chreven)/
dreij paerten inden voorsc(hreven) huijse v(er)stae(nde)/
hebben de selve aengewesen e(nde) aenwijsen/
bij desen aende voors(chreven) kinderen met naemen/
catharina francoise ludovicus anthonius/
e(nde) wolfgangus henricus bries present/
alhier den off(iciae)[l] essinck e(nde) t hennen behoeve/
accepteren(de) e(nde) sijn dijen volgens de selve/
daer inne behoorelijck gegoijt e(nde) geerft/
met alle solemniteijten daer toe gere/
quireert sijnde voorders gebleken/
van de quitt(anti)[e] van vold(oen)[de] der coopso(m)me/
e(nde) de gene der pontpenningen over/
dit vercoop verschenen [aen d h(ee)r van mol] in date [vacat]/
[vacat] actum quinta maij 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-01-27 by Jos Jonckheer