SAL7612, Act: V°50.2-V°53.1 (23 of 157)
Search Act
previous | next
Act V°50.2-V°53.1  
Act
Date: 1729-08-16

Transcription

2020-04-30 by pieter-jan lahaye
Allen degene die dese letteren sullen/
sien oft hooren lesen saluijt Wij jo(ncke)[r]/
albert van winghe jo(ncke)[r] gilbert joseph/
van braine h(ee)[re] van bajenrieu e(nde) leijens heer/
ende m(eeste)r hiacintus jacobus schouten/
ende s(eigneu)[r] cornelis de berges schepenen/
der stadt loven doen te weten met
//
kennisse der waerheijt dat alsoo ar/
noldus du gee ende joanna dragom/
ville gehuijsschen e(nde) innegesetenen van bier/
beeck met schepene brieven deser stadt/
in date vii januarii 1707 in prima ver/
bonden ende verobligeert stonden aen de/
moeder ende susters van het clooster van/
nazaret ghenoempt de swerte susters al/
hier in eene rente van negen guldens seven st(uijver)s/
twee oorden sjaers ende om te comen tot vas/
tigheijt ende jaerelijcksche betaelinghe der/
selver rente soo sijn uuijt crachte der voors(chreven)/
schepene brieven aende voors(chreven) moeder e(nde)/
susters verleent gheweest deser stadts/
opene brieven van mainmise op de goederen/
der voorschr(even) verobligeerde die welcke/
oock behoorelijck ter executie sijn gestelt/
gheweest door den bode francis dirix/
ende die selve goederen in sijne als in ons/
gen(edichs) heere des keijsers ende con(inckx) als herto/
ghe van brabant ende in deser stadts handen/
genomen ende signantelijck huijs ende hoff/
schuere met een block landts gheleghen op/
den brempt onder bierbeeck der maete on/
begrepen een halff boinder regenoten jo(ncke)[r] heredia
//
ter eenre ende ii[e] de gemijnte van/
voor ter iii[e] ende joannes gossaert ter/
vierdere sijden hebbende de selve moeder/
e(nde) susters totte selve goederen behoorelijck/
geleijdt volghens den relaese in dorso/
der selver brieven ghestelt die oock/
op den xi januarii van voors(chreven) jaere 1707/
sijn gedecreteert ende verclaert execu/
toriael mits het voluntair consent int/
bekennen der selver rente gedraeghe(nde)/
ende mits die surraneringhe vanden voors(chreven)/
decreete ende faulte van betaelinghe der/
voors(chreven) rente verschenen voor diversche/
jaeren soo hebben die voors(chreven) moeder ende/
susters genoodtsaeckt gheweest mits d aff/
lijvighijt van(de) voors(chreven) arnoldus du gee des/
selffs weduwe jenno mahumville soo in/
haeren eijghen naem ende als momboiresse/
van haere kinderen behouden van(de) voors(chreven) arnol/
dus du gee te doen daeghen door den dienaer/
jan vermijlen volghens des selffs schrifften/
relaes op segel van twee st(uijver)s ae(nde) selve jenno/
gelaeten ten eijnde om die voors(chreven) brieven van/
mainmise anderwerff te comen sien decrete
//
ren ende verclaeren executoriael welcke/
voorschr(even) brieven van mainmise mits/
haere non comparitie nochte oppositie/
op den xxv[e] junii lestleden anderwerff/
sijn gedecreteert ende verclaert exe/
cutoriael welcken volghens sijn aende/
meerghenoempde moeder e(nde) susters/
verleent gheweest voordere brieven/
van executorien de welcke oock behoo/
relijck ter executie sijn gestelt ghe/
weest door den bode joannes francis/
cus ramlo met affixie van billjetten/
inhoudende specificatie vanden pandt/
plaetse waer ende wanneer den selven/
soude vercocht worden ende sijn dijen/
volghens binnen bierbeeck ten huijse van/
joannes matthij herberghe aldaer gehouden/
twee behoorelijcke sitdaeghen van vierthien/
tot vierthien daeghen ende eenen derden ex gra/
tia den welcken is gheweest op den xxvii[e]/
julii eensgelijcx e(nde) lestleden alswanneer het/
voorschr(even) huijs hoff schuere etc(etera) ten uuijtgaen/
vande brandende kersse is ghebleven aen tho/
mas croe inden naem ende ten behoeve van/
peeter mertens die t selve heeft geaccepteert
//
om ende voor die somme van drij hondert/
seventhien guldens wisselgelt alles achter/
volghens die conditie daer over gehouden/
bij den officiael essinck die alhier in ori/
ginali beneffens die voors(chreven) bescheeden in desen/
gehouden worden voor geinsereert welcken/
volghens is die voors(chreven) jenno mahumville/
anderwerff soo in haeren eijghen naem ende/
als moederlijcke momboiresse van haere kinde/
ren gedaeght door den voors(chreven) dienaer jan ver/
mijlen op segel van twee st(uijver)s ingevolghe/
het relaes ae(nde) selve gelaeten ut retulit ten/
eijnde om te comen sien ende hooren over die/
voors(chreven) vercoopinghe tinterponeren den de/
crete ende goedenisse ofte wel haer daer/
en teghens t opponeren ende mits alweder/
haerder non comparitie nochte oppositie/
soo is versocht dat voorts soude worden/
gheprocedeert totten voorschr(even) decrete/
ende goedenisse doen te weten dat bij/
ons schepenen voorschr(even) wel ende int lan/
ghe oversien hebbende die voors(chreven) bescheeden/
vercoopinghe conditie ende allen t gene/
daer uuijt ende naer is gevolght proce/
derende alsoo tot d interpositie vanden/
voors(chrteven) decreete hebben wij schepenen voor
//
noempt ter manisse des heere meijers/
daer overstaende weghens sijne voorschr(even)/
keijs(erlijcke) ende con(incklijcke) majesteijt als hertoghe/
van brabant ende van sijn recht van/
naederschap vertijdende bij onsen vonnisse/
gheauthoriseert ende authoriseren bij desen/
allen t gene in desen is gedaen gheweest/
ende voorts teghens alle degene ende die/
geactioneerde als nu alnoch behoorelijck/
voorts geroepen sijnde ende niet compare/
rende default ende contumatie gevende/
ende voort proffijt van dijen hun van al/
sulcken recht actie ende gerechtigheijt/
hun aen ende totten voors(chreven) huijse hoff schuere/
etc(etera) competerende secludere(nde) hebben wij/
het selve aengewesen ende aenwijsen bij/
desen die kinderen bij hem [mertens] verweckt ende/
alnoch te verwecken uuijtten schoode van/
catharina boschmans dijen volghens soo/
worden die voors(chreven) kinderen daerinne gegoijt/
ende geeerfft present den voors(chreven) officiael/
essinck ende het selve huijs hoff e(nde) schuere/
voors(chreven) accepterende ten behove der selver kin/
deren behoudelijck dat den voors(chreven) peeter mertens/
ende die voors(chreven) catharina bosmans daerinne/
reserveren hunne tochte hun leven geduerende geduerende mitsgaeders op reserff vande
//
vande macht die sij hun verclaeren te/
behouden va(nde) selve te belasten als oock te/
vercoopen naer hun goetduncken alles inge/
volghe hunnen consente in pede der voorschr(even)/
conditie gestelt et satis et waras pro ut/
latius als inde meerghenoempde conditie/
actum xvi[e] augusti 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-20 by Inge Moris