SAL7613, Act: R°117.1-R°118.1 (45 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°117.1-R°118.1  
Act
Date: 1730-11-13

Transcription

2019-03-23 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers mits d absentie/
des heere meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen gestaen/
den officiael essinck uijt crachte ende/
naer vermogen van sekere procura/
tie hem als thoonder gegeven/
ende geinsereert inde conditien/
van vercoop gehouden bijden/
notaris festraets wegens jo(nke)[r] philip/
pus erardus van cruijningen ende/
jo(nke)[r] nicolaus josephus roose heeft/
ter maenisse des voors(chreven) lieutenants/
meijers ende weijsdomme der/
naerbeschreven heeren schepenen/
opgedragen met behoorelijcke/
verteijgenisse ende solemnitijten/
van rechte daer toe gerequireert/
een groot bunder oft vijff daghmaelen/
bosch gelegen onder linden regenoten/
die straete vande h(eilige) drijvuldighijt/
genompt die eijnde poelstraete/
ter i[e] het clooster onder de borght/
ter ii[e] ende den h(eiligen) geest van loven/
ter iiii[e] seijden
//
soo ende geleijck het selve ten uijtgaen/
vande brandende kersse is gebleven/
achtervolgens de voors(chreven) conditien/
den lesten sitdagh opden 23 (octo)bris/
lestleden aen s(eigneu)[r] guillielmus de/
hertogh voor ende omme de/
somme van vijffhondert sevenen/
twintigh guldens thien stuijvers/
hier inne alles begrepen soo van/
stuijvergelt stomme hoogen e(nde) drij/
gestelde hoogen boven alnogh tweelff/
guldens wisselgelt voor den palm/
slagh e(nde) twee gestelde hoogen volgens/
de selve conditien alhier gesien/
e(nde) gebleken dewelcke alhier wort/
gehouden voor geinsereert ende/
mits d ordonnantie van rechte/
ende wijsdomme der naerbeschreve/
heeren schepenen daer uijt ontgoijt/
ende onterft sijnde soo wort daer/
inne gegoijt gevest ende geerft/
den not(ari)s festraets present ende/
acceptere(nde) inden naeme ende ten/
behouve van s(eigneu)[r] guillielmus de/
hertogh ende jouffrouw paschalia
//
vande cauter gehuijsschen innegese/
tenen borgeren deser stadt et/
satis et waras pro ut latius inde/
voors(chreven) conditien coram s(eigneu)[r] joannes/
van arenbergh et s(eigneu)r cornelis de/
berges hac xiii[e] (novem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator