SAL7613, Act: R°149.2-R°150.1 (57 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°149.2-R°150.1  
Act
Date: 1730-11-25

Transcription

2019-03-29 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
luetenant meijers e(nde) schepenen van/
loven naer te noemen gestaen den/
off(iciae)[l] essinck omde naervolgende/
acte notariael alhier te vernieuwen/
e(nde) te herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
inder maniere naervolgende Op heden/
desen 24[e] (novem)ber 1730 compareerde voor/
mij notaris bijden souverijnen raede/
van brabant geadmitteert tot loven/
residere(nde) present die getuijghen naer/
genoempt s(eigneu)[r] petrus muls oudt raedt/
deser stadt e(nde) jouff(rouw)[e] elisabeth adriaens/
gehuijsschen e(nde) innegesetene deser stadt/
mij notaris e(nde) getuijghen wel bekent/
dewelcke hebben verclaert onwederoe/
pelijck bij donatie onder de levende/
te hebben gegeven gecedeert e(nde) gedonateert/
soo ende gelijck sij sijn doende bij desen/
aen hunnen sone m(eeste)[r] petrus muls/
theologant et(ceter)[a] alhier present ende/
accepterende seker huijs ende hoff/
gestaen e(nde) gelegen alhier binnen/
loven inde thiensche straete opden/
hock vande catte straete regenoten de
//
voors(chreven) straeten in twee seijden d erfge/
naemen van wijlen jouff(rouw)[e] josina meskens/
ter derdere d heer blandoff ter vierdere/
ende vijfdere belast met thien stuijvers/
twee oorden negen meijten aen het capittel/
van s(in)[te] peeters alhier Item met eenen/
gulden aende abdije van s(in)[te] geertruijden/
[dat bijde sjaers] sonder meer e(nde) alvolgens soo v(er)claeren/
de voors(chreven) comparanten totten voors(chreven) huijse/
e(nde) hoff appendentien e(nde) dependentien dijer/
geen recht nochte actie meer te hebben/
nochte te reserveren dan hunnen voors(chreven)/
sone te surrogeren in hunne ./
plaetse e(nde) stede metten selfsten rechte/
om daer mede sijnen wille te doen/
soo tot tittel des pristerschap ofte/
anderssints met consent in ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse daer des behoort/
constituere(nde) ten effecte dijer onwederoepe/
lijck een ieder thoonder deser ofte dobbel/
dijer om te compareren voorden souverijnen/
raede van brabant heeren meijer ende/
schepenen van loven e(nde) alomme elders/
daer des gelieven sal ten eijnde van/
ontgoedenisse e(nde) goedenisse als voor Aldus/
gedaen binnen loven ten tijde voors(chreven) ter/
presentie vanden eerw(eerdigen) heere laurentius/
ambrose priester et(ceter)[a] ende s(eigneu)[r] michiel/
adrians als getuijghen hier toe geroepen
//
e(nde) gebeden die minute originele deser/
becleedt met behoorelijcken segel onder/
teeckent bijde comparanten acceptant e(nde)/
getuijghen beneffens mij notaris Onderstont/
quod attestor signatum g(uilliam) van ranst not(ariu)s/
1730 Aldus vernieuwt ende/
herkent door den voornoempden geconsti/
tueerden die voors(chreven) acte notariael/
in alle ende igewelcke haere poincten/
e(nde) clausulen denwelcken dijenvolgens/
ter manisse des voors(chreven) heeren meijers/
e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren/
schepenen heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse het huijs e(nde)/
hoff met hunne appendentien e(nde) depen/
dentien inden voors(chreven) contracte breeder/
vermelt e(nde) in sijne regenoten gespeci/
ficeert e(nde) daer uijt bij ordonnantie/
van rechten behoorelijck ontgoijt e(nde) onterft/
sijnde soo is inde selve behoorelijck/
gegoijt e(nde) geerft m(eeste)[r] petrus muls/
theologant et(ceter)[a] present alhier den off(iciae)[l]/
van ranst e(nde) ten behoeve van dito/
muls acceptere(nde) et satis et waras/
prout latius in dicto procuratorio/
coram jon(ke)[r] gilbert joseph van/
grave heere van bajenrieu laijens/
et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r] joannes van arenbergh/
schepenen ha(n)c 25 (novem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator