SAL7613, Act: R°159.2-V°160.1 (64 of 175)
Search Act
previous | next
Act R°159.2-V°160.1  
Act
Date: 1730-12-09

Transcription

2019-03-30 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des h(e)[re] meijers e(nde)/
schepenen van loven naer te noemen ghe/
staen den officiael essinck om die naer/
volghende acte notariael alhier te ver/
nieuwen e(nde) t herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde bij die/
procuratie daerinne geinsereert heeft/
t selve ghedaen als volght Op heden desen/
xxvii decembris 1729 comparerende/
voor mij openbaer notaris gheadmitteert/
bij sijne ma(jestij)ts souvereijnen raede van/
brabant tot loven residerende ende inde
//
presentie van die ghetuijghen naerghe/
noempt joufff(rouw)[e] anna catharina de/
raijmaeckers geestelijcke dochter de/
welcke bekent vercocht gecedeert e(nde)/
getransporteert te hebben soo ende gelijck/
sij vercoopt mits desen aen joos rolandts/
ende maria bosmans gehuijschen ende/
ingesetenen tot cortelcken present ende/
accepterende te weten een daghmael/
landts geleghen onder cortelcken voorschr(even)/
regenoten den voetwegh gaende naer/
lubbeeck ter eenre oost de twelff aposte/
len van loven ter tweedere die abdije van/
perck ter iii[e]/
Item een halff boinder onbegrepen der maete/
regenoten de baene naer loven ter i[e] de/
twelff apostelen voors(chreven) ter ii de drooghe/
beke ter iii[e] seijden aenden acceptanten ghe/
noechsaem bekent ende dat om ende voor/
de somme van hondert thien guldens courant/
geldt welcke somme de voors(chreven) transportante/
alsnu bekent ontfanghen te hebben die/
nende dese voor quittantie verclaere(nde) het/
voorschr(even) goet te wesen vrije ende onbelast/
behoudelijck s heeren cheijns nijet excederende/
vijff stuijvers t jaers ende in gevalle van/
voorderen last bevonden wordt als de voors(chreven)/
vijff stuijvers soo beloeffven sij garrandt
//
naeradvenant de constitutie brieven/
daervan sijnde consentere(nde) inde ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse voor alle heere hoven daerhet/
de voorschr(even) gehuijsschen gelieven sullen/
alles onder obligatie van hunne respective/
persoenen e(nde) goederen meubelen e(nde) immeube/
len present ende toecomende met submissie/
ende renuntiatie als naer rechte constituere(nde)/
voorts onwederroepel(ijck) een ieder thoonder/
deser n n ofte copije authentiecque der sel/
ver om te compareren soo voor den souvereij/
nen raede van brabant heeren meijer e(nde)/
schepenen van loven ende alomme elders/
daer het van noode soude moghen wesen om/
den inhoude deser te vernieuwen e(nde) t her/
kennen consentere(nde) den ghebreckelijcken inde/
condemnatie voluntair sonder voorgaende/
daghement promittentes ratum et gratum/
Aldus ghedaen ende ghepasseert binnen lo/
ven ten daghe maende e(nde) jaere voorschr(even)/
ter presentie van peeter mellens e(nde) joannes/
baptista gerardus franssens getuijghen/
d originele minute deser geschreven sijnde/
op sijnen behoorelijcken segel heeft derespec(tive)/
comparante ende acceptant beneffens mij/
notario onderteeckent Onderstont quod/
attestor ende was onderteeckent j(oannes) b(aptista) franssens
//
not(ariu)s pub(licu)s 1729 Aldus vernieuwt e(nde) her/
kent die voors(chreven) acte notariael bijden/
voornoempden gheconstitueerden in alle e(nde) ie/
ghewelcke haere poincten e(nde) clausulen den welc/
ken dijenvolghens ter manisse des voorschr(even)/
meijers e(nde) wijsdomme der naerbeschr(even) h(e)[ren]/
schepenen heeft opgedraeghen met behoore/
lijcke vertijdenisse het daghmael landts/
beneffens het halff boinder inde voorschr(even)/
acte notariael breeder in hunne regenoten geinse/
[reert ende] gespecificeert ende daer uuijt bij ordon/
nantie van rechte ontgoijt e(nde) onterfft sijnde/
soo wordt daerinne gegoijt e(nde) geeerfft den/
officiael van ranst alhier present e(nde) t selve/
acceptere(nde) inden naem e(nde) ten behoeve van joos/
roelants et satis et waras pro ut latius/
in dicto procuratorio coram jo(nke)[r] wilhelmus/
van bemmel e(nde) s(eigneu)r cornelis de berges hac ix/
decembris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator