SAL7613, Act: R°23.2-R°25.1 (9 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°23.2-R°25.1  
Act
Date: 1730-07-11

Transcription

2019-02-10 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren luetenant/
meijers in absentie des heeren meijers/
e(nde) schepenen van loven naer te noemen/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst [essinck] omde
//
naervolgende acte notariael alhier/
te vernieuwen e(nde) te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde bij die procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen inder/
maniere naervolgende Op heden/
desen vierden julii 1730 compareerde/
voor mij notaris bij den souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present die getuijghen/
naer te noemen s(eigneu)[r] cornelis segers e(nde)/
jo(ffrouw)[e] catharina angelina tuteleers ge/
huijsschen e(nde) innegesetene deser stadt/
dewelcke hebben v(er)claert wel ende/
deughdelijck ontfangen te hebben van/
s(eigneu)[r] joannes carolus fizenne notaris et(ceter)[a]/
e(nde) jo(ffrouw)[e] catharina minten de somme van/
een hondert guldens ..../
..../
wissel den schellinck gerekent a/
sesse stuijvers den pattacon a twee gul(den)s/
acht stuijvers ende alle andere specien/
naeradvenant voor welcke somme de/
voors(chreven) comparanten geloven jaerelijcx/
te gelden e(nde) te betaelen eene rente van/
vijff guldens dat aenden voors(chreven) fizenne/
cum sua ofte sijns actie hebbe(nde) den/
selven fizenne alhier present e(nde) acceptere(nde)/
alles los e(nde) vreij van alle lasten e(nde)
//
impositien t sij x[e] xx[e] mindere ofte/
meerdere penningen innegestelt ofte/
naermaels inne te stellen niettegenstae(nde)/
sijne maj(estij)[ts] placcaerten ter contrarie aende/
selve derogerende bij desen welcke rente/
is innegegaen op datum deser e(nde) alsoo/
voor het ierste jaer verschijnen sal den/
vierden julii xvii[c] eenendertigh ende/
soo voorts van jaere tot jaere totte/
quijtinghe toe der selve die altijdt sal/
mogen geschieden als het de rentgelderen/
gelieven sal t eender rijse in munte als/
voor met volle rente ende costen daer van/
procederende verobligerende tot vastigheijt e(nde)/
asseurantie van t gene voors(chreven) is hunne/
persoonen e(nde) goederen meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecomende ende naementlijck/
seker twee huijskens stae(nde) neffens malcanderen/
binnen dese stadt loven inde thiensche/
straete regenoten die wed(uw)[e] wijlen jan/
vanderween ter eenre de representanten/
[vacat] vandernoot ter ii[e] die voors(chreven)/
straete ter derdere wesende de selve/
vreij e(nde) onbelast e(nde) met gelofte van/
guarrand ingevalle daer iedt op bevonden/
wirdt consenterende tot vastigheijt/
soo der capitaele als te v(er)schijnen interest/
dijer in affectatie der voors(chreven) huijsskens
//
t sij bij opdracht goedenisse beleijde e(nde)/
mainmise decreet e(nde) herdecreet der/
heeren meijer e(nde) schepenen van loven/
daerop te volgen sonder daegement niet/
tegenstae(nde) die surranneringhe ende hier/
mede comparere(nde) den eerw(eerdigen) heere leonardus/
striethaegen priester canoninck ende/
president van het collegie die dreij tongen/
binnen dese universiteijt heeft v(er)claert/
sigh voor de voors(chreven) rente e(nde) interest/
van dien te stellen als borge ende/
cautionaris als principael met renuntiatie/
aen het beneficie ord(inis) divis(ionis) et excuss(ionis)/
daer van onderricht sijnde constituerende/
ten effecte van allen t gene voors(chreven) is/
een ieder thoonder deser ofte dobbel dijer/
om te compareren voor den souverijnen/
raede van brabant heeren meijer e(nde)/
schepenen van loven ende alomme/
daer des gelieven sal omden inhoudt deser/
aldaer te vernieuwen e(nde) slaen in condem/
natie volontair mede te geschieden/
affectatie als voor sonder daegement/
Aldus gedaen binnen loven ten tijde/
voors(chreven) ter presentie van s(eigneu)[r] franciscus/
josephus gilbert ende carolus borromeus/
adams als getuijghen hier toe aensocht/
die minute originele deser becleedt
//
met behoorelijcken segel onderteeckent/
cornelius zegers catrina angelinna/
tutelair l(eonardus) j striethagen qua cautionarius/
ut in acta 1730 e(nde) van mij notaris/
Onderstont quod attestor ende was/
onderteeckent g(uilliam) van ranst not(ari)s 1730/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die voors(chreven)/
acte notariael in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten e(nde) clausulen denwelcken/
dijenvolgens ter manisse des heeren/
luetenant meijers e(nde) wijsdomme der/
naerbes(chreven) heeren schepenen heeft opgedraegen/
met behoorelijcke verthijdenisse de twee/
huijskens inden voors(chreven) contracte breeder/
v(er)melt e(nde) in hunne regenoten gespecificeert/
e(nde) daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo is inde/
selve behoorelijck gegoijt e(nde) geerft den off(iciae)[l]/
festraets inden naem e(nde) ten behoeve/
van s(eigneu)[r] jean charel fizenne e(nde) jo(ffrouw)[e]/
catharina minten gehuijsschen et per/
monitionem reddidit op den last/
eender rente van vijff guldens/
sjaers et satis et waras prout/
latius in dicto procuratorio coram/
eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator