SAL7613, Act: R°348.1-R°352.1 (124 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°348.1-R°352.1  
Act
Date: 1731-04-14

Transcription

2019-10-21 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen gestaen/
den notaris ende procureur durij/
om de naervolgende acte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen/
ende herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde/
volgens die procuratie daerinne/
geinsereert heeft dat gedaen/
als volght. Alsoo wijlen jouff(rouw)[e]/
margareta le febvre wed(uw)[e] den/
advocaet vanden schrick bij goe-/
denisse gepasseert voor heeren/
meijer ende schepenen deser stadt/
loven inde ierste schrijfcamere/
den derthinden januarii duijsent seven-/
hondert drij bij surrogatie tegens/
jouff(rouw)[e] elisabeth le febvre weduwe
//
wijlen d'heer ende m(eeste)[r] joannes/
franciscus wimmers haere suster/
heeft vercregen seker huijs ende/
toebehoorten binnen de selve/
stadt loven gestaen inde munt-/
straete beneffens het huijs daer/
neffens staende inde selve munt-/
straete, regenoten de voors(chreven)/
straete van voor ten eendere,/
die pedagogie het vercken met/
den huijse tegenwoordigh bewoont/
door den advocaet veckemans/
ter ii[re], de selve pedagogie van/
achter ter iii[re], ende den huijse/
genompt drij coningen ter/
iiii[re] sijden op den last van te/
dragen de renten met dewelcke/
de voorschreve jouff(rouw)[e] elisabeth/
le febvre was belast volgens haer/
vercrijgh daer van gedaen tegens
//
tegens sijne maj(estij)[t] bij contract/
aengegaen met den heere raedt/
fiscael van brabant den vijffden/
april duijsent ses hondert acht-/
ennegentigh sonder dat met/
de voorschreve goedenisse is uijt-/
gedruckt waerinne de selve renten/
sijn bestaende, aen wie die/
worden betaelt, noch ter wijckboec-/
ken en sijn geannoteert, alhoe-/
wel de selve voor desen sijn/
beseth geweest bij belijde ge-/
passeert voor de voorschreven/
heeren schepenen van loven ende/
herkent door wijlen carel berck-/
mans opde hierboven genompde/
huijsen bij belijde voorschreven in/
tertia, den negenthinden septem-/
bris 1678 gedecreteert den drijentwin-/
tigsten ditto ten behouve van
//
het convent der clarissen alhier/
ende bij hetselve convent/
daer naer getransporteert aende/
wed(uw)[e] wijlen jan de cock, d'een/
bestaende in een cappitael/
van tweelff hondert guldens/
wisselgelt ten intereste van/
drij guldens en halff par cente/
courant gelt, ende alsoo twee-/
enviertigh guldens s'jaers tegen-/
woordigh toecomende aen jouff(rouw)[e]/
catharina de cock huijsvrouwe/
van s(eigneu)r jacobus heijvaert, tot/
antwerpen, altoos betaelt sijnde/
geweest t'elcken vijfthinden/
septembris/
Ende de tweede van elff hondert/
guldens ten selven intereste van/
drij en halff par cente ende/
aldus achtendertigh guldens en halff
//
s'jaers oock courant gelt ten/
behouve der kinderen van jouff(rouw)[e]/
maria de cock huijsvrouwe/
van s(eigneu)[r] peeter de winter/
t'elcken eersten septembris/
over wijlen jouff(rouw)[e] catharina/
verhaeren hunne grootmoeder/
bij transport als voor, bijde/
deselve renten herkent door/
de erffgenaemen vande voorschreve/
jouff(rouw)[e] margarita le febvre vol-/
gens scheijdinghe ende deijlinghe/
gepasseert voor den notaris durij/
den dertighsten januarii duijsent/
seven hondert drijentwintigh ende/
daer naer bij naedere acte voor/
den selven notaris gepasseert den/
achthinden meert van het selve/
jaer gestelt op de huijsen hier/
voorens breeder gespecificeert/
ende aengecavelt aen wijlen de heer
//
joannes baptista vanden schrick/
in sijn leven canoninck der colle-/
giaele kercke van onse lieve/
vrouwe binnen maestricht nu/
staende ten laste van sijne broe-/
ders ende suster desselff erffgenaemen,/
ende om de voorschreve rentheffers/
daerover naerder te versekeren/
assureren, soo ist dat op heden/
thinden martii xvii[c] eenendertigh/
voor mij notaris bijden souverijnen/
raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present/
die getuijgen naergenompt is/
gecompareert jouff(rouw)[e] joanna mar-/
gareta vanden schrick dochter/
ende een der erffgenaemen der/
voornompde jouff(rouw)[e] margareta/
le febvre gemachtight bij haere/
broeders, de welcke heeft verclaert/
de voors(chreven) twee renten te herkennen
//
d'ierste ten behouve vande/
voornompde catharina de cock/
huijsvrouwe van jacobus heijvaert/
te voorens wed(uw)[e] was van/
s(eigneu)[r] andries volcrix voor de/
kinderen vanden selven behouden/
oft de selve jouff(rouw)[e] catharina/
hunne moeder ende de tweede/
ten behouve van jouff(rouw)[e] maria/
de winter huijsvrouwe van s(eigneu)[r]/
carolus cantillion ende van haere/
suster jouff(rouw)[e] elisabeth de winter/
huijsvrouwe van s(eigneu)[r] petrus staes/
eenighe dochters de voors(chreven) jouff(rouw)[e]/
maria de cock ende van s(eigneu)r pe-/
trus de winter, de selve jouff(rouw)[e]/
maria de winter ende s(eigneu)[r] petrus/
staes hier present ende accepterende,/
constituerende dijen volgens/
de voors(chreven) jouff(rouw)[e] joanna margareta/
vanden schrick allen thoonder deser
//
ofte dobbel auth(enticqu)[e] om te compa-/
reren voor heeren wethouderen/
deser stadt loven, ende alomme/
elders
aldaer te consenteren inde/
vernieuwinghe deser als mede/
int beleijde opde voors(chreven) huijsingen,/
decreet ende anderwerff decreet dijer/
mitsgaeders in condemnatie vo-/
lontair sonder voorgaende/
dagement. Aldus gedaen ten tijde/
voorschreven ter presentie van/
henricus franciscus janssens jransens/
ende van s(eigneu)[r] godefridus collet/
getuijgen hiertoe aensocht sijnde/
d'originele minute deser, becleet/
met behoorelijcken segel, onderteeckent/
j(oanna) m(argareta) vanden schrick, m(aria) de winter,/
peeter staes et a me notario Onderstont/
quod attestor signatum j(acobus) a(ntonius) durij not(ari)s,/
Aldus vernieuwt ende herkent de
//
voors(chreven) acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle e(nde) iegewelcke haere/
poincten clausulen e(nde) articulen/
consenterende als inde selve/
coram jo(nke)[r] wilhelmus van bemmel/
et s(eigneu)[r] cornelius berses hac xiiii april/
1731/
Est que in instanti adductio facta id monente/
e(t) ducente pretore ter instantie van jouff(rouw)[e] maria/
vide folio 3[o] verso recto
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator