SAL7613, Act: R°354.2-R°355.1 (126 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°354.2-R°355.1  
Act
Date: 1731-04-20

Transcription

2019-11-12 by pieter-jan lahaye
Arnoldus degelt borger e(nde) coperslager/
binnen dese voors(chreven) stadt denwelcken/
heeft bekent ontfangen te hebben uijt/
handen van s(eigneu)[r] michiel wijbrechts borgher/
e(nde) brauwer alhier de somme van/
seven hondert guldens courant gelt/
den schellinck tegens seven stuijvers e(nde)/
soo van alle andere specien naeradvenant/
dienende dese desaengae(nde) voor volle ende/
absolute quittantie ter saecke van/
welcke somme den voors(chreven) comparant/
geloeft te gelden e(nde) te betaelen aen ende/
ten behoeve van den voors(chreven) s(eigneu)[r] michiel/
wijbrechts alhier present e(nde) accepterende/
eene jaerelijcxsche rente van achtentwintigh/
guldens ende alsoo tegens den penninck/
xxv cours te nemen datum deser e(nde) alsoo/
te verschijnen voor het ierste jaer van/
betaelinghe op gelijcken dagh van het/
jaer 1732 e(nde) soo voorts van jaere/
tot jaere tot die effective quijtinghe/
toe die altoos sal mogen geschieden/
in twee reijsen in munte als voor e(nde)/
costen daer van procederende, los ende/
vrije van alle lasten t'sij x[e] xx[e] mindere/
ofte meerdere penningen beden subsidien/
e(nde) alle andere dijergelijcke contributien/
aende welcke den voors(chreven) comparant/
is derogerende bij desen obligere(nde) tot
//
asseurantie soo vande voors(chreven) capitaele/
rente als interest dijer sijnen persoon/
e(nde) goederen meubelen ende immeubelen/
present e(nde) toecomende e(nde) naementlijck/
sekere huijs ap ende dependentien van/
dijen gemeijnelijck genoempt de seven weën/
gestaen e(nde) gelegen binnen dese voors(chreven) stadt/
inde dorpstraete regenoten de voors(chreven)/
straete ter eenre de duijtsche fluijt ter/
tweedre de pedagogie de lelie ter iii[e]/
e(nde) het huijs genoempt inden anthonius ter/
iiii[e] sijden wesende vreij e(nde) onbelast consentere(nde)/
over de voors(chreven) somme van seven hondert/
guldens e(nde) interest dijer in affectatie/
t'sij bij beleijde mainmise decreet e(nde) herdecreet/
der heeren meijer e(nde) schepenen van loven/
soo haest als den voors(chreven) comparant in/
het voorgemelt huijs sal wesen gegoijt/
verclaerende het selven hem te competeren/
bij coop aengegaen tegens de erfgenaemen/
vanden eerw(eerdigen) heere pastoir van waenrode/
volgens conditien daer over gehouden/
door den notaris r(umoldus) davidts inde herberge/
het steentjen inde mechelsche straete waer/
vanden lesten sitdagh is gehouden den/
20[e] meert 1731 constituerende ten effecte/
van dijen onwederoepelijck een ieder/
thoonder deser ofte copije auth(en)[t(ique)] der selve/
om te compareren voor sijne maj(estij)[ts]
//
souv(e)[r(ijn)en] raede van brabant heeren meijer/
e(nde) schepenen van loven als alomme elders/
omden inhoudt deser aldaer te laeten/
vernieuwen e(nde) te consenteren inde ge-/
willige condemnatie mitsg(aede)rs in/
affectatie als voor sonder voorgaende/
dagement de suranneringhe niettegen-/
stae(nde) Aldus gedaen binnen loven ten/
dage maende ende jaere voors(chreven)/
ter presentie van franciscus josephus/
gilbert e(nde) van joannes jacobus goutier/
getuijghen hier toe versocht e(nde) was/
onderteeckent a(rnoldus) degelt, michiel/
wijbrechts f(ranciscus) j(osephus) gilbert testis 1731 j j./
goutier testis 1731 Onderstont mij present/
j(oannes) c(arolus) fizenne not(ari)s, leeger stont de/
onderges(chreven) lecture gehadt hebbende vanden/
bovenstaenden contracte verclaert het/
selve in alle sijne poincten e(nde) clausulen/
te lauderen e(nde) approberen met consent/
als in het selve actum hac 9[a] aprilis/
1731 signatum marie elisabeth wuijdts/
die minute deser becleedt met behoorelijcke/
segel is daer mede bevonden t'accorderen/
Onderstont quod attestor signatum j(oannes)/
c(arolus) fizenne not(ariu)s/
Aldus vernieuwt ende herkent door/
den voornoempden geconstitueerden/
die voors(chreven) acte notariael in alle/
e(nde) igewelcke haere poincten e(nde) clausulen
//
coram heer e(nde) m(eeste)[r] hiachintus jacobus/
schouten e(nde) s(eigneu)[r] cornelis berses schepenen/
ha(n)c 20[a] aprilis 1731/
Welcken volgens soo heeft den heere/
luetenant meijerff [nomine officii] naer voorgaende/
manisse e(nde) wijsdomme der voors(chreven)/
heeren schepenen behoorelijck geleijdt/
den officiael van ranst inden naem/
e(nde) van wegens s(eigneu)[r] michael wijbrechts/
totten huijse ap e(nde) dependentien dijer/
inden voors(chreven) contracte breeder v(er)melt/
similiter ad mobilia dictorum constitu-/
entium dat om te comen tot vastigheijt/
e(nde) betaelinghe eender rente van xxviii/
guldens sjaers insgelijcx inden voors(chreven)/
contracte breeder v(er)melt coram/
eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1765-06-05

Transcription

2019-11-12 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij acte/
gepasseert voor den/
notaris g(eorgius) h(enricus) stas/
in date 5 junii 1765/
dat de neffens staende/
rente van seven/
hondert guldens/
courant met de/
verloopen der selve/
is gequeten quare/
sic vacat hac/
5 junii 1765/
ita est/
c.v.everaerts off(iciae)[l]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator