SAL7613, Act: R°365.2-R°368.1 (132 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°365.2-R°368.1  
Act
Date: 1731-04-24

Transcription

2019-10-28 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen gestaen/
den officiael franciscus ludovicus/
festraets om de naer volgende acte/
notariael alhier wettelijck te verniu-/
wen e(nde) herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde volgens
//
die procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght. Op heden/
desen vii april xvii[c] eenendertigh/
compareerde voor mij openbaer notaris/
bijden souverijnen raede van brabant/
geadmitteert te loven residerende/
present die getuijgen naergenompt/
jo(nke)[r] joseph le francq heere van/
thijnes grand hallet et(ceter)[a] welcken heere/
comparant heeft verclaert soo hij doet/
mits desen vercoght, gecedeert, ende/
getransporteert te hebben, aen s(eigneu)[r]/
bartholomeus claes beenhouwer van/
sijnen stiel, ende jouff(rouw)[e] elisabeth/
crols gehuijsschen innegesetenen/
deser stadt loven hier present/
e(nde) in coop acceptere(nde) alsulcke rente/
van sesse guldens vijff stuijvers t'jaers/
wesende het cappitael hondert guldens/
wisselgelt sprekende tot laste van/
hendrick feijtens ende anna van/
pede gehuijsschen waeren nu hunne
//
drij kinderen jan, guilliam ende/
hendrick feijtens innegesetenen/
vanden dorpe van s(in)[t] agatha/
rodes oft daer ontrent, beseth op/
diversche goederen respective ge-/
legen onder s(in)t[e] agatha rodes voors(chreven)/
ende ottenborgh, volgens de/
constitutie briven daer van sijnde/
gepasseert voor wijlen den/
notaris l massaert ende getuijgen/
den xxii[e] feb(ruarii) xvi[c] drijentachen-/
tigh, e(nde) de mainmise daerover/
gedecreteert voor heeren schepenen/
van loven in date xvii[a] aprilis/
1683 in media alle welcke brieven/
mede worden gecedeert/
ende bij de acceptanten sijn/
ontfangen bij desen, welcken/
afcoop e(nde) transport is geschiet/
voor e(nde) omme de somme van/
gelijcke hondert guldens wisselgelt
//
welcke somme den heere transpor-/
tant alsnu uijt handen vande/
acceptanten kent ontfangen/
te hebben, tot dijer alnogh ont-/
fangen twee jaeren verloops der/
selve rente waer mede voldaen/
is den jaere verschenen xxvii[e]/
feb(ruarii) seventhien hondert eenendertigh/
inclus, tot dijen alnogh ontfangen/
thien guldens drij stuijvers drij/
quaert voor de costen vande mainmise/
bij wijlen den eerw(eerdigen) heere humbert/
le franc verschoten, uijt wiens/
hooffde den heere transportant/
dese rente is aengecomen als hij/
verclaerde bij desen, dienende dese/
ten regarde van alle hetgene/
voors(chreven) is voor volle e(nde) absolute/
quittantie sonder van andere te/
moeten doceren, warandere(nde) de voors(chreven)/
rente voor eijgen ende onbelast
//
hier voor waerschap e(nde) guarrandt/
gelovende bij desen onder obligatie/
in forma, surrogerende d'accep-/
tanten in sijne plaetse eodem/
iure, constituerende voorts een/
ieder thoonder deser ten eijnde/
van vernieuwinghe soo inden/
souvereijnen raede van brabant/
meijer ende schepenen van/
loven ende elders consentere(nde)/
aldaer in gewillighe condemna-/
tie mitsgaeders in ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse sonder dagement onder/
submissie e(nde) renuntiatie in forma/
actum loven ten tijde voors(chreven)/
present m(eeste)[r] peeter colibrant ende/
s(eigneu)[r] thomas vanderveken getuijgen/
aensocht sijnde de minute deser -/
becleet met den behoorelijcken/
zegel - onderteeckent j(oseph) le franc/
de thijnes, bartholomeus claes, elisabeth
//
croels ende van mij not(ari)o Onder-/
stondt quod attestor signatum f(ranciscus) l(udovicus)/
festraets not(ariu)s pub(licu)s 1731. Aldus/
vernieuwt ende herkent de voors(chreven)/
acte notariael bijden voornompden/
geconstiueerden in alle ende/
iegewelcke haere poincten clausulen/
e(nde) articulen den welcken dijenvol-/
gens ter maenisse des h(e)re lieute-/
nants meijers mits d'absentie des/
heere meijers [e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepenen] heeft opgedragen/
met behoorelijcke verteijgenisse/
de rente van sesse guldens vijff/
stuijvers t'jaers met de verloopen/
e(nde) andere oncosten daervan dependere(nde)/
inde voors(chreven) acte notariael breeder/
begrepen, e(nde) daeruijt bij ordonnantie/
van rechte ontgoijt e(nde) onterft/
sijnde, soo wort daer inne behoore-/
lijck gegoijt gevest e(nde) geerft den/
officiael van ranst present acceptere(nde)/
inden naeme e(nde) ten behouve van
//
van s(eigneu)[r] bartholomeus claes, e(nde)/
jouff(rouw)[e] elisabeth crols gehuijsschen/
innegesetenen deser stadt, et/
satis et waras pro ut latius/
in dicto procuratorio coram jo(nke)[r]/
wilhelmus van bemmel et s(eigneu)[r]/
cornelis de berses hac xxiiii april/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator