SAL7613, Act: R°396.2-V°397.1 (143 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°396.2-V°397.1  
Act
Date: 1731-05-09

Transcription

2019-11-19 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des heeren lieutenant/
meijers e(nde) schepenen van loven naerge-/
noempt gestaen den off(iciae)[l] van ranst [festraets] omde/
naervolgende acte notariael alhier te/
vernieuwen e(nde) te herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde bij die/
procuratie daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen inder maniere naervolge(nde)/
Op heden desen 19[e] februarii 1731 com-/
pareerde voor mij notaris bijden souve-/
rijnen raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present die/
getuijghen naergenoempt s(eigneu)[r] jacobus/
ferdinandus decupere innegesetenen/
van kerckum denwelcken heeft v(er)claert/
vercocht gecedeert e(nde) getransporteert/
te hebben soo hij doet bij desen aen m(ijn)heer/
charel michael schotte borghgrave/
van berghe s(in)[te] winocx et(ceter)[a] den onderges(chreven)/
notaris in sijnen naem accepterende/
een daghmael lants onbegrepen der
//
maete gelegen onder bierbeeck opden/
wijngaert regenoten den kerckenwegh/
ter eenre het clooster van s'hertogendael/
ter tweedre merten thielens ter/
derdere belast met eenen denier ofte/
stuijver chijns sjaers ingevalle/
bevonden wort welck transport is/
geschiet om e(nde) voor de somme van/
sevenentachentigh guldens courant/
gelt den schellinck gerekent a seven/
stuijvers ende alle andere specien/
naeradvenant Welcke somme den/
voors(chreven) comparant vanden voors(chreven) m(ijn)heer/
schotte wel ende deughdelijck/
bekent ontfanghen te hebben diene(nde)/
dese desaengaende voor quittantie sonder/
van voordere te moeten doceren ende/
alvolgens soo verclaert den voors(chreven)/
comparant totte voors(chreven) plecke lants/
geen rechte nochte actie meer te/
hebben nochte te reserveren dan den/
voors(chreven) heere schotte te surrogeren in/
sijne plaetse ende stede metten selfsten/
rechte e(nde) met consent in ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse voor heer hoff e(nde) rechter/
competent, mede hem het voors(chreven) lant/
te hebben gecompareert bij coop
//
aengegaen voor den notaris j(acobus) a(ntonius) durij/
opden 14 meert 17[c] eenentwintigh/
teghens hendrick wautelers cum suis/
ende met gelofte van guarrand/
ingevalle naermaels op het voors(chreven) lant/
meer lasten ofte commeren bevonden/
wierden uijt te gaen als hier voren/
staet aengeteeckent onder obligatie/
van persoon e(nde) goederen meubelen e(nde)/
immeubelen present e(nde) toecomende/
met submissie e(nde) renuntiatie in/
forma, constituerende ten effecte van/
dijen onwederoepelijck een ieder thoonder/
deser ofte dobbel dijer om te compareren/
voor den souverijnen raede van/
brabant heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven die van bierbeeck ende/
alomme elders om den inhoudt deser/
aldaer te vernieuwen ende slaen in/
condemnatie volontair mede om aldaer/
te geschieden ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
als voor alles sonder dagement/
niettegenstae(nde) die surranneringhe/
Aldus gedaen binnen loven ten/
tijde voors(chreven) ter presentie van s(eigneu)[r]/
joannes josephus van weddinghen e(nde)/
geeraert den dooven als getuijghen
//
die minute originele deser - becleedt/
met behoorelijcken segel - onderteeckent/
bij den comparant beneffens mij notaris/
Onderstont quod attestor signatum/
g(uilliam) van ranst not(ari)s 1731/
Aldus vernieuwt ende herkent door/
den voornoempden geconstitueerden/
die voors(chreven) acte notariael in alle e(nde)/
igewelcke haere poincten ende/
clausulen Denwelcken dijenvolgens/
ter manisse des heeren lieutenant/
meijers e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven)/
heeren schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse de/
plecke lants inden voors(chreven) contracte/
breeder vermelt ende daer uijt/
bij ordonnantie van rechten behoorel(ijck)/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo is/
daer inne behoorelijck gegoijt e(nde)/
geerft m(ijn)heer charel michael schotte/
heere van berghe s(in)[te] winnocx et(ceter)[a] present/
den off(iciae)[l] van ranst e(nde) ten behoeve/
van(den) voors(chreven) m(ijn)heer schotte acceptere(nde)/
et satis et waras prout latius/
in dicto procuratorio coram jon(ke)[r]/
petrus de herckenrode heere van roost/
et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r] cornelis de berses schepenen/
ha(n)c 9[a] maii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator