SAL7613, Act: R°46.2-V°48.1 (19 of 170)
Search Act
previous | next
Act R°46.2-V°48.1  
Act
Date: 1730-08-25

Transcription

2019-02-21 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren luetenant/
meijers in d absentie des heeren meijers/
e(nde) schepenen van loven naer te noemen/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst omde naervolge(nde)/
acte notariael alhier te vernieuwen/
e(nde) te herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
inder maniere naer volge(nde)/
Op heden den 28[e] october 1725 comparere(nde)/
voor mij notario bij sijne maj(estij)[ts] souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present die getuijghen/
naergenoempt jon(ke)[r] vander piet heeft/
vercocht gecedeert e(nde) getransporteert/
soo ende gelijck hij doet bij desen aen ende/
ten behoeve van judocus van renghen ende/
catharina vande borne innegesetenen/
van s(in)[te] peeters rode gehuijsschen alhier present/
e(nde) in coop accepterende drij daghmaelen/
lants onbegrepen der maete gelegen tot/
schubbeeck ressort onder s(in)[te] peeters/
rode voors(chreven) regenoten die acceptanten/
ter i[e] guilliam de greeff ter ii[e] den/
grooten heijlighen geest van loven ter iii[e]
//
capelle bosch ter iiii[e] ende joannes/
bernaers ter v[e] seijden aende acceptanten/
genoch bekent ende bewesen soo sij/
verclaerde ende dat om ende voor de/
somme van twee hondert permissen/
wisselgelt den permissen pattacon tot/
twee gul(den)s acht stuijvers e(nde) alle/
andere specien naeradvenant waerop d h(ee)[r]/
transportant bekent in contante penn(ingen)/
ontfangen te hebben hondert vijftigh/
guldens permissen wisselgelt waer over/
dese dient voor quittantie e(nde) die restere(nde)/
vijftigh guldens te betaelen binnen den/
tijdt van een jaer metten interest/
van dien vermits de acceptanten s(in)[te]/
andriesmisse laestlevende toecomende/
sullen comen in het besit van het voors(chreven)/
gecedeerde blijvende nochtans de huere tot/
date deser dijer te verscheijnen ten/
behoeve van d h(ee)[r] transportant op expresse/
conditien datten transportant het selven/
parceel warandeert voor niet voorder/
belast als met ontrent negen stuijvers/
jaerelijcxschen chijns aenden heere van/
horst ingevalle den selven last effecti/
velijck bevonden wort ende bij gebreke/
van dijen oft wel datten selven last/
soude excederen de voors(chreven) negen stuijvers/
soo sullen sij respective malcanderen/
over de mindernisse ofte excressentie
//
moeten vergoeden pro rate soo wel als/
over de pontpenninghen soo dit parceel/
wort bevonden vrij e(nde) onbelast te wesen/
gelijck hij heer transportant oock aende/
selve gehuijsschen van inden jaere 1712/
opden thienden januarii verclaert gecedeert/
e(nde) getransporteert te hebben sesse vierendeelen/
lants gelegen op het doreken onder/
lubbeeck regenoten het clooster van s(in)[te]/
mertens alhier ter i[e] anthoen raeijemaeckers/
ter tweedre den groenen wegh ter/
andere seijde opden last van dreij brooden/
e(nde) elff schellingen paijements jaerelijcxen/
chijns aenden heere van horst voors(chreven) Voorts/
voor de somme van sessendertigh gul(den)s/
insgelijcx wisselgelt als boven waer/
over den voors(chreven) d h(ee)[r] vander piet insgelijcx/
bekent vernoeght ende voldaen te sijn/
dienende voor absolute quitt(anti)[e] gelovende/
sij acceptanten de voors(chreven) lasten alsoo/
aen te nemen datten h(e)re transportant/
over de selve nimmermeer sal worden/
gemolesteert mits dit leste parceel/
over de verloopen is geeffent ende/
voldaen tot het lesten jaer te weten het/
jaer 1712 e(nde) het eerste sal worden/
geeffent tot desen jaere 1725 inclues/
ende alsoo blijven loopen tot laste/
vande acceptanten welcken volgens/
e(nde) onder reserve vande voorseijde vijftigh
//
guldens permissen wisselgelt als boven/
verclaert hij transportant totte selve/
parceelen lants geen voorder recht ofte/
actie te reserveren maer de selve/
te cederen ende te transporteren als/
boven met consent inde ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse te geschieden voor alle/
heeren hoven e(nde) wetten daer het de/
acceptanten gelieven sal sonder dat/
hij h(ee)[r] transportant daer toe voorders/
ofte anderssints sal moeten gekent worden/
sal de huere stadt grijpen soo daer/
eenige vald(aegh)e? is over de dreij daghmaelen/
voors(chreven) gelovende respective t gene/
voors(chreven) is te houden goet vast ende van/
waerde t selve t achtervolgen ende te/
volbrengen onder obligatie van henne/
respective persoonen e(nde) goederen meubelen/
e(nde) immeubelen present e(nde) toecomende/
met submissie e(nde) renuntiatie in forma/
constituerende onwederoepelijck allen/
thoonders deser ofte dobbel copije/
autentiecq ende elck int besonder/
om te compareren voor sijne maj(estij)[ts]/
souverijnen raede van brabant voor/
d heeren meijer e(nde) schepenen van loven/
e(nde) alle elders daer des van noode/
wesen sal e(nde) aldaer bij vernieuwinghe/
e(nde) sententieringhe deser te consenteren
//
inde gewillige condemnatie ende/
parate executie sonder daegement/
onaengesien die surranneringe Aldus/
gedaen e(nde) gepasseert ten tijde voors(chreven)/
ter presentie van andries van brussel/
e(nde) joannes van autgaerden als ge/
tuijghen d originele minute deser/
becleedt metten behoorelijcken segel is/
bijde comparanten beneffens mij notario/
onderteeckent Onderstont quod attestor/
signatum c vandersmissen not(ari)s 1725/
Aldus vernieuwt ende herkent door/
den voors(chreven) geconstitueerden [de voors(chreven) acte notariael] in alle/
e(nde) igewelcke haere poincten ende/
clausulen denwelcken dijenvolgens/
ter manisse des voors(chreven) heeren meijers/
e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren/
schepenen heeft opgedraeghen die/
met behoorelijcke verthijdenisse de/
dreij daghmaelen ende sesse vieren/
deelen lants inden voors(chreven) contracte/
breeder vermelt e(nde) in hunne/
regenoten gespecificeert e(nde) daer uijt/
bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck ont/
goijt e(nde) onterft sijnde soo sijn/
daer inne behoorelijck gegoijt ende/
geerft judocus van renghen ende
//
cath(arin)[a] vande borne present alhier/
den off(iciae)[l] essinck e(nde) ten behoeve van(den)/
voors(chreven) vanden renghen cum sua e(nde)/
huns actie hebbe(nde) acceptere(nde) et/
satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio coram jon(ke)[r] albert francois/
van winghe ende s(eigneu)[r] joannes van/
arenbergh schepenen ha(n)c 25[a] augusti/
1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator