SAL7613, Act: R°464.2-R°466.1 (170 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°464.2-R°466.1  
Act
Date: 1731-06-04

Transcription

2019-12-21 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des heeren/
lieutenants meijers e(nde) schepenen van/
loven naergenoempt gestaen den off(iciae)[l]/
van ranst omde naervolgende acte/
notariael alhier te vernieuwen e(nde)/
herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat/
gedaen inder maniere naervolge(nde)/
Op heden desen 26[e] julii 1723 compa-/
rerende voor mij openbaer notaris/
geadmitteert bij sijne maj(estij)[ts]/
souverijnen raede van brabant/
tot loven residerende ende inde/
presentie van die getuijghen naer-/
genoempt s(eigneu)[r] guilliam luijcx e(nde)/
anna scheijs gehuijsschen e(nde) innege-/
setenen van pellembergh welcke
//
comparanten bekennen reelijck ont-/
fangen te [hebben] uuijt handen van margarita/
geijsel weduwe wijlen jan salens/
de somme van drij hondert guldens/
loopende gelt den schellinck tot/
seven stuijvers den ducaton tot drij/
guldens en thien stuijvers e(nde) alle/
andere specien naeradvenant, waer/
die voors(chreve) gehuijsschen geloven/
te gellen ende te betaelen eene/
erffelijcke rente van twelff guldens/
s'jaers insgelijcx in munte als voors(chreve)/
is los ende vrij van alle lasten soo van/
thien xx[e] vijftighste meerdere ofte/
mindere penninghen niettegenstae(nde) eenighe/
placcaerten ter contrarie aende welcke/
sij mits desen sijn derogere(nde) welcke/
rente haeren cours is aenneme(nde) op/
dato heden 26 voors(chreve) waer van het/
eerste jaer vallen e(nde) verscheijnen sal/
den 26[e] julii 1724 e(nde) soo voorts/
van jaere tot jaere tot die/
respective quijtinghe toe die welcke/
sal moghen geschieden als het die/
voors(chreven) rentgelders gelieven sullen/
t'eender reijse e(nde) met volle rente ende/
in munte [als] voors(chreve) is, gelove(nde) die
//
voors(chreve) rente alle jaeren loffelijck/
e(nde) deughdelijck te betaelen in dese/
stadts wissele van loven alles onder/
obligatie submissie ende renuntiatie/
van hunnen respectiven persoonen ende/
goederen meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecomende ende omde voors(chreve)/
margarita van gijsel ofte den gene/
haers actie hebbende nogh naerder te/
versekeren over haere capitaele somme/
ende verloopen der selver soo hebben/
die voors(chreve) gehuijsschen daer voorens opge-/
draghen ende voor speciael hijpotecque/
gestelt een bunder bosch onbegrepen/
der maete gelegen tot pellembergh/
regenoten de paeters augustijnen van/
loven ter i[e] haenekens bosch ter ii[e]/
den baron van corbeeck overloij ter/
iii[e] e(nde) jouff(rouw)[e] jopius ter iiii[e] sijden hun/
competerende bij scheijdinghe e(nde) deijlinghe/
tusschen suster e(nde) gebroeders./
Item alnoch een boinder bosch onbegrepen/
der maete soo ende gelijck den selven/
geleghen is onder pellembergh reg(eno)ten/
de cortenberghe straete ter i[e] jan/
roelants ter ii[e] de groote collegie/
van loven ter derdere ende meester/
van mallecot ter iiii[e] sijden vercreghen
//
als voor consenterende hier over in/
het slaen van beleijde ende mainmise/
decret ende herdecret der heeren schepenen/
van loven daerop te volgen sonder/
voorgaende dagement, constituerende/
voorts onwederoepelijck een ieder/
thoonder deser [vacat] ofte copije autentique/
der selver om te compareren soo voor/
den souverijnen raede van brabant/
heeren meijer ende schepenen van/
loven als alomme elders daer het/
van noode soude mogen wesen om/
den inhoudt deser te vernieuwen e(nde)/
te herkennen consenterende inde/
condemnatie voluntair als oock inde/
realisatie bij opdraght sonder dagement/
gelovende verbindende e(nde) renontiere(nde)/
als naer rechte Aldus gedaen ende/
gepasseert binnen loven ten daeghe maende/
ende jaere voors(chreve) ter presentie van/
s(eigneu)[r] jan ackermans lambert afti ende/
franciscus josephus de manville ge-/
tuijghen ten desen geroepen e(nde) gebeden/
de minute deser geschreven op segel van/
sesse stuijvers is onderteeckent gilliam/
luijcx anna scheijs e(nde) van mij onderges(chreve)/
notario Onderstont quod attestor e(nde)/
was onderteeckent b(aptista) franssens not(ari)s/
Aldus vernieuwt ende herkent door
//
den voornoempden geconstitueerden/
die voors(chreve) acte notariael in alle e(nde)/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
denwelcken dijenvolgens ter manisse/
des voors(chreve) meijers e(nde) wijsdomme der/
naerbes(chreve) heeren schepenen heeft opge-/
draeghen met behoorelijcke verthijdenisse/
de bosschen inden voors(chreve) contracte/
v(er)melt tot asseurantie der rente/
van twelff guldens sjaers inden/
voors(chreve) contracte insgelijcx v(er)melt/
exposit(us) impositus est den procureur/
franssens inden naem e(nde) ten behoeve/
van margareta ... gijsel wed(uw)[e]/
wijlen jan salens ofte haere erfgenaemen/
acceptere(nde) quo facto eodem bona et/
eodem iure reddidit opden last der/
voors(chreve) rente et satis et waras prout/
latius in dicto procuratorio coram/
eisdem eodem/
j. van besten/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1762-03-19

Transcription

2019-12-21 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij acte gepasseert/
voor den/
notaris e l/
van(de) plas/
in date 30/
meert 1762/
alhier bij copije/
aut(hentique) gesien/
dat de tegen-/
staende rente(n)/
is gequeten/
e(nde) interesten/
tot date dier/
voldaen quare/
vacat hac/
19 martii/
1762 ita est/
f g thibaut off(icia)[lis]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator