SAL7613, Act: R°55.2-R°56.1 (23 of 170)
Search Act
previous | next
Act R°55.2-R°56.1  
Act
Date: 1730-09-13

Transcription

2019-02-21 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
luetenant meijers in absentie des/
heeren meijers e(nde) schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den off(iciae)[l]
//
van ranst denwelcken uijt crachte/
e(nde) naer vermogen van sekere publiecque/
conditien van vercoop gehouden door/
den notaris c(arolus) vandersmissen binnen/
loven inde herberge den vogelsanck/
opden vierden meij 1722 wegens/
d erfgenaemen froonincx ende uijt/
crachte vande onwederoepelijke procu/
ratie bij de voors(chreven) transportanten gegeven/
e(nde) alhier bij copije gesien e(nde) gebleken/
heeft mits d ordonnantie van rechten/
opgedraeghen met behoorelijcke verthij/
denisse in handen des voors(chreven) heeren/
luetenant meijers dreij vierendeelen/
lants gelegen [vacat]/
[vacat]/
[vacat]/
soo ende gelijck de selve bij uijtganck/
der brandende keirse opden 4[e] meij/
1722 gebleven sijn aen jan bos/
mans voor de somme van eenen/
vijftigh guldens vijff stuijvers boven/
het ongelt et(ceter)[a] e(nde) dusvolgens ter/
manisse des voors(chreven) luetenant meijers/
e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren/
schepenen de voors(chreven) transportanten/
uijt de voors(chreven) dreij vierendeelen lants/
behoorelijck ontgoijt e(nde) onterft sijnde
//
soo sijn inde selve behoorelijck gegoijt/
e(nde) geerft elisabeth stevens wed(uw)[e]/
wijlen jan bosmans voor de tochte/
e(nde) gertrudis bartholomeus e(nde) anna/
bosmans voor de proprieteijt et/
satis et satis et waras prout latius/
in dicto procuratorio inde voors(chreven) conditien/
die alhier worden gehouden voor/
geinsereert e(nde) gerepeteert coram/
eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator