SAL7613, Act: R°88.1-R°90.1 (36 of 170)
Search Act
previous | next
Act R°88.1-R°90.1  
Act
Date: 1730-10-20

Transcription

2019-03-06 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers mits d absentie/
des heere meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen/
gestaen den officiael festraets/
omde naervolgende acte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen/
ende te herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert/
sijnde volgens die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat/
gedaen als volght Op heden/
desen vijffentwintighsten septem/
bris seventhien hondert dertigh/
compareerde voor mij notaris/
bij sijne ma(jestij)ts souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present die/
getuijgen naergenoempt d heer/
e(nde) m(eeste)r petrus ignatius tarasin licen/
tiaet in bijde de rechten heere/
vande berghstraet et(ceter)a denwelcken/
verclaerden wel ende deughdelijck/
vercoght gecedeert ende getranspor/
teert te hebben soo ende gelijcke
//
hij is doende bij desen aen ende/
ten behouve van arnoldus smets/
schepenen tot rotselaer alhier present/
ende in coop aenveerdende sekere/
drij vierendeelen hoijwasch onbe/
grepen der maete gelegen aen/
het hamelenbroeck tot rotselaer/
voors(chreven) regenoten jo(nke)[r] van grave/
s heeren straete d erffgenaemen/
peeter castermans ende de leijbeke/
ter andere sijden den heere ver/
coopere competerende volgens/
conditien gepasseert voor den/
not(ari)s j vanden berghe n(umer)[o] 13 in/
date 15 april xvii[c] sesthien alhier/
in originali gesien ende gebleken/
sijnde dit transport oft coop ge/
schiet om ende mits de somme/
van vijftigh guldens courant/
gelt welcke somme den heere/
vercooper van alsnu bekent ont/
fangen te hebben dienende desen/
voor absolute quittantie sonder/
van voordere te moeten doceren
//
ter welckers consideratie soo gheloofde/
den voors(chreven) transportant tot de/
voors(chreven) drij vierendelen hoijwasch/
geen voorder recht nochte actie/
meer te hebben nocht te reserveren/
maer den acceptant te hebben/
gestelt in sijne plaetse stede ende/
gerechtighijt waranderende de/
voors(chreven) drij vierendeelen hoijwasch/
voor vrij suijver ende onbelast/
behalvens s heeren cheijns niet/
excederende de vijff stuijvers/
ingevalle den selven daer op/
bevonden wort daervoorens/
altijt guarrant gelovende consti/
tuerende partijen comparanten/
hinc inde ieder thoonder deser/
ofte desselffs copije authenticq om/
te compareren voor den souve/
reijnen raede van brabant heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven/
ende alomme om dese aldaer te/
doen ende laeten vernieuwen/
ende herkennen ende aldaer te/
consenteren inde ontgoedenisse/
ende goedenisse mede inde condemnatie
//
voluntair alles sonder voorgaende/
dagement gelovende verbindende/
ende renuntierende in forma/
Aldus gedaen ten daghe voors(chreven)/
ter presentie van nicolaus billens/
ende carolus mirox getuijgen/
hier toe aensocht sijnde de minute/
originele deser becleet met behoo/
relijcken zegel door de comparanten/
respective beneffens mij notario/
onderteeckent Onderstondt quod/
attestor signatum e haelgoet not(ari)s/
Aldus vernieuwt ende herkent/
de voors(chreven) acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle ende igewelcke haere poincten/
clausulen ende articulen den welcken/
dijen volgens ter maenisse des lieu/
tenants meijers mits d absentie/
des heere meijers als voor ende/
wijsdomme der naerbeschreven/
heeren schepenen heeft opgedragen/
met behoorelijcke verteijgenisse/
de drij vierendeelen hoijwasch inde
//
voors(chreven) acte notariael breeder/
geinsereert ende regenoten/
gespecificeert ende daeruijt/
bij ordonnantie van rechte ontgoijt/
e(nde) onterft sijnde soo worden daer/
inne behoorelijck gegoijt gevest/
e(nde) geerft arnoldus smets ende/
maria vanden panhuijse gehuijsschen/
e(nde) innegesetenen van rotselaer/
present alhier den officiael/
van ranst e(nde) t hennen behouve/
accepterende et satis et waras/
pro ut latius in dicto procuratorio/
coram jo(nke)[r] albert francois van/
winghe et s(eigneu)r joannes van arenbergh/
hac xx[e] (octo)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator