SAL7613, Act: V°120.2-V°123.1 (48 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°120.2-V°123.1  
Act
Date: 1730-11-15

Transcription

2019-03-20 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren/
schepenen van loven naer te noemen/
gestaen guill(iam) van ranst off(iciae)[l] van de/
ierste schrijffcamer der stadt loven omde/
naervolge(nde) acte notariael alhier te/
vernieuwen e(nde) te herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde bij die/
procuratie daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen inder maniere naervolge(nde)/
Op heden 10[e] november 1730 voor mij openbaer/
notaris bij sijne maj(estij)[ts] souverijnen raede/
van brabant geadmitteert tot loven/
residere(nde) present die getuijghen naergenoempt/
comparere(nde) hendrick stevens innegesetenen/
van ottenborgh denwelcken heeft v(er)claert
//
ontfangen te hebben uijt handen van jo(ffrouw)[e]/
petronella van bollaert als momboiresse/
van maria theresia bollaert achterge/
laeten kint dochter van wijlen m(eeste)[r]/
joannes bapt(ist)[a] christianus bollaert/
in sijn leven procureur der vermaerde/
universiteijt deser stadt loven de/
somme van vier hondert gul(den)s courant/
gelt den schellinck tegens seven/
stuijvers den pattacon tot twee gul(den)s/
e(nde) sesthien stuijvers e(nde) soo van alle/
andere specien naeradvenant dienende/
dese desaengae(nde) voor volle e(nde) absolute/
quittantie ter saecke van welcke/
somme den voors(chreven) comparant geloeft/
te gelden e(nde) te betaelen eene jaerelijcxe/
rente van sesthien guldens ende alsoo/
tegens den penninck xx[v] aen e(nde) ten/
behoeve vande voors(chreven) jo(ffrouw)[e] petronella bollaert/
alhier present e(nde) acceptere(nde) soo voor/
haer als ten behoeve vande voors(chreven) maria/
theresia bollaert los e(nde) vreij van alle/
lasten t sij x[e] xx[e] mindere ofte meerdere/
penninghen alreede innegestelt ende/
naermaels innetestellen aendewelcke/
den voors(chreven) comparant is derogerende/
mits desen verobligerende den voors(chreven)/
eersten comparant onder gelofte van
//
het naervolge(nde) te doen lauderen ende/
approberen door sijne tegenwoordige huijs/
vrouwe elisabeth le cerff sijnen persoon/
e(nde) goederen meubelen e(nde) immeubelen present/
e(nde) toecome(nde) e(nde) naementlijck de hellicht/
van een huijs gestaen binnen ottenborgh/
voors(chreven) met de stallingen appendentien/
e(nde) dependentien van dien alsnu twee/
huijsen van malcanderen gesepareert sijnde/
met den hoff daer aen gestaen gemeij/
nelijck genoempt s(in)[t] jooris daer inne/
begrepen het block daer aen achterligge(nde)/
soo e(nde) gelijck allen hetgene voors(chreven) is/
gedeijlt e(nde) gesepareert is tegens hendrick/
decoster regenoten de sijde naest de/
kercke aldaer ter eenre met de/
hellicht vanden kelder e(nde) inganck vanden/
selven tot aenden scheijmuer ofte separatie/
van den selven kelder met eenen muer/
gemaeckt andries van geijs ter tweedre/
de baene comende van den dries naer/
waever ter iii[e] guilliam van pee/
ter vierdere sijden wese(nde) vrije e(nde) onbelast/
gelove(nde) daer voor guarrand/
Item een halff boender lants gelegen bij/
de maleijseheijde regenoten de maleijseheijde/
ter i[e] hendrick de hertoch ter ii[e] bries/
brien ter derdere sijden wese(nde) vrije e(nde)
//
onbelast gelove(nde) daer voor eensgelijcx/
guarrandt/
Item een halff bunder salvo iusto/
gelegen aende tomme rege(noten) de tomme/
ter i[e] jan demolder ter tweedre/
peeter brissaerts ter iii[e] jan michiels/
ter vierdere sijden niet belast daer voor/
eensgelijcx guarrand gelove(nde)/
Item alnoch een block lants regenoten/
de baene loopende van loven op waver/
ter i[e] andries van gijsel ter tweedre/
herman vandenput ter derdere sijden/
insgelijcx vrije e(nde) onbelast gelovende/
daer voor guarrandt als voor welcke/
rente los e(nde) vrije als voor sal innegaen/
datum deser e(nde) alsoo te verscheijnen/
voor het ierste jaer van betaelinghe/
op gelijcken dagh van het jaer 1731/
e(nde) alsoo van jaere tot jaere tot die/
effective quijtinghe toe die altoos sal/
mogen geschieden t eender reijse in munte/
als voor met volle rente e(nde) costen daer/
van procedere(nde) consenterende over alle/
de voors(chreven) goederen in affectatie t sij bij/
beleijde mainmise decreet e(nde) herdecreet/
der heeren meijer e(nde) schepenen van loven/
verclaere(nde) den voors(chreven) comparant hem/
de voors(chreven) goederen te competeren bij
//
scheijdinghe e(nde) deijlinghe gemaeckt/
gepasseert voor de weth van ottenborgh/
voors(chreven) den 29 april 1698 onderteeckent/
dehertogh welcke scheijdinghe ende/
deijlinghe tot naerdere asseurantie is/
beruste(nde) in handen der voors(chreven) joeff(rouw)[e]/
acceptante waer van den voors(chreven)/
comparant sal moeten copije lichten/
om et(ceter)[a] verclaere(nde) te meer de voors(chreven)/
goederen hem te competeren in eijgendom/
volgens declaratie vande weth ende/
secretaris van ottenborgh voors(chreven) de/
date 9 november 1730 onderteeckent/
a j vanden esse greffier aldaer alhier/
gesien met gelofte vande selve goederen/
altoos te sullen doen volgen tot/
asseurantie vande voors(chreven) rente e(nde) interest/
dijer los e(nde) vrije van als voor onder/
obligatie als naer recht constituere(nde)/
ten effecte van dijen onwederoepelijck/
een ieder thoonder deser ofte dobbel dijer/
om te compareren voor den souverijnen/
raede van brabant heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven als alomme elders om den/
inhout deser aldaer te laeten vernieuwen/
e(nde) te consenteren inde gewillige condem/
natie mitsgaders in affectatie als voor/
sonder voorgae(nde) daegement niettegenstae(nde)
//
eenige surranneringhe Aldus gedaen/
ten tijde voors(chreven) ter presentie van den/
eerw(eerdigen) heere petrus franciscus estrix priester/
et(ceter)[a] e(nde) van franciscus josephus gilbert/
getuijghen hier toe versocht onderteeckent/
met het marck van hendrick stevens bij/
forme van een cruijs p(etronella) bollaert p(etrus) f(ranciscus)/
estrix f(ranciscus) j(osephus) gilbert Onderstont mij p(rese)[nt]/
signatum j(an) c(arel) fizenne not(ari)s leeger stont/
depost 14[e] november 1730 is gecompa/
reert den voors(chreven) hendrick stevens denwelcken/
heeft verclaert ontfangen te hebben de somme/
van vijftigh guldens courant uuijt handen/
vande voors(chreven) joeff(rouw)[e] petronella bollaert/
dienende dese voor volle quittantie/
welcke somme gecombineert sijnde/
met de voors(chreven) somme van vier hondert/
guldens hier boven vermelt maeckt te/
saemen de somme van vier hondert/
vijftigh guldens h e(nde) in plaetse van te betaelen/
een rente van sesthien guldens gelijck/
hier vorens soo geloeft den ondergeschreven/
te betaelen eene jaerelijcxsche rente/
van achthien guldens obligere(nde) tot/
asseurantie vande selve alle de panden/
hier boven vermelt e(nde) gelove(nde) als in/
het selve contract Aldus gedaen ter/
presentie vanden procureur e(nde) notaris/
fizenne e(nde) van franciscus josephus
//
gilbert e(nde) was onderteeckent met/
het marck van hendrick stevens bij forme/
van een cruijs Onderstont no(ta)b(il)is p(ersoni)bus e(nde)/
was onderteeckent j(an) c(arel) fizenne testis/
f(ranciscus) j(osephus) gilbert testis 1730 die minute/
deser becleedt met behoorelijcken segel/
Onderstont concordantiam attestor signatum/
j(an) c(arel) fizenne not(ari)s/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die voors(chreven)/
acte notariael in alle ende igewelcke/
haere poincten e(nde) clausulen coram jon(ke)[r]/
gilbert joseph van grave heere van bajenrieu/
laijens et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r] joannes van arenbergh/
schepenen hac 15[a] novembris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-03-20 by pieter-jan lahaye
Is gebleven bij acte gepasseert voor den not(ari)s h van zan(den) in date 24 april 1770/
dat dese nevenstaende rente is gequeten met d interesse quare liccessat/
desen 25 april 1770/
quod attestor/
s(ignatum) a quirini off(icia)el/
1770
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator