SAL7613, Act: V°126.1-V°127.1 (50 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°126.1-V°127.1  
Act
Date: 1730-11-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-24 by 
In tegenwoordigheijt des heeren luete-/
nant meijers e(nde) schepenen van loven/
naergenoempt gestaen den off(iciae)[l] essinck/
omde naervolgende acten notariael/
alhier te vernieuwen e(nde) te herkennen/
als thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde bij die procuratien daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen inder/
maniere naervolgende Op heden/
desen 30[e] januarii 1730 compareerde/
voor mij notaris bijden souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot/
loven residere(nde) present die getuijghen/
naer te noemen s(eigneu)[r] hendrick vanden/
bossche innegesetenen der stadt/
antwerpen denwelcken heeft verclaert/
vercocht gecedeert e(nde) getransporteert/
te hebben aen guilliam vanderwaeren/
e(nde) elisabeth baudewijns gehuijsschen e(nde)/
e(nde) innegesetene van kerckum alhier/
present e(nde) in coop acceptere(nde), des/
comparants paert e(nde) deel dat hem is/
competere(nde) in alle erfgoederen die/
op hem comparant bij doode van wijlen/
sijne ouders jacobus vandenbossche/
e(nde) anna van linther innegesetene/
van roosbeeck als sij leefden, sijn
//
gedevolveert, e(nde) tot wat plaetse die/
souden mogen bevonden worden, e(nde) om/
alsoo in sijnen comparanten naer be-/
neffens sijne susters e(nde) broeders te/
deijlen e(nde) te vervolgen aloft hij/
comparant t'selve dede ofte soude doen,/
welck transport is geschiet om ende/
voor de somme van achtennegentigh/
guldens thien stuijvers courant gelt/
den schellinck gerekent a seven st(uijver)s/
e(nde) alle andere specien naeradvenant welcke/
somme den transportant uijt handen/
vande acceptanten wel e(nde) deughdelijck/
bekent ontfangen te hebben dienende/
dese desaengae(nde) voor quittantie ende/
alvolgens soo verclaert hij transportant/
totte achtergelaetene goederen van/
sijne ouders als voors(chreven) geene actie/
ofte pretensie meer te hebben nochte/
te reserveren directelijck ofte indirec-/
telijck dan de acceptanten te surrogeren/
in sijne plaetse e(nde) stede metten selfsten/
rechte e(nde) met consent in ontgoedenisse/
e(nde) goedenisse op conditien nochtans dat/
hij comparant niet en sal moeten/
innestaen voor eenighe deughsaemheijt/
dan dat de acceptanten de selve
//
goederen sullen moeten ondersoecken e(nde)/
achterhaelen t'hennen eijgen coste e(nde)/
perijckele constituere(nde) ten effecte van/
dijen onwederoepelijck een ieder thoonder/
deser ofte dobbel dijer om te compareren/
voor den souverijnen raede van/
brabant heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven die van roosbeeck kerckum/
e(nde) alomme elders daer des gelieven/
sal om den inhoudt deser aldaer te ver-/
nieuwen e(nde) te herkennen mede te/
slaen in condemnatie volontair e(nde) te/
geschieden aldaer ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
als voors(chreven) Aldus gedaen binnen loven/
ten tijde voors(chreven) ter presentie van s(eigneu)[r]/
carolus van ... ermegheen/
e(nde) judocus paret getuijghen die minute/
deser becleedt met behoorelijcken segel/
onderteeckent bijden comparant acceptant/
e(nde) getuijghen beneffens mij notaris Onderstont/
quod attestor signatum g(uilliam) van ranst/
not(ari)s 1730
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator