SAL7613, Act: V°151.1-R°154.1 (59 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°151.1-R°154.1  
Act
Date: 1730-11-27

Transcription

2019-03-29 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
luetenant meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen gestaen/
guilliam van ranst off(iciae)[l] vande ierste/
schrijffcamer der stadt loven ende/
naervolge(nde) acte notariael alhier te/
vernieuwen e(nde) te herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde bij die/
procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen inder maniere/
naervolgende Op heden thiensten novem/
ber 1730 voor mij notaris geadmitteert/
bijden souverijnen raede van brabant/
tot loven residerende present die getuijghen/
naergenoempt comparerende s(eigneu)[r] franciscus/
van hinsdael ingesetenen borger deser/
stadt denwelcken heeft verclaert ver/
cocht ghecedeert e(nde) getransporteert te/
hebben soo hij doet bij desen aen ende ten/
behoeve van heer ende meester martinus/
thielens licentiaet in bijde rechten et(ceter)[a]/
alhier present e(nde) in coop aenveerende/
Eerst een derdeel lants der juste maete/
onbegrepen gelegen onder de jurisdictie/
van corbeeck overloo regenoten martinus/
aerts ter eenre den auden wegh van loven/
naer thienen ter tweedre [vacat]/
[vacat]/
Item alnoch een derden deel lants
//
ingelijcx ghelegen onder de voorschreve/
jurisdictie van corbeeck overloo reghe/
noten martinus aerts ter eenre d erff/
genaemen ofte representanten van jon(ke)[r]/
adonia ter tweedre d erfgenaemen ofte/
representanten n christiaens ter derdere/
[vacat]/
belast aen s(eigneu)[r] le cock ingevalle daerop/
wettelijck wort bevonden geaffecteert/
te sijn met eenen denier boon sonder/
meer/
Item alnoch een derdendeel bempts/
ofte wijde insgelijcx gelegen onder de/
voors(chreven) jurisdictie van corbeeck over/
loo reghenoten d erfgenaemen ofte/
representanten peeter van leeuw ter/
eenre martinus aerts ter tweedre den/
wegh gaende naer den molen ter derdere/
belast aen s(eigneu)[r] le cock ingevalle daer/
op wettelijck wort bevonden uijttegaen/
met eenen denier boon ende een derden/
deel van eenen ingelker sonder meer/
Item een boinder lants wesende leen/
goet releverende vanden leenboeck com/
petere(nde) sijne excellentie den heere/
hertogh van aerschot geleghen onder/
de banderije van bierbeeck op den/
wijnenbergh regenoten die representanten
//
van jon(ke)[r] lefis ter eenre die erfge/
naemen ofte representanten van wijlen/
den advocaet christiaens ter tweedre/
n van kerckhoven ter derdere den/
heijligh(en) geest aldaer ter vierdere sijden/
Alle de voors(chreven) goederen toegecomen/
e(nde) gecompeteert hebbende aen wijlen/
s(eigneu)[r] waltherius van hinsdael vaeder des/
comparants volgens scheijdinghe e(nde) deij/
linghe gepasseert voor den ondergeschreven/
notaris ende sekere getuijghen Opden/
negensten augusti seventhien hondertne/
gen en twintigh tusschen den transportant/
e(nde) sijnen broeder s(eigneu)[r] walterius van/
hinsdael behaudelijck dat het boinder/
leengoet voors(chreven) hem is competere(nde)/
aenden comparant als autsten sone/
volgens leen costuijmen uijt den/
hoofde van sijnen voors(chreven) vaeder denw(elcken)/
het selve hadde vercreghen teghens jo(nke)[r]/
bernaert francois defisco oudt borghe/
meester der voors(chreven) stadt uijt crachte/
van decreet e(nde) vonnisse der schepenen/
van bierbeeck in dathe vijffentwintigh/
sten januarii sesthien hondert acht en/
negentigh volgens conditien van/
evictie gehouden door den aldaer/
geauthoriseerden greffier n van/
schutteput opden xx[e] meert
//
vanden voors(chreven) jaere e(nde) opgevolghde/
ontgoedenisse ende goedenisse ten/
behoeve van den voors(chreven) s(eigneu)[r] waltherius/
van hinsdael opden vierden aprilis/
vanden voors(chreven) jaere 1698 alle welcke/
voors(chreven) bescheeden aenden voors(chreven) acceptant/
sijn overgelevert geschiedende desen/
coop omme ende voor de somme/
van ses hondert guldens courant gelt/
den schellinck gerekent tot seven/
stuijvers e(nde) soo voorts van d andere/
specien naeradvenant dewelcke den/
transportant kent ontfangen te hebben/
vanden acceptant dienende dese dijen/
gaende voor absolute quittantie sonder/
van voordere te moeten doceren/
mits welcke verclaert den transportant/
tot de voors(chreven) goederen gheene de/
minste recht ofte actie meer te/
hebben nochte te reserveren nu nochte/
naermaels dan de selve geheelijck te/
hebben ghecedeert ende getransporteert/
ten behoeve als voor surrogerende den/
selven acceptant in sijne plaetse ende/
stede daer ende alsoo met gelofte/
vande voors(chreven) goederen aenden acceptant/
te sullen doen volghen voor vrij ende/
onbelast in vueghen e(nde) manieren als
//
hier boven onder obligatie van sijnen/
persoon e(nde) goederen meubelen e(nde) immeu/
belen present e(nde) toecomende constituere(nde)/
alvolghens onwederoepelijck een ieder/
thoonder deser ofte dobbel authentique/
der selve om te compareren voor den/
souverijnen raede van brabant heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven e(nde) alomme/
elders om den inhoudt deser aldaer/
te laeten vernieuwen e(nde) te consenteren/
inde condemnatie volontair mitsgaders/
inde ontgoedenisse e(nde) goedenisse ten/
behoeve als voor alles sonder voor/
gaende daeghement Aldus ghedaen/
e(nde) ghepasseert binnen loven ten daeghe/
maende ende jaere als hier boven/
ter presentie van d h(ee)[r] joannes utens/
e(nde) van claudius collette ghetuijghen/
hier toe aensocht ende gebeden in/
welckers presentie is voorders gecondi/
tioneert dat den acceptant ofte/
coopere sal proffiteren de verschene/
huere vande voors(chreven) goederen sonder/
cortinghe aenden coopprijs sijnde/
d originele minute deser becleedt/
met den behoorelijcken segel onder/
teeckent fr(anciscus) van hinsdael m thielens/
j v l joannes utens theol(ogus) testis
//
c(laudius) collette testis 1730 et a me/
notario Onderstont quod attestor/
signatum ant(honius) fisco not(ariu)s pub(licu)s 1730/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door/
den voornoempden geconstitueerden/
die voors(chreven) acte notariael in alle/
ende igewelcke haere poincten ende/
clausulen denwelcken dijenvolgens/
ter manisse des voors(chreven) heeren meijers/
e(nde) wijsdomme der naerbeschreven/
heeren schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse de/
goederen inden voors(chreven) contracte/
breeder v(er)melt behoudens die leen/
roerighe e(nde) daer uijt bij ordonnantie/
van rechten behoorelijck ontgoijt ende/
onterft sijnde soo is in alle de/
selve behoorelijck gegoijt e(nde) geerft s(eigneu)[r]/
e(nde) m(eeste)[r] martinus thielens licentiaet in/
bijde de rechten e(nde) sijne tegenwoordige/
huijs vr(ouw)e present alhier den procureur/
fisco e(nde) t hennen behoeve accepterende/
et satis et waras prout latius in/
dicto procuratorio coram eisdem/
eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator