SAL7613, Act: V°166.2-R°169.1 (67 of 175)
Search Act
previous | next
Act V°166.2-R°169.1  
Act
Date: 1730-12-16

Transcription

2019-04-01 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren luete/
nant meijers in absentie des heeren meijers/
ende schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den off(iciae)[l] essinck omde naervolge(nde)/
acte notariael alhier te vernieuwen e(nde)/
te herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie daer/
inne geinsereert heeft dat gedaen inder/
maniere naervolge(nde) Op heden den 16[e]/
(decem)ber 1730 compareren voor mij onderges(chreven)/
notaris bijden souverijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijghen ondergenoempt s(eigneu)[r]/
leonardus van langendonck e(nde) jo(ffrouw)[e] catharina/
corthout gehuijsschen innegesetene borger/
deser stadt dewelcke hebben bekent ont/
fangen e(nde) gelicht te hebben van jouff(rouw)[e]/
cecilia mariott beggijncken alhier de somme
//
van twee hondert guldens wisselgelt e(nde)/
van jo(ffrouw)[e] joanna maria theresia ma/
riot eensgelijcx begijncken opden grooten/
begijnhove alhier de somme van vier/
hondert guldens wisselgelt e(nde) alsoo te/
saemen van beijde ses hondert guldens/
wisselgelt den schellinck tot ses stuijvers/
e(nde) andere specien naeradvenant dienende/
dese daer over voor volle e(nde) absolute/
quittantie sonder van voordere te moeten/
doceren voor welckers somme sij com/
paranten e(nde) elck van hunne int besonder/
geloven te gelden ende te betaelen ten/
behoeve vande voors(chreven) jo(ffrouw)[e] cecilia mariot/
eene rente van thien guldens sjaers e(nde)/
ten behoeve vande voors(chreven) jouffrou joanna/
maria theresia mariot eene rente van/
twintigh guldens sjaers bij de courant/
gelt e(nde) alsoo ten penn(inck) xx cours e(nde) in/
ganck neme(nde) op heden datum deser waer/
van alsoo het ierste jaer van betaelinghe/
vallen e(nde) verscheijnen sal den 16 (decem)ber/
vanden toecome(nde) jaere 1731 soo nochtans/
dat mits betaele(nde) opden valdagh precies/
ofte emmers binnen dreij maenden daer/
naer die voors(chreven) comparanten e(nde) rentgelders/
sullen gestaen mits betaelende aen(den) eerste/
renthefferse acht guldens e(nde) aende tweede/
sesthien guldens sjaers e(nde) alsoo ten/
advenante den penninck xxv te be/
taelen in gelde t elcken termijn
//
cours hebbe(nde) los e(nde) vrij van alle lasten/
e(nde) impositien t sij x[e] xx[e] mindere ofte/
ofte meerdere penninghen e(nde) generalijck/
van alle andere lasten nietteghenstae(nde)/
eenige placcaerten ter contrarie aende/
welcke de comparanten sijn derogerende/
midts desen gelove(nde) die comparanten/
die geseijde renten jaerelijcx loffelijck/
e(nde) wel te betaelen tot de effective quij/
tinghe toe die sal moeten geschieden met/
t volle respectieff capitael te weten met/
twee ofte vier hondert guldens e(nde) met/
volle rente obligere(nde) die comparanten/
ieder een int besonder tot assurantie soo/
vande voors(chreven) respective capitaelen als/
jaerelijckschen interest dier hunne respec/
tive persoonen e(nde) goederen meubelen e(nde)/
immeubelen present e(nde) toecome(nde) ende/
gebruijcke(nde) de macht e(nde) authoriteijt satie/
aendie comparanten verleent e(nde) gegeven/
bij die heeren oppermomboiren deser stadt/
loven in date elff december 1730 bij/
dewelcke toegestaen is dat dese renten/
samen ses hondert guldens moghen geaffec/
teert e(nde) beseth worden op de gedevolveerde/
goederen vande tweede comparante/
soo ist dat sij comparanten ingevolge/
vande voors(chreven) authorisatie e(nde) tot voordere/
assurantie der voors(chreven) capitaelen ende/
interesten dier naementlijck e(nde) specialijck
//
sijn verobligere(nde) e(nde) verbinde(nde) seker/
huijs met appendentie van dien gelegen/
op de oude mert alhier genoempt het/
blouw hinneken met het achterhuijs/
daer aen gelegen uijtcome(nde) inde parijs/
straete regenoten van beijde den huijsen/
genoemt de werelt ter eendere de/
oude merckt ter tweedre d erfgenaemen/
dirick claes ter derdere arnoldus devos/
ter vierdere e(nde) de parijsstraete ter vijfdere/
seijde warandere(nde) de selve panden voor vrij/
e(nde) onbelast behoudelijck eenen chijns van [vacat]/
[vacat] gelovende altijdt ge/
noch te doen ingevalle daer iet aen/
gebraecke consentere(nde) die comparanten/
inde affectatie der voors(chreven) renten in/
forma t sij bij beleijde voor heeren meijer/
e(nde) schepenen der stadt loven decret/
e(nde) herdecreet e(nde) alhier mede comparere(nde)/
jo(ffrouw)[e] gertrudis oliviers wed(uw)[e] peeter/
corthout moeder vande twee comparante/
welcke als tochtersse van den de/
voorgenoemden huijse e(nde) achter huijs/
heeft v(er)claert de voors(chreven) lichtinghe te/
approberen e(nde) te consenteren inde/
affectatie naer advenant dier ten/
welcken eijnde sij is afstandt doende/
van haere tochte constituere(nde) sij
//
comparanten een ieder thoonder deser/
om te compareren voor sijne maj(estij)ts/
souverijnen rade van brabant heeren/
meijer e(nde) schepenen der stadt loven e(nde)/
alomme elders daer des behooren sal/
omden inhoude deser aldaer te laeten/
vernieuwen e(nde) consenteren inde condemnatie/
voluntair parate e(nde) reele executie tot/
achtervolgen deser alles sonder voorgae(nde)/
dagement de surranneringhe niette/
genstae(nde) Aldus gedaen e(nde) gepasseert/
ten tijde voors(chreven) ter presentie van heer/
e(nde) meester andreas josephus peeters/
advocaet e(nde) sijndicus der universiteijt/
van loven e(nde) vincentius van alen ge/
tuijghen hier toe aensocht die minute/
originele deser becleedt met behoorelijcken/
segel onderteeckent leonardus van lan/
gendonck catharina corthout gurtdis/
olieviers cecilia mariott j(oanna) m(aria)/
mariott e(nde) van mij notaris Onderstont/
quod attestor signatum j(oannes) m(ichael) janssens/
not(ari)s 1730 Aldus vernieuwt e(nde) herkent/
door den voornoempden geconstitueerden/
die voors(chreven) acte notariael in alle e(nde)/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
coram jon(ke)[r] willelmus van bemmel/
e(nde) s(eigneu)[r] cornelis deberses schepenen ha(n)c 18/
(decem)bris 1730/
Welcken volgens heeft den heere
//
luetenant meijer nomine officii geleijdt/
den off(iciae)[l] van ranst inden naem e(nde) ten/
behoeve van jo(ffrouw)[e] cicilea e(nde) jo(ffrouw)[e] joanna/
maria theresia mariott beggijntjens/
naer voorgae(nde) manisse e(nde) wijsdomme der/
voors(chreven) heeren schepenen totten huijse/
appendentie e(nde) dependentie van dien gestaen/
alhier binnen loven opde oude merckt/
genoempt het blouw hinneken e(nde) achter/
huijs van dien inde voors(chreven) acte breeder/
v(er)melt [si(mi)liter ad mobilia dictorum constituentium] om te comen tot asseurantie/
e(nde) jaerelijcxe bet(aelingh)[e] der rente van thien/
guldens e(nde) degene van twintigh gul(den)s/
sjaers inde voors(chreven) acte breeder/
vermelt coram eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator