SAL7613, Act: V°221.2-V°223.1 (82 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°221.2-V°223.1  
Act
Date: 1731-01-16

Transcription

2019-04-25 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt vanden heere pre/
sident schepene van winghe mits d absentie/
des heere meijers ende schepenen van loven/
naerbeschreven ghestaen den officiael essinck/
om die naervolghende acte notariael alhier/
te vernieuwen ende therkennen als thoonder/
vande selve gheconstitueert sijnde bij die procu/
ratie daerinne geinsereert heeft tselve ghe/
daen als volght Op heden elffsten januarii/
1731 voor mij notaris bijden souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert tot lo/
ven residerende present die getuijghen/
naer genoempt compareerde jouff(rouw)[e] catharina/
tielemans bij competenten ouderdom haer/
sterckmaeckende voor haere suster christina/
dat sij desen sal approberen dewelcke ver/
claert vercocht gecedeert ende getranspor/
teert te hebben soo sij doet mits desen aen/
ende ten behoeve van s(eigneu)r franciscus delport/
brouwer leveraer alhier present ende accep
//
[terende] twee derde paerten in seker schoon e(nde)/
wel geleghen huijs stallinghen appenden/
tien ende dependentien van dijen binnen/
dese voorschr(even) stadt gestaen inde borgh/
ende schipstraete genoempt de gulde/
sonne teghenwoordigh bewoont door/
s(eigneu)r jan francis mera regenoten de straete/
van voor ter eenre d erffghenaemen musse/
niels ter ii de representanten van anthoen/
herthals ter iii[e] ende iiii[e] seijden ende de slagh/
straete van achter ter vijffdere sijden/
Item twee derde paerten in twee huijsen/
aen malcanderen geleghen inde sluijsstraete/
binnen dese voorschr(even) stadt de selve straete/
regenoten ter i[e] s(eigneu)r thenaerts ter ii het/
cleijn beggijnhoff ter iii/
Item ende finalijck tweederde paerten in/
een halff bunder landts tot wijchmael/
onder herent regenoten de straete in twee/
sijden den h(eiligen) geest aldaer ter iii waervan/
het ander derde paert aenden voorschr(even) del/
port is competerende inde drij panden/
bij coop teghens den eerw(eerdigen) heere guiliel/
mus tielemans priester ende licentiaet/
inde rechten volghens conditie van publiec/
que vercoopinghe voor den ondergeschreven/
notaris met kersbrandinghe gehouden den/
tweeden deser maendt opden last voor twee/
derde paerten vande renten inde voorschr(even)/
conditien uuijt gedruckt die den cooper/
sal moeten draegen sonder cortinghe
//
uuijtgenomen de verloopen dewelcke/
van gelijcken voor twee derde paerten door/
de vercooperssen sullen geeffent worden tot/
kersmisse lestleden sullende den cooper/
van alsdan genieten de huere ende dat boven/
de voorsch(reven) uuijtgedruckte capitaele renten/
voor soo veel die noch exteren ofte anders/
sints het capitael aende vercooperssen te vergoe/
den als ingevolghe vande voorschr(even) conditien/
omme ende voor de somme van vier duijsent/
vijff hondert guldens wisselgelt voor dese twee/
derde paerten waer aen sullen corten twee/
derde deelen inden chijns van acht cappuijnen/
sjaers a ses stuijvers het stuck opde voorschr(even)/
gulde sonne uuijtgaende aende tressorije/
van het capittel van s(in)[te] peeters alhier mitsgae/
ders twee derde paerten in drije guldens/
aende fabriecque van het selve cappitel het/
capitael ten penninck xxvii gelijck oock/
alle andere onbekende ende nijet uuijtgeste/
kende renten ingevalle met de verloopen/
als voor ende ingevalle van andere cleijne/
chijnsen nijet excederende de dertich stuijvers/
inde jaerelijcksche betaelinghe t samen sullen/
deselve voor twee derde deelen als boven/
bijden cooper gedraeghen worden uuijtgenomen/
de verloopen met d excressentie vande/
voorschr(even) dertigh stuijvers ingevalle ende de/
resterende coopsomme geloefft den cooper/
te betaelen binnen een halff naestcomende jaer/
als schult met recht verwonnen in wissel
//
gelt als voor mits welcke verclaert/
de comparante soo voor haer als voor/
haere voorschr(even) suster de voorschr(even) twee derde/
paerten inde gemelde drij panden geheelijck/
te hebben getransporteert ten behoeve als/
voor surrogerende den acceptant in henne/
plaetse ende stede onder verbintenisse vant/
selve alsoo te doen volghen daertoe verobli/
gerende haeren persoen ende goederen meu/
belen ende immeubelen present ende toecomende/
constituerende diensvolghens partijen in weder/
seijts onwederroepelijck allen thoonder deser/
deser ofte dobbel authentique om te compare/
ren soo voor den souvereijnen raede van/
brabant heeren wethouderen deser stadt als/
elders des behoorende ende aldaer te consen/
teren inde condemnatie voluntair vanden/
ghebreckelijcken mitsgaeders weghens de/
vercooperssen in ontgoedenisse ende goedenisse/
ten behoeve des voorschr(even) coopers op laste/
der gereserveerde coopsomme alles sonder/
voorgaende daghement Aldus gedaen/
ten tijde voorschr(even) ter presentie van s(eigneu)r/
philippus nijs ende van henricus fran/
ciscus janssens getuijghen hiertoe aensocht/
sijnde d originele minute deser becleedt/
met behoorelijcken segel onderteeckent/
g(uilielmus) tielemans francis delport philippus/
nijs h(enricus) f(ranciscus) janssens et a me notario Onder/
stont quod attestor e(nde) was onderteeckent/
j a durij not(ari)s Aldus vernieuwt e(nde) herkent/
die voorschr(even) acte notariael in alle e(nde) iege/
welcke haere poincten e(nde) clauselen bijden/
voornoempden gheconstitueerden den welcken
//
dijenvolghens ter manisse des voorschr(even) h(e)[re]/
president schepenen loco pretoris ende sche/
penen [naerbeschr(even)] heeft opgedraeghen met behoorelijcke/
vertijdenisse die twee derde paerten inden/
huijse de gulde sonne die twee derde paerten/
indie twee huijsen aen malcanderen geleghen/
inde sluijsstraete ende die twee derde paerten/
in een halff boinder landts tot wijchmael/
ende daeruuijt bij ordonnantie van rechte/
ontgoijt ende onteerfft sijnde soo wordt daer/
inne met alle solemniteijten van rechte daer/
toe gerequireert gegoijt ende geeerfft den offi/
ciael van ranst alhier present ende allen/
tselve acceptere(nde) inden naem e(nde) ten behoeve/
van s(eigneu)r francis delport alvoorens ons was/
ghebleken het schrifftelijck consent gedraeghen/
tot het doen vande goedenisse in date xiii[e] deser/
onderteeckent van d heer g f van molle ontfan/
gher der pontpenninghen deser voors(chreven) stadt/
et satis et waras pro ut latius in dicto procu/
ratorio coram jo(nke)r petrus de herckenrode/
h(e)[re] van roost et s(eigneu)r cornelis de berges hac/
xvi januarii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator