SAL7613, Act: V°226.2-V°229.1 (84 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°226.2-V°229.1  
Act
Date: 1731-01-22

Transcription

2019-04-29 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
president schepenen jon(ke)[r] albert/
francois van winghe in absentie des/
heeren meijers e(nde) schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den/
off(iciae)[l] van ranst omde naervolgende/
acte notariael alhier te vernieuwen/
ende te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde bij die/
procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen inder maniere naer/
volge(nde) Op heden 27 februarii 1726/
voor mij notaris bijden souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present die getuijghen
//
naergenoempt comparerende s(eigneu)[r]/
jacobus vanderlinden e(nde) jo(ffrouw)[e] anna maria/
debois gehuijsschen innegesetene borgers/
alhier dewelcke hebben bekent vercocht/
gecedeert e(nde) getransporteert te hebben/
soo sij doen bij desen aen e(nde) ten behoeve/
van dirick van audenhoven ende anna/
janssens gehuijsschen innegesetene alhier/
present e(nde) in coop accepterende twee/
distincte huijsen met de hoven daer/
aen gelegen groot ontrent saemen een/
halff boinder onbegrepen der maete soo/
e(nde) gelijck de selve sijn gelegen buijten/
deser stadts mechelsche poorte gemeijnelijck/
genoemt groot ende clijn mechelen rege/
noten den steenwegh leijdende naer/
mechelen ter i[e] den ouden mechelschen/
wegh ter ii[e] ende den wegh loopende/
neffens de halve maene ter derdere/
ende s(eigneu)[r] brenart delport ter iiii[e] seijden/
aende acceptanten genoechsaem bekent/
beijde belast met eenen jaerelijcxen/
cheijns van seven oorden min dreij meijten/
aende abdije van s(in)[te] geertruijden alhier/
sonder meer gelovende daer voor guarant/
welcken laste sal staen ten laste/
van d acceptanten ende dat om ende/
voor de somme van vijfthien hondert/
guldens wisselgelt den schellinck
//
a rate van sesse stuijvers e(nde) alsoo/
van alle andere specien naeradvenant/
waer van de acceptanten geloven te/
sullen betaelen aende eerste compa/
ranten twee hondert guldens tusschen/
datum deser e(nde) s(in)[t] jansmisse 1726/
ende twee hondert guldens tusschen/
s(in)[t] jansmisse naestcomende ende s(in)[t]/
jansmisse xvii[c] xxvii oock in wissel/
gelt als voor ende voor de resterende/
elff hondert guldens geloven de acceptan/
ten te gelden ende te betaelen aen/
ende ten behoeve vanden voors(chreven) s(eigneu)[r]/
vander linden ende sijne huijsvrouw alhier/
present ende accepterende eene jaerelijcxe/
rente van vijffenvijftigh gul(den)s sjaers/
den penninck twintigh ende mits/
betaelende opden valdagh precies/
emmers binnen sesse weecken daer/
naer sullen de rentgelders gestaen/
met vierenviertigh guldens den/
penn(inck) xxv los ende vreij van alle/
lasten t sij x[e] xx[e] mindere ofte/
meerdere penninghen alreede gestelt/
ofte naermaels te stellen niettegenstae(nde)/
eenighe sijne maj(estij)[ts] placcaerten ter/
contrarie aende welcke de tweede/
comparanten bij desen sijn derogerende
//
welcke voors(chreven) rente sal innegaen/
te halffmeert 1726 ende alsoo te/
verscheijnen voor d eerste jaer van/
betaelinghe te halffmeert 1727/
ende alsoo van jaere tot jaere tot/
d effective quijtinghe toe dewelcke/
altijdt sal moghen geschieden met/
twee hondert guldens smaels in munte/
als voor met volle rente ende costen/
daer van procederende obligerende tot/
asseurantie soo van het capitael als/
interest van dijen hunne respective/
persoonen ende goederen meubelen ende/
immeubelen present e(nde) toecomende/
waer ofte tot pla wat plaetse de/
selve sullen bevonden worden ende/
naementlijck de voors(chreven) twee huijsen/
hier boven vermelt consenterende daer/
over in d affectatie t sij bij beleijde/
mainmise decreet e(nde) iteratieff decreet/
der heeren meijer ende schepenen deser/
stadt loven mits welcke ende/
mits effectuerende t gene voors(chreven) de/
eerste comparanten verclaeren hun tot/
de voors(chreven) distincte huijsen geen/
recht oft actie meer te hebben/
ofte te reserveren dan de selve
//
geheelijck te hebben ghecedeert e(nde)/
getransporteert ten behoeve als voor/
surrogere(nde) de acceptanten in hunne/
plaetse e(nde) stede eodem iure v(er)claere(nde)/
den voors(chreven) iersten comparant hem/
de voors(chreven) twee huijsen te competeren/
bij goedenisse gepasseert bijde heeren/
meijer e(nde) schepenen alhier den sesthienden/
maii 1719 onderteeckent t van/
besten in prima ende de selve/
hen te sullen doen volgen opde lasten/
hier boven vermelt sonder meer/
onder gelijcke obligatie van hunne/
persoonen e(nde) goederen in forma consti/
tuerende ten effecte van dijen onwede/
roepelijck een ieder thoonder deser/
ofte copije autentiecq der selve om/
te compareren voor den souv(e)[r(ijn)en] raede/
van brabant meijer e(nde) schepenen/
van loven oft elders daer des behooren/
sal om den inhoude deser aldaer/
te laeten vernieuwen herkennen ende/
te consenteren inde gewillighe/
condemnatie mitsgaders ind affectatie/
ontgoedenisse ende goedenisse als/
voor sonder voorgae(nde) daegement/
niettegenstae(nde) eenige suranneringhe/
mits welck het contract gepasseert
//
voor mij onderges(chreven) notaris e(nde) getuijghen/
opden xxxi[e] decembris lestleden comt/
te cefferen/
Aldus gedaen ende gepasseert binnen/
loven ten daege maende ende jaere/
als boven ter presentie van s(eigneu)[r]/
guilielmus heerens ende s(eigneu)[r] joannes/
bap(tis)[ta] tallon als getuijghen hier/
toe geroepen e(nde) gebeden sijnde die/
minute originele deser becleedt met/
behoorelijcken segel bij de comparanten/
e(nde) acceptanten voors(chreven) beneffens mij notario/
e(nde) getuijghen onderteeckent Onderstont/
quod attestor signatum j(an) c(arel) fizenne/
not(ariu)s Aldus vernieuwt ende herkent/
door den voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
denwelcken dijenvolgens ter manisse/
des heeren meijers [president schepenen] e(nde) wijsdomme der/
naerbes(chreven) heeren schepenen heeft opgedraegen/
met behoorelijcke verthijdenisse de twee/
huijsen met de hoven daer aenliggende/
hier voren inden contracte breeder/
vermelt e(nde) daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten/
behoorelijck ontgoijt e(nde) onterft sijnde/
soo wort daer inne gegoijt e(nde) geerft/
den procureur franssens alhier present/
e(nde) accepterende voor ende inden naem
//
van dirick van audenhoven ende/
anna janssens gehuijsschen et satis et/
waras prout latius in dicto procuratorio/
coram s(eigneu)[r] joannes van arenbergh ende/
s(eigneu)[r] cornelis deberses schepenen ha(n)c/
22[a] januarii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-04-29 by pieter-jan lahaye
Depost 26 februarii 1731 is bij naederschap bijgeleght/
bij s(eigneu)[r] joannes baudewijns teghens dirick van oudenhoven/
e(nde) anna janssens inde huijsen groot e(nde) clijn mechelen/
hierboven v(er)melt gegoijt e(nde) geerft den voors(chreven) baudewijns/
coram jon(ke)[r] albert francois van winghe e(nde) s(eigneu)[r] joannes van arenbergh
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator