SAL7613, Act: V°283.2-V°285.1 (105 of 172)
Search Act
previous | next
Act V°283.2-V°285.1  
Act
Date: 1731-03-06

Transcription

2019-08-02 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepe-/
nen van loven naergenoempt gestaen den/
guilliam [off(iciae)l] van ranst off(iciae)l vande ierste/
schrijfcamer der stadt loven omde
naervolge(nde)/
acte notariael alhier te vernieuwen ende/
te herkennen als thoonder van de selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie daer
//
inne geinsereert heeft dat gedaen inder/
maniere naervolge(nde) Op heden den 24[e]/
(novem)bris 1700 dertigh compareerde voor mij/
onderges(chreven) notaris tot aerschot residerende/
e(nde) inde presentie vande getuijghen naer te/
noemen goris de meijer e(nde) anna v(er)haeghen/
gehuijsschen e(nde) innegesetenen van betecum/
diewelcke bekennen opgelicht ende/
ontfanghen te hebben uijt handen van/
s(eigneu)[r] peterus vlemincx de somme van/
drij hondert vijftigh guldens loopende/
gelt te weten den schellinck tot seven/
stuijvers e(nde) d'andere specien naeradvenant/
te reekenen waer van sij comparanten/
aenden voors(chreven) s(eigneu)[r] petrus vlemincx ofte/
desselffs actie hebbe(nde) jaerelijcx geloven/
te gelden e(nde) te betaelen eene rente/
van seventhien guldens thien stuijvers/
a rathe den penninck twintigh valle(nde)/
de selve rente jaerelijckx den 24 (novem)bris/
waer van den 24[e] (novem)bris 1731 den/
iersten valdagh wesen sal los ende/
vrij van alle laesten soo van x xx[e]/
penn(ingen) soo van het hoffs wegen sal worden/
geimponneert, altijdt met costen van/
brieven pontpenn(ingen) mainmise in cas van/
beseth met geloeffte vande selve rente/
altijdt goet te houden ofte ijet in/
toecome(nde) aengebraecke, waer vooren/
verobligere(nde) henne respective persoonen/
e(nde) goederen present ende toecomende
//
onder renunti(atie) prout in forma e(nde) tot/
assurantie e(nde) hijpotecque der selver rente/
sijn operaeghende e(nde) affectere(nde) seker/
huijsch e(nde) hoff te saemen groot een/
daghmael gelegen onder betecum te/
hulst regenoten s'heeren straet suijt/
jan lauwen weest gillis janssens/
oost heer capistole noort./
Item alnoch twee daghmaelen en een/
halff lants genoempt den achtersten/
heuvel ligge(nde) onverdeijlt met peter/
van huffelen naest het hulsche broeck/
suijt e(nde) weest./
Item een halff boinder lants genoempt/
het wauters eensgelijck tot hulst/
gelegen regenoten andries merttens/
oost hen(drick) van huffelen suijt gillis/
janssens weest jan pelgrims noort./
Item een halff boinder lants genoempt het/
bosken geleghen aende mechelsche baen/
suijt peetter reijers weest d'heer stan-/
daerts noort, henr(ick) van huffelen oost./
Item een halff boinder gelegen inde/
quaede hove te weten de voorste/
plecke reg(eno)ten jan dauwen suijt ge-/
leghen in eene meerdere plecke van/
een boender./
Item het derde paert in lauwerhens/
lant te weten de voorste plecke
//
reg(eno)ten remie vandenput oost henr(ick)/
van huffelen weest jaecq(ues) van den/
berch suijt warandere(nde) den voors(chreven)/
huijse e(nde) alle de voors(chreven) panden voor vrij/
onbelast goet dan enckelijckx op s'heeren/
chijns e(nde) rechte van den gronde e(nde) op/
eene rente van twee hondert guldens/
capitaels als jan everaerts daerop is/
treckende welcke rente met dese penninghe/
geloven instantelijck te quijten e(nde)/
nu voortaen opde voors(chreven) rente van/
seventhien guldens thien stuijvers die/
den voors(chreven) s(eigneu)[r] petrus vlemincx ofte/
sijns actie hebbende daerop los ende/
vrij is behoudende sonder meer waer/
over guarrant e(nde) waerschap gelovende/
constituerende ten dien effecte onwede-/
roepelijck mits desen [vacat] e(nde) alle/
thoonders deser om te gaen e(nde) te compa-/
reren voor alle heeren hoven competent/
daer het van noode wesen sal te geschie-/
den om den voors(chreven) huijse hoff e(nde) de/
voorn(oempde) panden voor de voors(chreven) rente/
wettelijck te realiseren e(nde) te affecteren/
mede consenterende in het maecken van/
beleijde van mainmise mede in het/
decreet e(nde) herdecreet van d'heere meijer/
e(nde) schepenen der stadt loven daer over/
te geven tot volcomen vasticheijt ende/
affectatie der selver rente sonder
//
voorgae(nde) daegement obl(igando) submitt(endo) ac/
renunt(iando) prout in forma sonder argelist/
hier waeren over henderick philippus/
segers e(nde) joan(nes) franciscus henderickx/
getuijghen, tot desen aensocht ende/
gebeden e(nde) was de originele minute/
deser bijde voors(chreven) comparanten e(nde) getuijghen/
beneffens mij notaris opden behoorelijcken/
segel onderteeckent Onderstont concordan-/
tiam huius cum suo originali quod/
attestor signatum e. vanderbeken not(ariu)s/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die voors(chreven)/
acte notariael in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten e(nde) clausulen coram/
eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator