SAL7613, Act: V°3.2-V°6.1 (3 of 166)
Search Act
previous | next
Act V°3.2-V°6.1  
Act
Date: 1730-06-28

Transcription

2019-02-02 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
luetenant meijers in absentie des/
heeren meijers e(nde) schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den off(iciae)[l]/
essinck omde naervolge(nde) acte nota/
riael alhier te vernieuwen ende/
te herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat/
gedaen inder maniere naervolge(nde)/
Op heden drijentwintighsten junii/
1730 comparere(nde) voor mij notaris/
geadmitteert bij den souverijnen raede/
van brabant tot loven residere(nde) present/
die getuijghen naergenoempt s(eigneu)[r] everardus/
debruijn actuelen rentmeester deser
//
voors(chreven) stadt loven e(nde) jo(ffrouw)[e] elisabetha/
debruijn wettighe gehuijsschen dewelcke/
kennen ontfangen te hebben van/
vrouwe joanna catharina peeters/
douariere jon(ke)[r] joannes baptista/
josephus rol de somme van/
twee duijsent guldens courant gelt/
den schellinck gerekent a seven stuijvers/
den pattacon tot twee gul(den)s sesthien/
stuijvers e(nde) soo voorts van d andere specien/
naer advenant dienende dese dijenaen/
gae(nde) voor manuale obligatie ende/
quittantie sonder van voordere te/
moeten doceren ter saecke van welcke/
somme de comparanten geloven te/
gelden e(nde) te betaelen ten behoeve van(den)/
voors(chreven) douariere alhier present e(nde)/
accepterende eene jaerelijcxe rente/
van seventigh guldens den penninck/
drij en halff par cent cours neme(nde)/
date deser e(nde) waer van voorsulcx/
het ierste jaer van betaelinghe vallen/
e(nde) v(er)scheijnen sal op gelijcken dagh des/
jaers 1731 te betaelen in/
couranten gelde op elcke respective/
valdaeghen cours hebbe(nde) los e(nde) vreij
//
van alle lasten e(nde) exactien t sij thien/
xx mindere ofte meerdere penninghen/
contributien oft alle andere dijergelijcke/
impositien geene uijtgenomen nogte/
gereserveert niettegenstaende eenighe/
placcaerten van sijne majestijdts alreede/
geemaneert ofte naermaels te emaneren/
ter contrarie waer aende compa/
ranten sijn derogere(nde) bij desen e(nde) soo/
voorts van jaere te jaere tot die/
effective quijtinghe toe dewelcke/
altijdt sal mogen geschieden t eender/
reijse in gelde e(nde) evaluatie als hier/
boven met volle rente e(nde) costen/
daer van procederende gelovende/
ondertusschen de voors(chreven) comparanten/
dese rente wel e(nde) loffelijck aende/
voors(chreven) vrouwe acceptante ofte haers/
actie hebbe(nde) te sullen betaelen op elcke/
respective valdaegen in gelde ende/
evaluatie als dan cours hebbende/
als hier boven onder obligatie van/
hunne respective persoonen e(nde) goederen/
meubelen e(nde) immeubelen present e(nde)/
toecome(nde) e(nde) naementlijck sekeren/
waeter molen met de huijsinghe
//
hoff e(nde) voordere appendentien ende/
dependentien van dijen soo ende/
gelijck den selven gelegen is binnen/
dese stadt door de wolffs binne/
poorte opde beggijnestraete ge/
noempt den crupel ofte gaffelmolen/
regenoeten den standaert ter eenre/
het spiegelken ter ii[e] de deijle ter/
derdere e(nde) iiii[e] e(nde) de erffgenaemen/
merten coesemans met hunnen hoff over/
de deijle van achter ter vijffdere/
e(nde) de voors(chreven) straete met een ganckxken/
van voren ter vi[e] seijden los e(nde) vrij/
behoudelijck met eenige s heeren chijnsen/
e(nde) erffpachten ingevalle sonder meer/
daer voor garrand gelove(nde) e(nde) altijdt/
genoch te doen mede naerdere te/
sullen stellen ingevalle van eenigh/
gebreck ofte insuffisantie ter manisse/
e(nde) contentemente der vr(ouw)e acceptante/
ofte haers actie hebbe(nde) den voorschreven/
molen den eersten comparant compe/
tere(nde) uijt den hoofde van sijne ouders/
saligher te weten d een hellicht/
v(er)creghen bij de selve sijne ouders/
teghens wijlen s(eigneu)[r] martinus wagemans
//
e(nde) jo(ffrouw)[e] maria cansmans gehuijsschen/
volgens acte e(nde) transport daer van/
sijnde gepasseert voor den notaris l/
massart e(nde) sekere getuijghen alhier/
opden 12[e] meert 1697 e(nde) d andere/
hellicht van den voors(chreven) molen met/
appendentie ende dependentie van dijen/
bij de voors(chreven) ouders des eersten comparants/
bij coop vercreghen tegens jouff(rouw)[e]/
susanna van langhendonck weduwe/
van wijlen s(eigneu)[r] henricus de waersegger/
volghens acte van transport daer/
van sijnde gepasseert voor den notaris/
h smedts e(nde) sekere getuijghen opden/
18[e] julii vanden voors(chreven) jaere 1697 e(nde)/
opgevolghde ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
voor heeren meijer e(nde) schepenen alhier/
opden 19[e] augusti vanden selven jaere/
In tertia consenterende ondertusschen/
de voors(chreven) comparanten in d affectatie/
deser voors(chreven) rente over den voors(chreven)/
molen hoff met de voordere appendentien/
e(nde) dependentien van dijen mede over/
alle andere hunne goederen present/
e(nde) toecomende bij beleijde mainmise
//
e(nde) opdraght decreet e(nde) herdecreet/
der heeren meijer e(nde) schepenen deser/
stadt loven constituere(nde) ten dijen/
eijnde onwederoepelijck een ieder/
thoonder deser ofte dobbel authentique/
der selve om te compareren voor den/
souverijnen raede van brabant heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven e(nde) alomme/
elders om den inhoudt deser aldaer te/
laeten vernieuwen ende te consenteren/
inde condemnatie volontair mitsg(aede)rs/
inde voors(chreven) affectatie bij beleijde main/
mise e(nde) opdraght decreet e(nde) herdecreet/
der voors(chreven) heeren schepenen als hier/
boven sonder voorgae(nde) daeghement de/
surraneringhe niettegenstae(nde) Aldus/
gedaen e(nde) gepasseert binnen loven ten/
daeghe maende ende jaere als hier/
boven ter presentie van claudius/
collette e(nde) van cornelius bauwens/
getuijghen hier toe aensoght e(nde) gebeden/
sijnde d originele minute deser/
becleedt met den behoorlijcken segel/
Onderteeckent e(verardus) d(e)bruijn elisabeth/
debruijn j c peeters de rol c(laudius)/
collette testis cornelius bauwens
//
et a me notario Onderstont quod/
attestor signatum ant(honius) fisco not(ariu)s/
1730 Aldus vernieuwt e(nde) herkent/
door den voornoempden geconstitueerden/
die voors(chreven) acte notariael in alle/
e(nde) igewelcke haere poincten ende/
clausulen coram jon(ke)[r] willelmus/
van bemmel e(nde) heer e(nde) m(eeste)[r] hiachintus/
jacobus schouten schepenen desen/
28[e] junii 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator