SAL7613, Act: V°342.2-V°344.1 (122 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°342.2-V°344.1  
Act
Date: 1731-04-10

Transcription

2019-12-23 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des h(e)[re] lieutenant/
meijer ende schepenen van loven/
naer te noemen ghestaen den officiael/
essinck om die naervolghende acte nota-/
riael alhier te vernieuwen e(nde) therkennen/
als thoonder vande selve gheconstitueert/
sijnde bij die procuratie daerinne geinse-/
reert, heeft t'selve ghedaen inder manie-/
ren naervolghende Op heden xxii junii/
1729 voor mij ondergeschreven openbaer/
notaris bij den souvereinen raede van
//
brabant gheadmitteert tot loven/
residerende ter presentie vande getuij/
ghen naerghenoempt compareerde die/
eerbaere louuise adriaens bejaerde/
dochter, de welcke om eenichsints te/
recompenseren ende desinteresseren jo(nke)[r]/
fredericus de clair over alle de goede/
sorghe, diensten, moeijten, monte often als/
anderssints bij haer comparante van hem/
ghenoten, ende naementlijck over de nota-/
bele oncosten bij hem ghedaen tot het in/
staet stellen van haer huijsken ghestaen/
buijten deser stadts wolfs poort binnen/
poort, regenoten den gaffelmoelen, d'welck/
hij alle becostight ende beloopen heeft uuijt/
consideratie van allen het selve, ver-/
claert sij comparante aen ende ten behoeve/
vanden selven jo(nke)[r] fredericus de clair/
present ende accepterende gegeven, ghe-/
laeten ende ghemaeckt te hebben, soo/
ende ghelijck sij doet bij desen haer voors(chreve)/
huijsken, om t'selve op sijnen cost ende last/
te blijven onderhouden ende repareren, soo/
nochtans dat de jaerelijcksche huere daer/
van sal wesen ten behoeve van haer compa-/
rante als voren haer leven lanck gheduerende
//
ende dat hij heere acceptant van nu/
oft daer van sal behouden den eijgendom/
mits naer haere afflijvigheijt voor haere/
begraeffenisse ende missen van requiem/
te betaelen tot hondert guldens courant/
eens, willende ende begeirende sij compa-/
rante dat allen hetgene voors(chreve) is volco-/
men effect sal sorteren, het sij bij forme/
van testament transport, opdracht, le-/
gaet, donatione inter vivos aut causa/
mortis, soo ende gelijck het alderbest/
naer rechte can valideren, oock nijette/
ghenstaende etc(etera) constituerende tot meerdere/
vastigheijt alle thoonders deser ofte/
copije authentiecque van dien om daer/
mede te gaen ende compareren voor hoff/
en heere competent, ende aldaer te con-/
senteren inde wettighe realisatie, goede/
nisse ende ontgoedenisse etc(etera) gelovende etc(etera)/
Aldus ghedaen in het cleijn begijnhoff/
tot loven inde woonplaetse der compa-/
rante ter presentie van jan coenen ende/
charel paul getuijghen, de welcke benef-/
fens oock de comparante bij mij notaris/
affgevraeght sijnde ofte sij conden schrijven
//
hebben alle geantwoordt dat neen, ende/
hebben de originele minute deser geschreven/
op behoorelijck segel papier beneffens die/
comparante, acceptant ende mij notario/
behoorelijck hebben onderteeckent quod/
attestor ende was onderteeckent p ge-/
rardi not(ariu)s pub(licu)s 1729 Aldus vernieuwt,/
herkent ende gerealiseert die voors(chreve) acte/
notariael in alle ende ieghewelcke haere/
poincten ende clausulen bij den voornoempden/
gheconstitueerden, den welcken dijen volghens/
ter manisse des h(e)[re] lieutenants meijer/
e(nde) schepenen van loven naerbeschreven heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke vertijdenisse/
het huijsken ghestaen buijten deser stadts/
wolfs binnen poort inde voors(chreve) acte in sijne/
regenoten breeder geinsereert ende ghespeci-/
ficeert, ende daeruuijt bij ordonnantie van/
rechte ontgoijt ende onterfft sijnde, soo wordt/
daerinne gegoijt ende geeerfft den officiael/
festraets alhier present ende t'selve acceptere(nde)/
inden naem ende ten behoeve van jo(nke)[r] fredericus/
de clair naer dijen ons was ghebleken die/
quittantie der pontpenninghen beloopende/
ter somme van vijff guldens courant over/
e(nde) ter saecke van dit transport geresen in/
date viii[e] deser maendt april onderteeckent/
g f van molle et satis et waras prout
//
latius in dicto transportu coram heer/
e(nde) m(eeste)r hiacintus jacobus schouten e(nde) s(eigneu)r/
cornelis de berges hac x[a] aprilis 1731/
j. van besten/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator