SAL7613, Act: V°43.2-R°46.1 (18 of 170)
Search Act
previous | next
Act V°43.2-R°46.1  
Act
Date: 1730-08-09

Transcription

2019-02-20 by pieter-jan lahaye
Allen die gene die gene die dese/
tegenwoordighe letteren sullen sien ofte/
hooren lesen saluijt wij jon(ke)[r] albert francois/
van winghe heer e(nde) m(eeste)[r] hiachintus jacobus/
schouten s(eigneu)[r] joannes van arenbergh ende/
s(eigneu)[r] cornelis de berges alle schepenen der/
stadt loven doen condt met kennisse der/
waerheijt dat alsoo anthoen hendrick van brussel/
e(nde) anna poortmans gehuijsschen e(nde) innegesetenen/
van gelrode met schepene brieven deser/
stadt verbonden ende verobligeert staen
//
aende eerw(eerdigen) heeren choordeken ende/
canonincken van onse live vrauwe kercke/
binnen aerschot in eene rente van vijfthien/
guldens sjaers sijnde het capitael dreij/
hondert guldens wisselgelt breeder/
uijtwijsens de constitutie brieven daer van/
sijnde de date xvi[e] aprilis 1699 in media/
soo sijn uijt crachte der voors(chreven) brieven/
verleent geweest deser stadts opene/
brieven van mainmise opde goederen/
der voors(chreven) verobligeerde e(nde) naementlijck/
op dreij daghmaelen lants daer inne begre/
pen twee vijverkens gelegen tot gelrode/
regenoten de straete oost suijt e(nde) noort/
e(nde) den adv(ocaa)[t] vanden schrieck west/
Item dreij daghmaelen brocx gelegen inde/
streeck regenoten jan haens oost merten/
van aerschot suijt de wed(uw)[e] vanderborcht/
west e(nde) den heere van rivieren noort/
Item een halff boinder lants opden naedries/
regenoten den naedries ofte gemijnte van/
gelrode oist den heere van rivieren suijt/
jan haens west e(nde) hun selffs goet noort/
welcken volgens soo sijn de selve brieven/
opden xxii[e] aprilis 1699 gedecreteert e(nde)/
v(er)claert executoriael daertoe geconcludeert/
geweest sijnde vermits den volontairen/
consente der voors(chreven) rentgelders daer toe/
gedraeghen e(nde) want de selve in faulte ge/
bleven van aende voors(chreven) rentheffers/
de verloopen croijsen te voldoen sijnde
//
selve genoodtsaeckt geweest te doen daeghen/
adriaen cauwenbergh anthoen van brussel/
carel van brussel e(nde) jan claes respec/
tive innegesetene van gelrode e(nde) nieurode/
dat mits de aflijvigheijt der voors(chreven) v(er)obli/
geerde e(nde) de selve representere(nde) door den/
bode leonardus van den plas bij condt/
brieven deser stadt om het voors(chreven) decreet/
anderwerff te comen sien decreteren ende/
verclaert executoriael e(nde) mits hender/
non comparitie nochte oppositie soo/
sijn de selve brieven opden vijfden maii/
1730 anderwerff gedecreteert ende/
verclaert executoriael daer toe alvorens/
geconcludeert sijnde e(nde) is alvolgens/
naer vermogen van dijen geprocedeert tot/
vercoopinghe vande voors(chreven) panden bij/
twee distincte sitdaeghen alle gehouden/
binnen gelrode ten huijse vanden voors(chreven)/
adriaen van cauwenbergh naer behoore/
lijcke affictien van billietten met desig/
natie van dagh ende uere proclamatien/
et(ceter)[a] soo dat de voors(chreven) goederen op den/
tweeden sitdagh gehouden den xxiiii[e]/
meii 1730 ten uijtgaen der brandende/
keirse sijn vercocht e(nde) gebleven als hoogh/
sten ende lesten verdierder aenden bode/
leonardus vandenplas om ende voor de/
somme van een hondert vijffenseventigh/
guldens wisselgelt achtervolgens conditien
//
denwelcken instantelijck verclaerde desen/
incoop gedaen te hebben voor ende ten/
behoeve van adriaen van cauwenbergh/
innegesetenen van gelrode alhier/
present e(nde) den voors(chreven) coop t sijnen/
behoeve accepterende ingevolge de selve/
conditien daer over gehouden door den/
off(iciae)[l] guilliam van ranst allen t welck/
alsoo gedaen sijnde sijn de voors(chreven)/
.... adriaen van cauwenbergh/
anthoen van brussel carel van brussel/
e(nde) jan claes gedaeght geworden door/
den voors(chreven) bode vandenplas ut retulit/
ten eijnde om over de voors(chreven) vercoopinge/
te comen hooren interponeren den decrete/
van goedenisse e(nde) gemerckt die voors(chreven)/
ged(aeghd)[e] niet en sijn gecompareert nochte/
hen daer tegens geopponeert e(nde) dusvolgens/
wegens de executanten versocht sijnde dat/
soude worden voorts geprocedeert tot/
d interpositie vanden voors(chreven) decrete van/
goedenisse Doen condt ende te weten/
dat wij schepenen voornoemt wel ende/
int lange oversien hebbende die voors(chreven)/
schepene brieven decreet anderwerff/
decreet conditien van vercoop ende
//
allent gene daer uijt ende naer is/
gevolght procederende alsoo tot d interpositie/
van onsen voors(chreven) decrete hebben wij/
schepenen voors(chreven) ter manisse des heeren/
luetenant meijers in absentie des/
heeren meijers deser stadt daer over/
staende van wegens den keijser e(nde)/
coninck als hertoch van brabant van/
sijn recht van naederschap renuntierende/
bij onsen vonnisse geauthoriseert ende/
authoriseren bij desen de voors(chreven) v(er)coopinge/
e(nde) allent gene daer uijt e(nde) naer is ge/
volght mede die geexecuteerde e(nde) alle/
alle andere eenich recht pretenderende/
vande voors(chreven) goederen van desen stadthuijse/
voortsgeroepen sijnde ende nimandt/
comparerende deffaut e(nde) contumacie/
gevende ende voort proffijt van dijen/
de selve van alsulcken recht actie e(nde)/
gerechtigheijt totte voors(chreven) goederen/
versteke(nde) hebben de selve aengewesen/
e(nde) aenwijsen bij desen den voors(chreven) adriaen/
van cauwenbergh e(nde) barbara van/
brussel desselffs huijsvr(ouw)e present den/
off(iciae)[l] festraets e(nde) ten behoeve vande voors(chreven)/
gehuijsschen accepterende e(nde) sijn dijenvolgens/
de selve daer inne behoorelijck gegoijt
//
gegoijt e(nde) geerft met alle solemniteijten/
daer toe gerequireert actum 9[a]/
augusti 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator