SAL7613, Act: V°48.2-V°50.1 (20 of 170)
Search Act
previous | next
Act V°48.2-V°50.1  
Act
Date: 1730-08-29

Transcription

2019-02-19 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
van loven naer te noemen gestaen den/
off(iciae)[l] van ranst essinck om de naervolge(nde)/
acte notariael alhier te vernieuwen ende/
te herkennen als thoonder van de selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
inder maniere naervolgende/
Op heden desen 28[e] augusti 1730 compa/
reerde voor mij notaris bij den souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present die getuijghen/
naer te noemen s(eigneu)[r] peeter peeters ende/
jouff(rouw)[e] anna elizabeth van den enden/
gehuijsschen ende innegesetene deser/
stadt dewelcke hebben bekent wel
//
ende deughdelijck ontfangen te hebben/
van jouff(rouw)[e] theresia liebrechts bejaerdighe/
dochter ende innegesetene deser stadt/
de somme van vier hondert guldens/
wisselgelt den schellinck gerekent a sesse/
stuijvers den pattacon tot twee guldens/
acht stuijvers ende alle andere specien/
naeradvenant voor welcke somme de/
voors(chreven) comparanten geloven aende voornoempde/
jouff(rouw)[e] librechts ofte haers actie hebbende/
jaerelijcx te betaelen eene rente van/
twintigh guldens e(nde) in cas van preciese/
betaelinghe uijtterlijck binnen de sesse/
weken naer iederen valdagh sullen/
gestaen met sesthien guldens present alhier/
de voors(chreven) jouff(rouw)[e] liebrechts ende t selve/
accepterende welcke rente voor het/
ierste jaer is innegegaen op date/
deser ende alsoo verscheijnen sal den 28[e]/
augusti 1731 ende soo voorts van jaere/
te jaere totte quijtinge toe der selve/
die altijdt sal mogen geschieden als het/
de ierste comparanten gelieven sal in/
munte als voor ende volle rente/
alles los ende vreij van alle lasten/
ende impositien t sij x[e] xx[e] mindere/
ofte meerdere penninghen innegestelt/
ofte naermaels inne te stellen niette/
genstaende sijne maj(estij)[ts] placcaerten/
ter contrarie aende selve derogerende/
bij desen verobligerende sij ierste
//
comparanten tot vastigheijt ende jaerelijcxe/
betaelinghe der voors(chreven) rente hunne persoonen/
e(nde) goederen meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecome(nde) e(nde) naementlijck/
seker huijs schuere stallingen hoff appen/
dentien ende dependentien dier gestaen/
onder heverle buijten deser stadts oude/
brusselsche poorte genoempt den coninck/
van spaignien regenoten de herbaene/
ter eenre d erfgenaemen guilliam/
wera ter tweedre d erfgenaemen/
janssens ter derdere guilliam van/
langendonck ter vierdere bij doode/
vande ouders der tweede comparante/
verstorven e(nde) ab intestato gesuccedeert/
e(nde) bij de selve ouders vercregen voor/
schepenen van loven in 2[a] den vierden/
april 1704/
Item een halff daghmael lants gelegen/
als voor regenoten de brusselsche baene/
ter eenre hendrick henskens ter tweedre/
de tweede comparante competere(nde) als/
voor ende bij de ouders der selve ver/
cregen bij goedenisse den xi[e] augusti/
1679 in prima/
Item een halff boinder lants gelegen onder/
berthem regenoten de herbaene naer/
brussel ter i[er] d erfgenaemen jon(ke)[r]/
vincx ter ii[e] het clooster van terbanck
//
ter derdere op de tweede comparante/
bij doode als voor ende bij de selve/
ouders vercregen voor schepenen van/
loven den 9[e] meert 1713 in secunda/
consenterende over alle de selve in/
affectatie bij goedenisse beleijde ende/
mainmise decreet ende herdecreet der/
heeren meijer ende schepenen van loven/
daerop te volgen sonder dagement/
niettegenstaende die surranneringhe/
constituerende ten effecte van dijen/
onwederoepelijck een ieder thoonder/
deser ofte dobbel dijer om te compareren/
voor den souverijnen raede van/
brabant heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven voors(chreven) omden inhoudt deser/
aldaer te vernieuwen e(nde) slaen in/
condemnatie volontair mede om te/
geschieden affectatie als voor alles/
sonder dagement Aldus gedaen binnen/
loven ten tijde voors(chreven) ter presentie van/
s(eigneu)[r] matteijs degeus ende s(eigneu)[r] peeter jonne/
als getuijghen hier toe aensocht die/
minute originele deser becleet met/
behoorelijcken segel onderteeckent bijde/
comparanten acceptante ende van mij/
notaris Onderstont quod attestor/
signatum g(uilliam) van ranst not(ari)s 1730/
Aldus vernieuwt ende herkent door/
den voornoempden geconstitueerden
//
die voors(chreven) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten ende clausulen/
met consent als inde selve coram jon(ke)[r]/
albert francois van winghe ende s(eigneu)[r]/
joannes van arenbergh schepenen ha(n)c/
29[a] augusti 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-02-19 by pieter-jan lahaye
Op den 5[e] oc(to)ber/
1736 is gebleken/
bij quitt(anti)[e] de date/
huius onderteec/
kent theresia/
liberechts onder/
teeckent ten/
bij wesen van mij/
off(iciae)[l] dat de rente/
van vier hondert/
guldens wisselgelt/
in dese v(er)melt/
mette v(er)loopen/
dijer is gequeten/
quare vacat/
Quod attestor/
g(uilliam) van ranst/
off(iciae)[l]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator