SAL7613, Act: V°50.2-R°54.1 (21 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°50.2-R°54.1  
Act
Date: 1730-08-29

Transcription

2020-04-30 by kristiaan magnus
Allen diegene die dese letteren/
sullen sien ofte hooren lesen saluijt/
wij jon(ke)[r] albert francois van winghe/
heer e(nde) m(eeste)[r] hiachintus jacobus schouten/
s(eigneu)[r] joannes van arenbergh ende s(eigneu)[r]/
cornelis deberges alle schepenen der/
stadt loven doen condt ende teweten/
met kennisse der waerheijt dat alsoo/
d heer joannes joachim demuller/
major et(ceter)[a] met schepene brieven deser/
stadt verbonden ende verobligeert/
staet aen s(eigneu)[r] jacobus peeters in eene/
somme van tweenegentigh gul(den)s sesthien/
stuijvers courant uijtwijsens die consti/
tutie brieven de date 18 aprilis 1726/
ende aen s(eigneu)[r] maximiliaen emanuel/
kerselaers in eene somme van dreij/
hondert vijffenviertigh gul(den)s xvii stuijvers/
courant salvis solutis uijt wijsens die/
schepene brieven de date 25 (octo)bris 1729/
bijde in hac camera soo sijn uijt
//
soo sijn uijt crachte dier verleent/
geweest deser stadts opene brieven/
van mainmise opde goederen des/
voors(chreven) v(er)obligeerde e(nde) naementlijck/
dreij paerten in eene rente van/
achthien guldens sjaers die is gelle(nde)/
bertel vandermaelen over goederen tot/
leefdael/
Item dreij paerten in eene plecke/
lants gelegen onder leefdael regenoten/
[vacat]/
[vacat] ende in huere/
gehouden bij petronella deconinck groot/
ontrent een daghmael/
Item dreij paerten in eene rente van/
acht guldens die is gellende hendrick/
morrens tot meulenbeeck bij erfuijtge/
vinghe/
Item dreij paerten in eene rente van/
twee gul(den)s thien stuijvers sjaers die/
is gellende merten kenens tot molenbeeck/
Item dreij paerten in eene rente van/
dreij guldens thien stuijvers sjaers die/
is gellende jan willems tot molenbeeck/
welcken volgens soo sijn [de imp(etran)ten genoodtsaeckt geweest] den voors(chreven) d heer/
muller ter puijen van deser stadts/
huijse [doen] afgedaeghen den mits men igno/
reert de plaetse sijnder residentie e(nde) oft/
den selven noch int leven is gelijck
//
oock s(eigneu)[r] richardus halgoet als curateur/
van(den) naergelaeten boedel e(nde) den heere doctor/
e(nde) primarius rega beneffens den eerw(eerdigen)/
heere van limborgh priester et(ceter)[a] als/
momboirs der minderjarighe kinderen/
des voors(chreven) d heer muller bij relaesen/
op segels van twee stuijvers door den/
dienaer peeter renson ut retulit/
e(nde) mits den selven .... demuller/
in faulte was gebleven vande impe/
tranten over hetgene voors(chreven) is te/
voldoen omde voors(chreven) brieven van/
mainmise te comen sien decreteren/
e(nde) v(er)claeren executoriael ende mits/
hender non comparitie nochte oppositie/
soo sijnde de selve brieven opden/
17[e] junii 1730 gedecreteert e(nde) verclaert/
executoriael daer toe alvorens geconclu/
deert sijnde ende is alvolgens naer/
vermogen van dijen geprocedeert tot/
vercoopinghe vande voors(chreven) goederen bij/
twee distincte sitdaeghen alle gehouden/
binnen leefdael ten huijse van cornelis/
loos naer behoorelijcke affictie van/
billjetten met designatie van dagh/
e(nde) uere proclamatien et(ceter)[a als wanneer] de voors(chreven)/
rente van achthien guldens ofte des/
dreij paerten vandien oft opden/
tweeden sitdagh gehouden den vierden/
julii 1730 ten uijtgaen der brande(nde)
//
keirse is vercocht e(nde) gebleven als/
hooghsten e(nde) lesten verdieder aen francis/
guilliam tibaut om ende voor de/
somme van twee hondert sessendertigh/
guldens [inde voors(chreven) plecke lants om e(nde) voor de somme e(nde) de voors(chreven) dreij paerten van viertigh guldens alles] achtervolgens conditien denw(elcken)/
instantelijck verclaerde desen incoop/
gedaen te hebben voor ende ten behoeve/
van jouff(rouw)[e] catharina rega innegesetene/
deser stadt e(nde) de resterende goederen/
insgelijcx gebleven aenden voors(chreven) s(eigneu)[r] tibaut/
om ende voor de somme van twee/
hondert vijff guldens wisselgelt achter/
volgens conditien denwelcken v(er)claerde/
den incoop dijers gedaen te hebben ten/
behoeve der kinderen van dito d heer/
muller alles ingevolge de selve/
conditien daer over gehouden door den/
off(iciae)[l] guilliam van ranst allentwelck/
alsoo gedaen sijnde voors(chreven) d heer/
joannes joachim demuller den voors(chreven)/
off(iciae)[l] halgoet den heere doctor rega e(nde)/
den eerw(eerdigen) heere van limborgh behoorelijck/
gedaeght bij edicte ter puijen ende relaesen/
op segel door den dienaer laureijs janssens/
ut retulit ten eijnde om over de/
voors(cheven) v(er)coopinghe te comen heeren/
interponeren den decrete van goedenisse/
e(nde) gemerckt de voors(chreven) ged(aegd)[e] niet en/
sijn gecompareert nochte hen daer
//
tegens geopponeert ende dusvolgens/
wegens de executanten versocht sijnde/
dat soude worden voorts geprocedeert/
tot d interpositie vanden voors(chreven) decrete/
van goedenisse doen condt e(nde) te weten/
dat wij schepenen voornoemt wel ende/
int lange oversien hebbe(nde) die voors(chreven)/
schepene brieven decreet conditien/
van vercoop e(nde) allent gene daer uijt e(nde)/
naer is gevolght procederende alsoo/
tot d interpositie van onsen voors(chreven)/
decrete hebben wij schepenen voors(chreven) ter/
manisse des heeren luetenant meijers in/
absentie des heeren meijers deser stadt/
daer over stae(nde) van wegens den keijser/
e(nde) coninck als hertoghe van brabant van/
sijn recht van naederschap renuntierende/
bij onsen vonnisse geauthoriseert ende/
authoriseren bij desen de voors(chreven) vercoopinghe/
e(nde) allent gene daer uijt ende naer is/
gevolght mede die geexecuteerde ende/
alle andere eenigh [recht] pretenderende vande/
voors(chreven) goederen van desen stadthuijse/
voorts geroepen sijnde e(nde) niemandt/
comparere(nde) deffaut e(nde) contumacie geve(nde)/
e(nde) voort proffijt van dien de selve van/
alsulcken recht actie e(nde) gerechtigheijt/
totte voors(chreven) goederen v(er)steke(nde) hebben de/
selve aengewesen e(nde) aenweijsen bij desen/
te weten de voors(chreven) rente van achthien/
guldens sjaers die is gelle(nde) merten/
bertel vandermaelen [e(nde) het voors(chreven) plecxken lants] aende voors(chreven) jouff(rouw)[e]/
catharina rega op macht voor het vierde
//
paert inde conditien reserveert van(den) contracte/
hier naer geinsereert e(nde) de restere(nde) goederen/
e(nde) kinderen van(den) voors(chreven) d heer muller met/
naemen ludovicus anthonius e(nde) wofsgangus/
henricus demuller present den off(iciae)[l] festraets/
e(nde) ten behoeve als voors(chreven) acceptere(nde) e(nde) sijn/
dienvolgens de selve daer inne behoorelijck/
gegoijt e(nde) geerft met alle solemniteijten/
daer toe gerequireert actum 29 august(i) 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2020-04-30 by kristiaan magnus
Copije der procuratie/
Op heden 26[e] julii 1730 voor mij/
notaris bij den souverijnen raede/
van brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijghen/
naergenoempt compareerde den/
eerw(eerdigen) heere henricus van limborgh/
priester et(ceter)[a] als momboir der/
weeskinderen van wijlen den heere/
maior muller aengestelt bij testa/
ment van hunne grootmoeder/
vrauwe wijlen catharina lenure/
wed(uw)[e] briers denwelcken uijt/
crachte van authorisatie hem v(er)leent/
bij den hooghw(eerdigen) heere rector magnifique/
ende heeren doctoren bijden voors(chreven)/
testamente daer toe bemaghtight/
volgens apostille op sijne requeste/
gemargeert in date vijfden (decem)bris/
1729 verclaert vercocht te hebben/
soo hij doet mits desen aen jouff(rouw)[e]
//
catharina rega present e(nde) acceptere(nde)/
het vierde paert als aen(den) voors(chreven) weesen/
was competere(nde) uijt hoofde van hunne/
voors(chreven) grootmoeder in eene rente van/
achthien guldens sjaers die is gelle(nde)/
bertel vander maelen tot leefdael/
[ende gelijck vierde paert is seker plecxken lants tot leefdael]/
voors(chreven) gelegen waer van de andere/
dreij vierde paerten bij de voors(chreven) jouff(rouw)[e]/
rega sijn innegecocht in d evictie/
daer over gedreven ten laste van den/
voors(chreven) heer maior muller volgens/
conditien wegens de crediteuren/
gehouden door den off(iciae)[l] van ranst den/
lesten sitdagh opden vierden deser/
maendt e(nde) dat omme e(nde) voor de/
somme van hondert vijff guldens/
wisselgelt den schellinck tot sesse/
stuijvers die den comparant kent/
ontfangen te hebben dienende desen/
voor volle e(nde) absolute quittantie sonder/
de weesen daer aen recht noch actie/
meer te reserveren dan de acceptante/
te surrogeren in hunne plaetse ende/
stede opde conditien als bij de gene/
door den voors(chreven) van ranst gehouden tot/
asseurantie van dijen verobligerende/
der weesen voors(chreven) persoonen e(nde) goederen/
meubelen e(nde) immeubelen present ende
//
toecomende verclaerende de voors(chreven)/
coopsomme te hebben geemploijeert/
tot incoopinghe van drij vierde paerten/
van eene rente van acht guldens/
sjaers die is gelle(nde) hendrick morrens/
tot meulenbeeck e(nde) andere bij evictie/
gedreven als voor e(nde) tot behoeff der/
selve weesen gegoijt constituerende/
dijenvolgens onwederroepelijck een/
allen thoonder deser ofte dobbel/
authentiecque omde voors(chreven) jo(ffrouw)[e] rega/
daer inne te goeden e(nde) erven/
voor heeren wethouderen deser stadt/
t saemen met de dreij andere voors(chreven)/
deelen mitsgaders in condemnatie/
volontair te decreteren soo inden/
souverijnen raede van brabant als/
elders sonder voorgae(nde) daegement Aldus/
gedaen ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van cornelis loijal e(nde) van peeter/
d otegnies getuijghen hier toe aensocht/
sijnde de originele minute deser/
becleet met den behoorelijcken segel/
onderteeckent h van limborgh c(atharina) rega/
et a me quod attestor onderteeckent/
j a durij not(ari)s
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator