SAL7695, Act: R°365.1-R°368.1 (128 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°365.1-R°368.1  
Act
Date: 1789-06-08

Transcription

2020-09-15 by kristiaan magnus
Rente bij beleijde van 27 gul(den)s sjaers/
voor/
jo(ffrouw)e barbara lemmens/
(versus)/
guillielmus van arenbergh cum/
sua alhier/
In de tegewoordigheijt der/
heeren meijer ende schepenen/
van loven naer te noemen/
gestaen den notaris henricus/
josephus thibaut in sijne/
qualiteijt van officiael der/
eerste secretarie camere/
van den stadhuijse der/
selve stad loven, om/
de naervolgende acte/
notariael alhier wettelijck/
te vernieuwen ende te/
herkennen als thoonder van/
de selve ingevolge d'onwe-/
derroepelijcke procuratie/
daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen als volght ende/
waer van den teneur/
alhier is volgende dewelcken/
luijdt aldus./
Op heden acht en twintigh/
maii 1700 negen en tachentigh/
voor mij notaris bij den/
souverijnen raede van/
brabant geadmitteert tot/
loven residerende present
//
die getuijgen naer te noemen/
compareerde s(ieu)[r] guillielmus van/
arenbergh ende jouff(rouw)[e] anna/
catharina clauwens gehuijsschen/
binnen dese stad loven,/
welcke comparanten verclaeren/
thunnen contentemente wel/
ende deughdelijck in wel/
genumereerde penningen ontfan-/
gen te hebben uijt handen van/
jouff(rouw)[e] barbara lemmens/
bejaerde ongehoude dochter/
binnen dese hooft stad loven/
de somme van sesse hondert/
guldens courant geldt den/
schellinck a seven stuijvers/
den pattacon a twee guldens sesthien/
stuijvers ende soe voorts van alle/
hoogere specien van gelde naer/
advenant gerekent dese daer over/
verleggende voor volle ende/
absolute quittantie, bekentenisse/
ende obligatie sonder van andere/
als dese te moeten doceren ter/
saecke van welcke somme de/
voors(chrev)[e] comparanten geloven/
te gelden ende te betaelen aen/
ende ten behoeve van de voors(chrev)[e]/
jouff(rouw)e barbara lemmens alhier/
present e(nde) thaeren behoeve accepte-/
rende eene erffelijcke rente van
//
seven entwintigh guldens/
courant gelt s'jaers ten pen(ninck)/
a vier en halff par cento, dese/
rente op dien voet cours nemende/
date deser waer van alsoo het/
eerste jaer crois vallen ende/
verschijnen sal op gelijcken/
acht en twintighsten der/
maend maii vanden naestco-/
menden jaere 1700 negentigh/
vrij los ende liber van alle/
lasten e(nde) exactien t'sij thien/
twintigh mindere ofte meerdere/
penningen beden subsidien/
contributien ingevalle als van/
alle andere reets ingestelt oft/
naermaels inne te stellen door/
wat mogentheden het oock soude/
mogen gebeuren aen alle welcke/
de voors(chrev)[e] comparanten wel/
expresselijck zijn derrogerende/
bij e(nde) mits desen ende soo voorts/
van jaere te jaere tot die/
effective quijtinge toe dewelcke/
ten allen teijde sal mogen/
gebeuren ter geliefte der rent-/
gelders oft huns actie hebbende/
met preadvertentie van vijffthien/
daegen te vorens achtervolgens/
deser stadts costuijmen van loven/
met den intereste van dien
//
naer rate van teijde ende/
oncosten daer uijt voorts co-/
mende, obligerende die voor-/
noemde comparanten rentgel-/
ders soo tot asseurantie van/
het voorschreve capitael/
als jaerelijcksche te verschijne/
interesten dier, hunne respective/
persoonen e(nde) goederen meubelen/
ende immeubelen present ende/
toecomende actien ende credieten/
alle deselve houdende voor alhier/
inne aengewesen e(nde) gespecifi-/
ceert als namentlijck ende/
besonderlijck/
Seker welgelegen huijs gestaen/
op d'oude merckt binnen dese/
stad genaemt lieuwenborgh/
regenoten den huijse genaempt/
prince condé ter eendere, den/
huijse genaempt adam en eva/
ter tweedere, het huijs genaemt/
s(in)[te] sebastiaen ter derdere, de/
parijsstraete van achter ter/
vierdere zeijden ende de oude/
merckt van voor ter vijffdere/
zeijden belast met vier hollandt-/
sche guldens ende eenen gauden/
rijder aende heeren cappellaenen/
van s(in)[te] peeters alhier waer voor/
s'jaers betaelt word ses guldens vier/
stuijvers, door de comparanten in coop
//
vercregen ingevolge de goedenisse/
t'hunnen behoeve geopereert/
voor heeren wethouderen der/
hooft stad loven in date een/
endertighsten maii seventhien/
hondert drij ensetigh onderteec-/
kent h. debouille s(e)c(retar)ius/
in prima geannoteert ter/
wijckboecke deser stad cohier/
oude merckt fol(io) 91 in date/
20 julii 1763 onderteeckent j.n./
van cauwenhoven alhier gesien/
waranderenderende het voors(chrev)[en]/
huijs lieuwenborgh met het/
achterhuijs comende inde/
parijsstraete voor vrij e(nde)/
onbelast het eerste verhuert/
hondert en sestigh guldens/
het tweede hondert twintigh/
guldens courant respective/
sjaers staende alleenelijck voor/
mede pand voor het huijs genaemt/
het papegaijke hetwelck/
aende comparanten heeft/
gecost seven duijsent guldens/
wisselgelt, ende het voors(chrev)[en]/
huijs het papegaijke maer/
alleenelijck belast met twee/
duijsent guldens wisselgelt.
//
Consenterende de comparanten/
rentgelders over dese rente in/
de behoorelijcke affectatie bij/
beleijde decreet ende ander-/
werff decreet der heeren meijer/
e(nde) schepenen deser hooftstad/
loven, stemmende tot achter/
volginge van allen het gene/
voors(chrev)[e] inde condemnatie volon-/
tair te decreteren in den souve-/
rijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven als alomme elders/
daer het van noode wesen sal/
alsmede in de affectatie bij/
beleijde als voor ten effecte/
van allen hetgene voors(chrev)[e] ver-/
claeren sij comparanten rent-/
gelders onwederroepelijck/
te constitueren een ieder/
thoonder deser ofte copije/
authentique dier om te com-/
pareren soo voor den souverijnen/
raede van brabant voor die/
voormelde heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven als alomme elders daer/
het van noode wesen sal, consti-/
tuerende ten dien eijnde, allen/
thoonder deser oft dobbel authentique
//
dier, alles sonder voorgaende/
dagement de surranneringe/
niettegenstaende./
Aldus gedaen gepasseert ende/
geaccepteert binnen dese stad/
loven ten daeghe maende ende/
jaere voorschreve ter presentie/
van guillielmus franciscus thibaut/
als getuijgen hier toe aensocht/
ende geroepen zijnde d'originele/
minute deser becleedt met eenen/
segel van achthien stuijvers/
volgens reglement, onderteeckent/
g.van arenbergh, anna catharina/
clauwens, barbara lemmens/
g.f.thibaut, j.h.j.thibaut/
testis et a me notario leeger/
staet quod attestor signatum/
h.g.thibaut not(ariu)s 1789/
Aldus vernieuwt ende herkent/
de voorenstaende acte notariael/
door den voornoemden gecon-/
stitueerden in alle ende iegewelcke/
haere poincten clausulen ende/
articulen, consenterende voorts/
in d'affectatie als bij deselve/
de rentgelders per monitionem/
iure, satis et waras prout latius/
in dicto procuratorio coram sieurs/
livinus lints et guillielmus/
homblé schepenen hac 8 junii/
1789
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Add. 1

Transcription

2020-09-15 by kristiaan magnus
Welcken volgens heeft den voors(chreve)/
heere meijer deser stad nomine/
officii ende naer voorgaende/
wijsdomme der voorschreve heeren/
schepenen, ende uijt crachte/
als voor geleijd den officiael/
moermans in den naem der voors(chreve)/
rentheffersse, tot alle ende iegewelcke/
goederen der voorschreve ver-/
obligeerde soo haeve als erffve/
ende naementlijck tot die huijse/
ende erve in den voorenstaenden/
acte van rentbekentenisse in/
regenoten breeder gespecificeert/
ende gedesigneert, dat om te comen/
tot de vastigheijt ende asseurantie/
der capitaele penningen als/
jaerelijcksche betaelinge der/
croisen dier als breeder bij de/
voormelde acte./
Estque in instanti adductio facta/
ad predictam domum cum ap-/
penditiis, similiter ad mobilia et/
immobilia dictorum constituentium/
id monente et ducente domino/
pretore coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer