SAL7695, Act: R°89.1-V°92.1 (35 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°89.1-V°92.1  
Act
Date: 1789-02-27

Transcription

2021-11-10 by Arthur Magister
Rente bij m(ainm)ise van/
21 guldens s'jaers/
voor/
jouff(rouw)en elisabetha ende ma-/
ria theresia marchant ge-/
susters/
(tegens)/
philippus van parijs cum/
sua tot linden./
In de tegenwoordigheijt der heeren sche-/
penen der hoofstad loven hier onder te noemen/
gestaen godefridus dusart officiael der eerste/
secretarie camere der selve stad om den naervol-/
genden acte notariael alhier wettelijck te ver-/
nieuwen ende herkennen als thoonder van den/
selven gconstitueert sijnde ingevolge d'onwe-/
derroepelijcke procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght ende welckers teneur/
luijdt aldus./
Op heden desen seven en twintighsten januarii/
1789 compareerde voor mij openbaer notaris/
bij den souv(erijnen) rade van brabant geadmitteert/
binnen loven residerende ter presentie van de/
getuijgen naergenoempt philippus jacobus van/
parijs ende maria elisabeth joris gehuijsschen/
ende innegesetene van linden, welcke com-/
paranten bekennen in klinckende ende blinc-/
kende in onse presentie getelt ontfangen te/
hebben uijt handen van de joufrouwen/
/ elisabetha ende maria marchant/
gesusters ende innegesetene deser stad ende/
t'hunnen eijgen behoeve applicerende de somme/
van ses hondert guldens courant gelt, den/
schellinck gerekent aen seven stuijvers ende/
soo voorts van d'andere specien der munten/
naer advenant, dese daer over dienende voor/
volle ende absolute bekentenisse sonder van/
andere te moeten doceren, ter saecke van/
welcke somme geloven sij comparanten van te/
sullen gelden ende betaelen aen de voorschreven/
jouffrouwen geltschieterssen de selve alhier pre-/
sent ende het ghene naerbeschreve accepterende/
eene voortaene rente van een en twintig guldens/
courant gelt s'jaers a rate van drij guldens thien/
stuijvers par cento de selve rente op dien voet/
cours ende inganck nemende date deser ende/
alvolgens voor den eersten jaere te verschijnen/
op den 26 januarii van den toecomenden jaere/
1790 los ende vrij van alle lasten ende exactien/
't zij van x xx mindere ofte meerdere penn(ingen)/
contributien beden susidien leverantien van/
rations ende genereraelijck van alle andere/
geene uytgenomen nochte gereserveert van/
wat specie ofte nature die souden mogen/
wesen present ende toecomende, niettegen-/
staende eenige placcaerten van sijne majesteyt/
/ uijtsendingen der heeren staeten van bra-/
bant ende van alle andere mogentheden/
hier aen eenighsints ter contrarie souden mogen/
wesen aen alle welcke sij comparanten rentgel-/
ders van als nu teghens alsdan wel expresselijck/
sijn derogerende, ende renuntierende bij desen,/
ende soo voorts van jaere te jaere tot d'effective/
afquijtinge toe die ten allen tijde al vermogen/
te geschieden als 't aenden comparanten rentgelders/
gelieven sal in eene reijse met des gelijcke somme/
van ses hondert guldens courant als boven beneffens/
den interest dier a rate can tijde verschenen/
ende de costen daer van dependerende./
Gelovende sij comparanten rentgelders dese rente/
alle jaeren t'elcken verschijn daege exactelijck te/
sullen betaelen aen de jouff(rouw)[en] renthefferssen ofte hures/
actie hebbende obligerende ten dien eijnde hunne/
persoonen ende goederen meubelen ende immeu-/
belen present ende toecomende als naement-/
lijck soe tot assurantie van het voors(chreven) capitael/
als jaerelijckxsche te verschijnen interesten dier/
verclaeren optedraegen ende te verobligeren als te/
weten seker huys hoff schure stallinge boom-/
gaert met op ende dependentien van dien samen/
groot ontrent onder half daghmael salvo iusto/
soo ende gelijck 't selve gestaen ende gelegen is/
ten deele onder wesbeeck ende ten deele onder/
/ beckevoort reg(eno)ten de haelensche baene ter/
ire s(in)[t] maria magdalena capelle ter tweedere/
ende den heere baron d'eynatten ten iiire ende/
vierdere ijden vrij ende onbelast ten waere met/
clijnen cheijns, aen de tweede comparante voor/
den eijgendom competerende uijt den hoofde van/
wijlen haren vader michiel joris, den welcken het/
selve vercregen hadde bij sucessie uijt den hoofde/
van sijne ouders als eenighste kindt der selve,/
aen welck huijs cum annexis maria elisabeth/
pulinckx in haeren eersten houwelijck getrouwt/
geweest hebbende met den geseijden michael/
joris ende alsnu in haeren tweeden houwelijck/
getrouwt sijnde met joannes georgius van parijs/
noch is hebbende de naeckte tochte, de welcke in/
dese lichtinge ende het stellen van den pandt/
heeft geconsenteert met renuntiatie voor soo veel/
noodigh van haer recht van tochte alles inge-/
volge haer manueel consent met renuntiatie/
daer van sijnde ende bij haer eijgenhandigh/
onderteeckent den 24 deser maend januarii/
1789 alhier aen dese gevoeght ende tot meerder/
securiteijt van het ghene voorschreven is alhier/
mede gecompareert den geseyden joannes georgius/
van parijs als man ende momboir over de geseijde/
maria elisabeth pulincx, den welcken aggreeren/
het ghene sijne gemelde huijsvrouwe des aengaende/
heeft gedaen, verclaert eensgelijckx te consenteren in/
/ het stellen van den voors(chreven) pand met consent/
dat de selve rente daer op valiedelijck sal mo-/
gen worden geaffecteert met renuntiatie voor/
soo veel noodig aen het recht van tocht ingevalle/
Item verclaeren sij comparanten daer en boven/
alnoch optedraegen seker parceel landts groot/
twee daghmaelen uijt een meerder partije van drij/
daghmaelen gelegen in het keijsersvelt onder lubbeeck/
reg(eno)ten joannes baptista van parijs met cavel b ter/
ire den waeterloop teghens het patrijse velt ter iire/
den geseijden joannes georgius van parijs ter iiire/
ende guilliam de becker ter iiiire zijden vrij goet./
Item ende finaelijck alnoch onder half daghmael/
landts uijt een meerder partije van thien vieren-/
deelen gelegen onder lubbeeck achter den hert/
reg(eno)ten joannes baptista van parijs ter ire, d'ab-/
dije van s(in)[t] geertruijden binnen loven ter tweedere/
ende de straete ter derdere zijden in 't geheel belast/
met eenen cheijns van ontrent de thien stuijvers/
s'jaers aen diversche cheijns boecken aen den/
eersten comparant competerende uijt den hoofde/
van sijne ouders ingevolge de scheijdinge ende/
deijlinge daer over aengegaen met sijne medecon-/
dividenten ende gepasseert voor wijlen den not(ari)s/
p.bisschop in sijn leven binnen loven geresideert/
hebbende den 8 julii 1786 alhier bij extract auth(entiqu)[e]/
gesien./
Guarranderende sij comparanten rentgelders/
/ de voors(chreven) goederen aen hun ende aen hunne/
gemelde moeder te competeren in vollen eijgen-/
dom van vrij ende libere dispositie op den voet/
voors(chreven) alsmede voor niet voorders nochte andersints/
te sijn belast als hier voren staet uijtgdruckt daer/
over ten allen tijde waerschap ende guarrand gelo-/
vende oft daer naermaels iet aen gebraeke, met/
voordere gelofte die de comparanten sijn doende bij/
desen van ten allen tijde des aensocht sijnde te sullen/
stellen ende laeten affecteren naerderen reelen pand/
op d'eerste vermaeninge daer toe aen hun te doen/
ten vollen contentemente der jouffr(ouw)[en] renthefferssen/
andersints dese rente instantelijck te sullen/
moeten rembourseren met den interest dier a/
rate van tijde beneffens de costen daer van depende-/
rende./
Consenterende sij comparanten rentgelders in/
d'affectatie der gemelde rente op't voors(chreven) goet't zij/
bij mainmise decreet herdecreet der heeren sche-/
penen van loven oft andersints bij opdracht volgens/
geliefte der jouff(rouw)[en] renthefferssen, constituerende ten/
dien eynde onwederroepelijck een ider thoonder deser oft/
dobbel auth(entiqu)[e] dier om te compareren soo in den souv(erijnen)/
rade van brabant heeren meijer ende schepenen van/
loven als alomme elders, ten eijnde om in gevalle van/
eenigh gebreck in't ghene voors(chreven) den inhout deser/
aldaer vernieuwende ende herkennende te consenteren/
in 't decreet van gewillige condemnatie parate ende/
reele executie tot respective volbrenginge ende achter-/
/ volginge van allen 't ghene voors(chreven) sonder voorgaende/
dagement de surranneringe niettegenstaende./
Aldus gedaen ende gepasseert binnen loven ten/
tijde voors(chreven) ter presentie van petrus josephus dewaer-/
segger ende van thomas josephus gauron als he-/
tuijgen hier toe aensocht, sijnde d'originele minute/
deser bekleet met segel van achthien st(uijve)rs onder-/
teeckent philippus jacobus van parijs, maria elisa-/
beth jooris jan jooris van parijs elisabeth marchant/
maria theresia marchant p.j.dewaersegger testis t.j./
gauron testis onderstaet mij present signatum j.b./
heilighen not(ariu)s./
Copije van het consent sijnde/
gevoeght aen d'originele minute/
deser./
De onderges(chreven) maria elisabet pulinckx in haeren/
iersten houwelijck getrouwt geweest hebbende met wijlen/
michael jooris ende als nu in haeren tweeden houwe-/
lijck getrouwt sijnde met joannes joris van parijs/
verclaert te consenteren dat mijnen schoon sone ende/
dochter philippus jacobus van parijs ende maria elisa-/
beth jooris gehuysschen ende woonende onder linden/
ter rente mogen lichten eene somme van vier vijff/
a ses hondert guldens gelijck sij met gelegenthijdt sullen/
connen becomen nochtans alles tot hunnen laste tot/
ontlastinge des onderget(eeckende) met consent van assurantie/
dier ende de te verschijne interesten ten behoeve van/
den geltschieter te mogen stellen voor hijpotheque ende/
onderpand dusdanige parceelen van mijne goederen/
ten contentemente van den geltschieter, met consent in/
de behoorelijcke affectatie der selve t'zij bij mainmise/
als andersints renuntierende ten dien eijnde voor soo/
veel noodigh aen allen het recht van tochte alles onder/
obligatie, submissie ene renuntiatie als naer rechten/
Actum desen 24 jan(ua)rii 1789 onderteeckent maria elisa-/
/ beth pulincx leeger staet concordantiam attestor/
signatum j.b.heylighe not(ariu)s/
Aldus vernieuwt ende herkent den voorenstaende/
acte notariael door den voornoemden geconstitueerden/
in alle ende iegewelcken sijne pointen clausulen ende/
artikelen, consenterende in't slaen van mainmise ende/
voorts meer als bij den selven acte./
Coram jon(ke)[r] gerardus franciscus xaverius de hercken-/
rode de raetshoven ende s(ieu)[r] livinius lints schepenen hac/
10 feb(rua)rii 1789
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2021-11-10 by Arthur Magister
Is gebleken bij acte voor not(ari)s j.h. heijligen/
in deser dat dese/
rente is gequeten/
haec 16 aug(us)ti 1792/
staes/
j(oannes) b(aptist) moermans/
off(iciae)[l]
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer