SAL7706, Act: V°117.4-R°118.1 (26 of 133)
Search Act
previous | next
Act V°117.4-R°118.1  
Act
Date: 1388-11-09

Transcription

2020-03-14 by xavier delacourt
It(em) ... heeft ghegheve(n) en(de) bekent dat hi gegheve(n) heeft/
... goede gelege(n) te wezemale in woni(n)ghen wy(n)nend(e)/
... eeusele ... en(de) sine(n) [en met hore(n)] toebehoerte(n) ghelijc dat de vors(creven) h(er) peter/
... dese [die] goede ald(aer) houdende es en(de) ghelijc datse heinric leeman vanden/
vors(creven) h(er) pete(re)n houdende was Te houdene en(de) hebbene [en(de) te wy(n)nen] va(n) s(ente) m(er)tens/
misse naest comende tot ene(n) t(er)mine va(n) vi jare(n) d(aer) nae volghende alle/
jare hie(re)n binne(n) op de helft vanden coerne vanden vors(creven) wy(n)nende lande/
comende en(de) de vors(creven) beemde en(de) eeusele alle jare den vors(creven) t(er)mijn/
durende op xxx mott(oene) ghelijc dat [dats te wetene alsulker mott(oene) als de] de he(re) va(n) wezemale van/
eeusel gelde neemt voe(r) den mott(oene) alle jare te s(ente) m(er)tens misse te/
betaelne It(em) soe sal de vors(creven) h(er) pet(er) hebbe(n) alle jare he(re)n binnen/
de helft vanden oefte op de vors(creven) goede [wassende] Oec sal de vors(creven) h(er) pet(er) hebbe(n)/
tf...ys? op allene op de vors(creven) goede wassende It(em) mach de vors(creven)/
willem binne(n) den iiii iersten jaren de eeusele breken en(de) besaeyne(n)/
ten wy(n)nende lang(er) lande en(de) niet lang(er) het en wae(re) met h(er) pet(er)s/
wille en(de) consente It(em) so sal de vors(creven) h(er) pet(er) behoude(n) in sijn [de] vors(creven)/
woni(n)ghe sijn camere(n) bove(n) en(de) onder en(de) den stal naest d(er) melc.../
It(em) sal de vors(creven) willem de wande den vors(creven) t(er)mij(n) durende houden wel/
en(de) loeflec in goede(n) staete en(de) de leem sal de selve wille(m) doen/
hale(n) op sine cost It(em) sal de vors(creven) h(er) pet(er) de dake vande(n) vors(creven)/
woni(n)ghe houde(n) op sine(n) cost en(de) wille(m) sal de leem d(aer)toe hoer(en)de/
op sine(n) cost halen
//
It(em) soe sal de vors(creven) wille(m) allet stroe vande(n) vors(creven) lande comende uute(n)?/
vors(creven) goede en(de) d(aer) af mest make(n) en(de) op de lande vuere(n) [tot] des lants/
p(ro)fite It(em) soe sal de selve wille(m) de vors(creven) hr goede laete(n) [...] also hise vant .../
soe sal de selve wille(m) alle jare op de vors(creven) goede .../
oec dat d(aer) enich boem v(er)broeghde [v(er)droeghde] d(aer) voe(r) sal de selve des sal de selve .../
hebbe(n) en(de) d(aer) voe(r) ene(n) droege(n) [levenden] boem sette(n) It(em) sal de vors(creven) wille(m) katline(n)/
he(re)n pet(er)s sust(er) vors(creven) alle jare een halst(er) lisaets wy(n)nen op de vors(creven) .../
[en(de) dat lant ... d(aer) hi dat lisaet op wynnen sal wel en(de) l... ... mesten]/
hier af sijn borge(n) des selfs willems als p(ri)ncipael sculde(re)n (et)c(etera) joh(annes) de?/
kelfs eius frat(er) b(ar)tholom[(eus)] fili[(us)] eiusd(em) joh(annes) de kelfs ger...sen .../
vande(n) ype (et) p(ri)m(us) grute(re) m(er)tens novembr(is) octava
ContributorsGreet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-15 by Xavier Delacourt